پژوهش تازه در دانشگاه كالج لندن (UCL)

موضوعات : اخبار

چشم زنبور، دقیق تر از پیشرفته تر از پیشرفته ترین رایانه ها

پژوهش تازه در دانشگاه كالج لندن(UCL)نشانداده است دستگاه بینایی زنبورها بسیار پیچیده تر و پیشرفته تر از آنی استكه تاكنون تصور می شد. در این تحقیقات، دانشمندان توانسته اند بفهمند مغزچگونه می تواند سطوح یا اجسام مختلف را تحت نورپردازی های رنگ، مختلف تشخیصدهد. این یافته می تواند بشر را یك گام به سوی ساخت سامانه های روباتیكیمستقل نزدیككند.متخصصان انستیتو چشم پزشكیUCLبرای این آزمایش ها،زنبورهای عسل را طوری آموزش دادند كه گل های مصنوعی با یك رنگ خاص را پیداكنند. شیوه آموزش هم از این قرار بود كه اگر زنبور گل مورد نظر را درستپیدا می كرد، شهد گل جایزه می گرفت! در مرحله بعدی، محل آزمایش را با چهاررنگ سبز، آبی، زرد و فرابنفش روشن كردند و به ارزیابی توانایی زنبورها دریافتن گل های مصنوعی پرداختند.بیو لوتو، از محققان انستیتو چشم پزشكی میگوید: ما می دانستیم كه زنبورها می توانند در نورهای عمومی مختلف گل ها راشناسایی كنند. اما نمی دانستیم آیا می توانند در شرایط پیچیدهتری هم اینكار را انجام دهند؟ در طبیعت معمولا شرایط ساده ای وجود ندارد. كف جنگل رادر نظر بگیرید كه پرتو خورشید از لابه لای شاخه ها و برگ ها عبور می كند وپس از بازتاب از چند سطح رنگی متفاوت به زمین می رسد. زمین جابه جا روشن وتاریك است و نورهای بازتابیده با رنگ های مختلفی محیط را روشن می كنند.هنگامی كه یك صحنه با نور عمومی روشن می شود، تشخیص یك جسم یا یك سطح خاصدر صورت تغییر نور عمومی، كار نسبتا ساده ای است؛ كافی است چشم، خودش را بانور متوسط محیطسازگار كند. این كار تقریبا شبیه همان فرایندی است كه چشمانسان به محیط تاریك سینما عادت می كند. دشوارتر از آن، این است كهبخواهیم جسم یا سطح مورد نظر را در چند نورپردازی همزمان تشخیص دهیم. دراین شرایط، سازگاری با رنگ متوسط محیط جواب نمی دهد. پژوهشگران فكر میكردند زنبورها با نور و رنگ متوسط محیط سازگار می شوند و اجسام را تشخیص میدهند. از این رو حدس زده بودند زنبور باید محیط را بر اساس نوع نورپردازی ورنگ غالب آن تقسیم كند، در هر محدوده چشم خود را سازگار كند و در نهایت گلهای مصنوعی را در هر بخش پیدا كند. اما این حدس درست نبود!مشاهداتدانشمندان نشان می دهد مغز كوچك زنبور، بر اساس ارتباط رنگی میان اجسامی كهدر تجربیات گذشته برایش سودمند بوده است، سطوح و اجسام را در شرایط جدیدتشخیص می دهد. جزئیات این روش هنوز آشكار نیست،ولی چون انسان ها هم ازهمین راهبرد برای تشخیص اجسام سود می برند، این تحقیقات می تواند قوانینحاكم بر چگونگی دیدن و آشكارسازی اجسام را مشخص كند.مغز كوچك زنبور اندكیبیشتر از یك میلیون نورون (سلول عصبی) دارد، ولی می تواند فرایندی به ایندشواری را انجام دهد. در حالی كه پیشرفته ترین رایانه ها هنوز از انجامچنین كاری (دیدن در نورهای مختلف) عاجزند. هدف نهایی دانشمندان این است كهروباتی كاملا مستقل تولید كنند كه در دیدن و تشخیص اجسام نیازی به بشرنداشته باشد.

www.aftabir.com  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 19 فروردين ماه 1390
  • 3879 بازدید
  • 0 نظر