600 ملكه زنبور عسل

موضوعات : اخبار

600ملكه زنبور عسل بين زنبورداران توزيع مي شود:

مدير امورطيور سازمان جهاد كشاورزي هرمزگانگفت: در فرودين سال 90تعداد 600فروندملكه زنبور عسل بين زنبور داريهاياستان توزيع مي شود . به گزارش روابطعمومي سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان ، محمد قريشي افزود:مزيت توزيع ملكهدر بين كلني هاي زنبور در استان اين است كه از نظرزمانيمدت زمانجايگزيني ملكه كه در روش هاي گذشته 20 روز است به 2 روز كاهش مييابد . ويبا بيان اينكه سال گذشته نيز 500 فروند ملكه زنبور عسل دربين زنبوردارانتوزيع شد، ادامه داد، توزيع ملكه با اعتباري افزون بر 18 ميليونتومان دربين زنبور داران شهر هاي رودان، حاجي اباد، ميناب و بندرعباس صورتميگيرد. وي ابراز داشت: ملكه توزيعي در بين زنبور داران از موسساتتحقيقاتيكشاورزي يا ازبخش خصوصي خريداري مي شود كه اكثر زنبورهاي ملكه اززنبورهاي اصلاح نژاد شده هستند. وي با بيان اينكه پوشش درختان كنار، بادام كوهي ومركبات استان برايزنبورهاي عسل بسيار مناسب است، بيان داشت: استان باداشتن باغ ها ي مركبات وكنار و مزارع و شرايط جوي، منطقه مناسبي برايزنبور داران مهاجر و بومي درفصل زمستان مي باشد. به گفته قريشي در مواقعيكه پوشش گياهي با نوساناتي مواجه شود زنبورهاي عسلاز طريق تغذيه با كيكگرده تقويت مي شوند.وي خاطرنشان كرد، با توجه به خشکسالی مستمر برا يجلوگيري از ضرر و زيانبيشتر زنبورداران امسال نزدیک به نیم تن ' کیکگرده' خریداری شده بوسیلهمعاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزیهرمزگان بین 60 زنبورداراین استان توزیع شد.وي اضافه كرد، تعداد كلنيهاي موجود زنبور عسل در استان 7 هزا ر و200 كلنيمي باشد.

www.nhn.ir  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : دوشنبه 23 اسفند ماه 1389
  • 3830 بازدید
  • 0 نظر