ازمایشهای بیماری و افات زنبورعسل

موضوعات : بیماریها

(((ازمایشهای بیماری و افات زنبورعسل))))

تشخيص آزمايشگاهي لوك آمريكايي

(American foulbrood)

 عامل بيماري پني باسيلوس لاروا(paenibacillus larvae)مي باشد

كه باكتري گرم مثبت ،متحرك،اسپوردارو مقاوم دربرابر شرايط محيطيمي باشد.حساسترين سن ابتلا دوران لاروي بوده ودر زنبوران بالغ هيچ علايميمشاهده نمي شود در واقع اين باكتري در روده مياني لارو جوانه زده وتكثير مييابد.سپس بتدريج به داخل همولنف نفوذ كرده وبا ايجاد باكتريمي باعث مرگلارو مي شود.وجود بوي تعفن و ترشيدگي وفرورفته وسوراخدار بودن سلولهاي حاويشفيره و همچنين وجود تعدادزيادي سلول خالي در كنار سلولهاي حاوي لارو وشفيره سالم از علايم بيماري مي باشند.

1.تست چوب كبريت : چوب كبريت را داخل سلول داراي لارو بيمار برده وآنرا هم ميزنيم سپس چوب كبريت رابه بالا مي كشيم درصورتي كه محتويات بيش از2.5 سانتيمتر كش بيايد مشكوك به لوك آمريكايي مي شويم (در اثر رشد باکتری محتویات بدن لارو افزایش غلظت می یابد)

2.تست لام مرطوب:كه از باقيمانده فلسهاي داخل سلولها استفاده كرده و رنگ آميزي مي كنيم مي توان از همان محتويات در تست چوب كبريت استفاده كرد و پس از تهيه گسترش رنگ آميزي نمود  وشكل رويشي يا اسپورباكتري را مشاهده كرد.

3.تست قطره معلق:كه براي بررسي حركت براوني اسپور استفاده مي شود.در اين روش مقداري از مايعات همگن شده سلولهاي مشكوك را روي لامل گذاشته وپس از فيكس كردن با فوشين به مدت30ثانيه رنگ آميزي مي كنيم سپس روي يك لام يك قطره روغن ريخته و لامل را در همان حالت خيس بطور وارونه روي لام مي گذاريم.در صورتوجود اسپور در قطرات معلق آب مي توان حركت براوني اسپور را مشاهده كرد.

4.كشت باكتريايي:الف)استفاده از لارو و شفيره:تعدادي لارو و شفيره را بطور استريل ازحجرات خارج كرده ودر هاون مي ريزيم بازاي هر 20نمونه 20سي سي آب مقطر استريل اضافه كرده و آنها را مي كوبيم سپس مايع رويي را با توري صاف مي كنيم و مايع باقيمانده را در دور 3000 به مدت15دقيقه سانتريفوژ مي كنيم .مايع رويي را دور ريخته ورسوب باقيمانده را به مدت12دقيقه در بن ماري90درجه قرار مي دهيم.پس از خنك شدن نيم سي سي ازرسوب را در محيطmygpكشت مي دهيم و به مدت 72-18 ساعت انكوبه مي كنيم.درصورت رشد باكتري تست كاتالاز انجام مي دهيم كه كاتالاز آن منفي است.مرحله بعد تهيه گسترش و رنگ آميزي است.در صورتي كه باكتري پس از3-2روز اسپوردار نشد باسيلوس لاروا نيست.

ب)استفاده از موم:مقداري آب مقطراستريل به موم اضافه نموده و آنرا در بشر حرارت مي دهيم تا موم حل شود

پس از خنك شدن با پيپت استريل آنرا سوراخ كرده وموم منجمد را كنار مي زنيم ومايع آنرا تخليه مي كنيم سپس آنرا در دور3000به مدت15دقيقه سانتريفوژ كرده رسوب موجود در ته باقيمانده را12دقيقه در بن ماري90درجه قرار داده و از آن براي كشت استفاده مي كنيم

ج)عسل:1سي سي عسل را به 9سي سي آب مقطر استريل اضافه كرده وپس از حل شدن در دور 3000به مدت15دقيقه سانتريفوژ مي كنيم سپس به ميزان نيم سي سي از رسوب را در محيطmygpكشت مي دهيم

د)گرده:مقداري گرده را در هاون ريخته وكمي آب مقطر استريل اضافه كرده و مي كوبيم.بقيه مراحل مثل روشهاي قبلي مي باشد.

 تشخيص آزمايشگاهي لوك اروپايي

(European foulbrood)

  عامل بيماري استرپتوكوكوس پلوتون بوده كه باكتري كوكسي گرم مثبت فاقد حركت واسپوروحساس در برابر شرايط نامساعد محيطي مي باشد.باكتري به محض ورود به روده لارو تكثير يافته واز غذاي روده لارو استفاده كرده واز جذب غذا در بدن لارو جلوگيري مي كند ودرواقع با ايجاد فقر غذايي درلارو باعث مرگ آن مي شود. در علايم باليني گاهي بوي ترشيدگي از كندو به مشام مي رسد وسرپوش برخي سلولهاي حاوي شفيره فرورفته و سوراخدار است وبقاياي لاروهاي تلف شده در داخل سلولها بصورت فلسي شده مشاهده مي شوند ولي در تست چوب كبريت محتويات كش نمي آيند. در مورد لوك اروپايي روشها همانند لوك آمريكايي است ولي مرحله بن ماري حذف شده و از محيط كشت بيلي استفاده مي شود و از طرفيبراي رشد باكتري نياز به 10%co2مي باشد.باكتري سخت رشد بوده و در رنگ آميزي بصورت كوكسيهاي گرم مثبت رشته اي ديده مي شوند.

 روشهاي تشخيص آزمايشگاهي بيماريهاي انگلي زنبور عسل

 1.روش تشخيص آزمايشگاهي مايتvarroa:

يكي از روشهااستفاده از مايع ظرفشويي و آب داغ مي باشد .در اين روش حداقل 100زنبور راپس از بيهوش كردن در بشر ريخته وچند قطره مايع ظرفشويي و حدود 100سي سي آب داغ اضافه مي كنيم و بشر را به مدت نيم ساعت روي شيكر قرار مي دهيم در اين صورت سطح چسبندگي مايت با بدن زنبور كاهش يافته و در مايع غوطه ور مي شوند و با شمارش تعداد مايتها مي توان درصد آلودگي كندو را تعيين كرد .روش ديگر استفاده از اتر براي بيهوش كردن زنبورهاست كه در اين روش نيز مايتها از بدن زنبور جدا شده و با شمارش آنها مي توان درصد آلودگي كندو را مشخص كرد.البته در هر دو روش از زنبورهاي بالغ و شفيره هاي نر مي توان استفاده كرد

روش تشخيص آزمايشگاهي مايتacarapis woodi

 در اين روش حداقل تعداد 20زنبور را مورد بررسي قرار مي دهيم.بدين صورت كه ابتدا با اسكالپل سر و دو جفت پاهاي قدامي زنبورها را قطع كرده و سپس صفحه كيتيني بين سر و سينه را برش مي دهيم تا عضلات در معرض ديد قرار گيرند.در صورت آلوده بودن زنبور به اين مايت تراشه هاي تنفسي در زير لوپ بصورت كدر مشاهده مي شوند.سپس عضلات سينه را جدا كرده و آنها را بمدت يك شبانه روز در پتاس 10%قرار مي دهيم تا بافتهاي نرم حل شده و فقط تراشه ها باقي بمانند.روز بعد تراشه ها را بوسيله پنس يا سوزن خارج كرده و زير ميكروسكوپ مشاهده مي كنيم.در صورت آلوده بودن زنبور مايت در داخل تراشه ها مشاهده خواهد شد.

در روش سريعتر از قسمت سينه زنبور برش مورب تهيه كرده روي لام گذاشته و چند قطره پتاس 10% روي آن مي ريزيم سپس روي شعله حرارت مي دهيم تا پتا س باعث حل شدن بافتهاي نرم شود.پس از حل شدن لامل را روي آن قرار داده و با بزرگنماييx40وجود انگل را در تراشه ها بررسي مي كنيم.

روش تشخيص آزمايشگاهي انگل نوزما(Nosema Apis):

نمونه برداري از زنبورهاي بالغ بيمارو بطور راندوم از كندوهاي مختلف انجام مي گيرد.ساده ترين روش تشخيص اين بيماري در آزمايشگاه مشاهده پيش معده و روده قدامي زنبوران مبتلا به بيماري است كه در زنبوران سالم اين ناحيه قهوه اي روشن بوده ولي در زنبوران بشدت مبتلا پيش معده سفيدرنگ ومتورم است وچين و شكنجهاي آن از بين رفته است.روش تشخيص دقيق بيماري مشاهده اسپور نوزما در داخل محتويات روده زنبوران بالغ يا لكه هاي مدفوع زنبوران مشكوك به بيماري است.روش كار بدين صورت است كه با استفاده از پنس روده مياني حداقل 25زنبور بيمار را خارج كرده ودر داخل ظرفي ريخته و مقداري سرم فيزيولوژي يا آب مقطر استريل اضافه مي كنيم.سپس آنها را كاملا همگن مي سازيم تا محتويات روده ها در آب مقطرحل شوند.سپس قطره اي از اين محلول را روي لام قرار داده وروي آن لامل قرار مي دهيم و با درشت نماييx40اقدام به مشاهده آنها مي كنيم.در صورت آلودگي زنبورها اسپور هاي نوزما بصورت اجسام تخم مرغي شكلي مشاهده مي شوند.در روش ديگر مي توان با استفاده از تيغ اسكالپل مقداري از مدفوع روي دريچه پرواز را برداشته ودر آب مقطر استريل حل كردو به روش فوق به مشاهده اسپور پرداخت.براي تعيين درصد آلودگي نمونه ها مي توان از لام هموسيتومتر استفاده كرد

بيماريهاي قارچي زنبور عسل

 1.بيماري نوزاد گچي (chalk brood disease)

2.بيماري نوزاد سنگي(ston brood disease)

 روش تشخيص آزمايشگاهي بيماري نوزاد گچي:

عامل بيماري اسكوسفورا آپيس بوده (ascosphora apis) وباعث مرگ نوزادان در سن شفيرگي مي شود.عامل از طريق گوارشي منتقل شده وبا نفوذ به ديواره روده وارد همولنف مي شود سپس به جداره پوست نفوذ كرده ودر اثر رشد قارچ در سطح بدن توده گچي از نوزاد شكل مي گيرد.درازمايشگاه نمونه هاي اخذ شده از اين لاروها را در آب مقطر استريل حل كرده و با استفاده ازآنس يا سواپ در سطح محيط سابورو دكستروز آگار كشت مي دهيم(به محيط ساخته شده سيكلوهگزاميد اضافه مي شود)و به مدت 5-3روز در دماي 25درجه سلسيوس انكوبه مي كنيم رشد قارچ در محيط بصورت توده اي پنبه اي سفيد بوده و با تهيه گسترش آسكهاي آسكوسفورا بصورت توده اي مشاهده مي شوند.

روش تشخيص آزمايشگاهي بيماري نوزاد سنگي

عوامل بيماري آسپرژيلوس فوميگاتوسو آسپرژيلوس فلاووسمي باشند كه شفيره ها را درگير كرده ودر بالغين نيز علايمي ايجاد مي كند نوزادان در اثر رشد قارچ در سطح بدن به ديواره سلول چسبيده وبراحتي جدا نمي شوند و نوزادان تلف شده بصورت سنگ شده در جلوي كندو مشاهده مي شوند كه توده در واقع در اثر رشد قارچ در سطح بدن ايجاد مي شود.پس از انتقال نمونه هاي تلف شده به آزمايشگاه آنها را در آب مقطر استريل يا سرم فيزيولوژي حل كرده و در سطح محيط سابورو دكستروز آگار كشت مي دهيم وبه مدت5-3روز در دماي 25درجه سلسيوس انكوبه مي كنيم .پس از اين مدت توده هاي قارچي در سطح محيط شكل مي گيرند وبا تهيه لام ميكروسكوپي به ماهيت قارچ دست ميابيم.

http://arm1354.blogfa.com/post-5.aspx  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : يكشنبه 19 دي ماه 1389
  • 7872 بازدید
  • 1 نظر