راههای مسمومیت زنبورعسل

موضوعات : بازدید

راههای مسمومیت زنبورعسل

 زنبورعسل به طرق گوناگون دچار مسمومیت می شود :

1-     استفاده زنبورعسل از شهد یا گرده گلهائی که بطور مستقیم مورد سمپاشی قرار گرفته اند . اثر سمیت بقایای برخی از سموم برای چند روز و حتی چند هفته بر روی گیاهان باقی می ماند .

2-     استفاده زنبورعسل از شهد یا گرده گلهائی که بطور غیر مستقیم بر اثر انتقال سموم در خلال سمپاشی توسط باد آلوده به سم شده اند .

3-     استفاده زنبورعسل از آبهائی که به سموم کشاورزی آلوده شده اند .

4-     تغذیه زنبورهای نوزاد از گرده گلهای آلوده به سم که توسط زنبورعسل جمع آوری و به کندو آورده شده است .

تغذیه زنبورعسل از گیاهان سمپاشی شده غالباً سبب از بین رفتن آنها در باغ و مزرعه و یا پس از بازگشت به کندو (قبل از تبادل شهد و گرده )می شود که در هر حال باعث کاهش جمعیت کندو می گردد . بعضی سموم خطرناک که توسط زنبور به داخل کندو آورده می شود موجب مرگ و میر تمامی جمعیت کندو اعم از نوزاد و بالغ می گردد . سموم کشاورزی از طریق تماس مستقیم ، دستگاه گوارش یا دستگاه تنفس وارد بدن زنبورعسل می شوند . سم وارده به بدن زنبور ممکن است دستگاه گوارش را فلج یا فعالیت آنرا مختل کند که در این صورت حشره قادر به هضم و جذب مواد غذائی نبوده و بر اثر گرسنگی خواهد مرد . ممکن است سموم آلی بر روی دستگاه عصبی زنبورعسل اثر گذارند و قدرت حرکت و انجام فعالیت های عادی از جمله یافتن غذا را از حشره سلب نماید که در این حالت حشره بر اثر گرسنگی و از دست دادن آب بدن تلف خواهند شد .

منبع : پرورش زنبورعسل نوشته دکتر عبادی  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 5 خرداد ماه 1391
  • 4568 بازدید
  • 0 نظر