آلودگی گرده به اسپورهای نوزما:

موضوعات : بحريني

 

 

 

مطالعاتنشان داد که گرده های جمع آوری شده در تله گردهو يا در سبدگرده زنبوران چراگر، آلوده به اسپورهایNosema ceranaeبوده اند. لذا احتمال انتقال بيماری نوزما به درون کلنی توسط بار گرده وجود دارد(Higes et al. 2008).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : پنجشنبه 7 مهر ماه 1390
  • 1890 بازدید
  • 0 نظر