تاثیر آفت کش ها در ازیاد نوزما:

موضوعات : بحريني

زنبوران تیمار شده با آفت کش  Imidacloprid نسبت به گروه کنترل دارای آلودگی بیشتری به اسپور نوزما بودند. این آزمایش نشان داد که استفاده از آفت کش ها در کنترل کنه ها و یا بیماری های زنبورعسل، در رشد و ازیاد سایر عوامل همانند بیماری نو زما تاثیر غیر مستقیم دارد (Pettis et al. 2012).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 17 اسفند ماه 1390
  • 2025 بازدید
  • 0 نظر