فرمون نوزادی:

موضوعات : بحريني

در این تحقیق وسیله ای ساخته شده که می تواند مقدار روزانه    0.30  تا    0.35  میلی گرم فرمون نوزادی را در دراز مدت آزاد سازد. کلنی های تیمار شده در اواخر تابستان با این روش نسبت به کلنی های شاهد تعداد بیشتری زنبور جمع آوری کننده گرده به پرواز درآمده و مقدار بار گرده نیز بیشتر بود. همچنین نسبت جمعیت نوزاد و بالغ در کلنی های تیمار شده بطور معنی داری بیشتر بود (Pankiw et al. 2011).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 17 اسفند ماه 1390
  • 2383 بازدید
  • 0 نظر