كارگران زنبورعسل تخمگذار:

موضوعات : بحريني

 

 

 

در كلني فاقد ملكه، تخمدان هاي كارگران رشد نموده و لذا آنان توان تخمريزي را خواهند داشت. وضعيت فيزيولوژيكي اين گونه كارگرها ي تخمگذار مشابه كارگران پرستار ولي كاملا مخالف كارگران چراگر مي باشد. بطوريكه كارگران تخمگذار، تخمدانهائي رشد يافته، داراي غدد هيپوفارنگال كاملا فعال و توليد كننده پروتئين هاي اصلي ژله رويال هستند. درحاليكه درزنبوران كارگر چراگر، غدد هيپوفارنگال تحليل رفته، تمايل به توليد آلفا گلوكوزيد داشته و تخمدانهاي آنان رشد نيافته است   ).Nakaoka et al. 2008(   • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 8 مهر ماه 1390
  • 2464 بازدید
  • 1 نظر