مقايسه مقاومت زنبوران عسل روسي و ايتاليائي:

موضوعات : بحريني

 

 

مقايسه مقاومت زنبوران عسل روسي و ايتاليائي:

آفت سوسك كوچك كندو (Athina tumida) در كلني هاي زنبورعسل ايتاليائي در قياس با زنبوران روسي بيشتر رشد و نمو داشتند. همچنين همبستگي مثبتي بين تعداد سوسك هاي كوچك كندو با جمعيت نوزاد و ميزان گرده ذخيره شده بدست آمد. اما با كاهش ورودي كندوها از تعداد سوسك ها در درون كلني هاي زنبور عسل كاسته شد. بطوركلي زنبوران روسي مقاومت بيشتري در برابر هجوم سوسك هاي كوچك كندو نسبت به زنبوران عسل ايتاليائي از خود نشان دادند (Frake et al. 2009).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : پنجشنبه 14 مهر ماه 1390
  • 2476 بازدید
  • 0 نظر