پرورش ملکه با روش کلوآک بُرد Cloake Board

موضوعات : بحريني

پرورش ملکه با روش کلوآک بُرد Cloake Board

 

اين روش اولين بارتوسط يکی از زنبورداران بزرگ نيوزلندی بنامHarry Cloakeابداء گرديد. اين روش نسبت به ساير روشهای موجود دارای مزيت هائی بالاتر و راندمان بيشتری است و برای هر دو سيستم بدون ملکه و با ملکه مناسب است. در اين روش در ابتدا سلول ملکه در يک وضعيت بی ملکه ای برای افزايش درصد پذيرش قرار گرفته و سپس در وضعيت حضور ملکه برای افزايش کيفيت، به رشد خود ادامه می دهد. از اينرو در اين روش از کلنی ها شروع کننده و خاتمه دهنده يکجا استفاده می شود . آزمايشات نشان داده که در مقابل 143 زنبور پرستار که يک لارو را تغذيه می کنند، برای هر سلول ملکه در حدود 1600 زنبور پرستار بخدمت گرفته می شود. لارو ملکه در نژادهای اروپائی در حدود 4/5 روز تکامل يافته و وارد مرحله شفيرگی می شوند. سن لارو انتخاب شده برای پيوند زدن بسيار مهم است، لذا لاروها بايد 24 ساعت پس از تفريخ تخم انتخاب و به کاپ های مومی از قبل مهيا شده انتقال يابند. با تغذيه شربت شکر زنبوران تحريک به تغذيه بيشتر ملکه ها خواهند شد. در حين رشد و نمو لارو، رژيم غذائی تغيير کرده و به سمت مصرف مواد غذائی با درصد پروتئين بالاتر می رود. رژيم غذائی مورد استفاده در پرورش ملکه بر روی وزن ملکه، تعداد اواريول ها و اندازه و حجم کيسه ذخيره اسپرم موثر است

در اين روش از يک قاب چوبی دارای يک صفحه جداکننده که بين طبقه اصلی و طبقه فوقانی جای می گيرد، استفاده می گردد. اين قاب طوری طراحی شده که يک صفحه فلزی بصورت کشوئی در درون آن قرار گرفته و ارتباط بين دو بخش فوقانی و تحتانی (ملکه در بخش تحتانی فعاليت می کند) کندو را قطع می کند. با قرار دادن صفحه فلزی کشوئی در جای خود ارتباط بين دو بخش کندو قطع و يک وضعيت بی ملکه ای در بخش بالا بوجود می آيد و کلنی حالت يک شروع کننده را بخود می گيرد. سپس با حذف صفحه کشوئی ارتباط برقرار و قسمت فوقانی وضعيت يک کندوی خاتمه دهنده دارای ملکه را بخود خواهد گرفت

چند روز قبل از پيوند زنی بايست بين دو قسمت کلنی يک شبکه مانع ملکه قرار داده، سپس بر روی شبکه مانع ملکه قاب کلوآک بدون کشو بين دو کندو جای می گيرد. چند قاب با نوزادان جوان درب باز از قسمت پائين به قسمت بالا منتقل نموده تا زنبوران جوان به بخش فوقانی جلب شوند. بخش فوقانی بايست دارای قاب های شهد، گرده، نوزاد، برگه مومی و قاب شربت خوری باشد. کندو را به اندازه °180 کاملا چرخانيده بطوريکه ورودی بخش پائينی کندو در سمت مخالف حالت قبل قرار گيرد. اين ورودی را بسته تا زنبوران مجبور به استفاده از ورودی جديد بخش بالائی شوند. سپس زنبوران قسمت فوقانی توسط کيک گرده و شربت شکر تغذيه می شوند. يک روز قبل از پيوند زدن، صفحه کشوئی قاب کلوآک را در جای خود قرار داده تا ارتباط بين دو بخش کلنی قطع شود. ورودی پشتی بخش پائينی را کمی باز نموده تا زنبوران تشويق به پرواز و بازگشت از طريق ورودی بالائی شوند. در اين زمان نوزادان جوان از قسمت بالا حذف می گردند. در روز اول پيوند زنی اجازه داده تا 24-12 ساعت کلنی حالت نرمال خود را باز يافته و پس از پيوند زدن قاب حاوی سلول های ملکه را در قسمت ميانی قاب ها قرار داد. يک روز پس از اينکه سلول های ملکه پذيرفته شدند، صفحه کشوئی قاب کلوآک را برداشته تا کلنی ملکه دار قوی در اختيار داشته باشيم. سپس ورودی پشتی کندو مسدود شود. پس از گذشت 4/5 روز که شاخون ها کاملا بافته شدند، آنان را ميتوان برداشت و به يک کلنی پرستار برای رشد کامل منتقل نمود. در روز چهارم و يا پنجم مجددا ميتوان اقدام به پيوند زنی و توليد سلول های ملکه نمود. قبل از تولد ملکه ها، در روز دهم و يا يازدهم بعد از پيوند زنی شاخون ها را از کلنی های پرستار خارج میشوند

کلنی بانک همان کلنی پرستار و يا انکوباتور است که برای نگهداری سلولهای بافته شده ملکه و يا قفس های دارای ملکه باکره در روش کلوآک بُرد مورد استفاده قرار می گيرد. اين کلنی دارای نوزاد بوده اما فاقد ملکه است. البته لازمست که مرتبا به کلنی های پشتيبان زنبور جوان پرستار و نوزاد اضافه شود. ملکه هائی که در کلنی بانک بدون نوزاد نگهداری شوند مرگ و مير بالاتری داشته و آسيب پذيرتر هستند. حضور نوزادان در کلنی بويژه لاروهای در حال رشدونمو، زنبوران پرستار را جذب و به رسيدگی و تغذيه ملکه های قفس شده ترغيب می کنند. وجود سلولهای درب باز حاوی نوزاد همچنين از تخمگذاری کارگران جلوگيری کرده، زيرا اين پديده در کلنی های بانک بدون نوزاد قابل مشاهده است. از سيستم کلوآک برد که قبلا راجع به آن بحث شد ميتوان برای تاسيس يک سيستم کلنی بانک خودکفا و انعطاف پذير استفاده کرد. از کلنی های بانک عموما برای انبار و نگهداری موقت استفاده می گردد. کلنی ها را می توان در اين سيستم سريعا به کلنی بانک و يا در صورت نياز به حالت يک کلنی توليد کننده عسل بازگرداند.

پرورش ملكه زنبورعسل

پر.رش ملكه زنبورعسل

ملكه زنبورعسل

ملكه زنبر عسل  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : شنبه 9 ارديبهشت ماه 1391
  • 9884 بازدید
  • 1 نظر