کنه واروآ ناقل ویروس IAPV:

موضوعات : بحريني

 

 

 

کنه واروآ که نقشی اساسی در بروز عاضه CCDدر کلنی های زنبورعسل دارد می تواند ویروس  Israeli Acute Paralysis Virus = IAPVرا در بین جمعیت زنبوران عسل منتقل نماید. نتایج آزمایشات نشان داد که ارتباط مستقیمی بین فراوانی کنه واروآ و آلودگی زنبوران به ویروس وجود دارد (DiPrisco et al. 2010).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 26 مرداد ماه 1390
  • 2221 بازدید
  • 0 نظر