گزارش نوزما N. ceranae از ترکیه:

موضوعات : بحريني

 

 

 

وجود  N. ceranaeدر بسیاری از کشورهای اروپائی و آمریکای شمالی گزارش شده است. اخیرا اسپور N. ceranaeدر زنبوران منطقه Hatayو  Marmaraدر کشور ترکیه نیز یافت شده است (Muzet al. 2010). بنابراین پتانسیل آلودگی زنبوران ایرانی نیز به این میکرواسپرودین وجود دارد.  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 26 مرداد ماه 1390
  • 2007 بازدید
  • 0 نظر