گسترش نوزما توسط پرندگان زنبورخوار:

موضوعات : بحريني

 

 

 

در یک تحقیق انجام یافته پرندگان زنبورخوار Merops apiasterاز عوامل اصلی انتشار اسپور نوزما N. ceranaeدر مناطق زنبورداری اسپانیا و دیگر کشورهای جنوبی اروپا و آسیای میانه می باشند. در این تحقیق قدرت زنده مانی اسپور نوزما بین 98-88  درصد برآرود گردید (Valeraet al. 2011).بنابراین با توجه به وجود سه گونه پرنده زنبورخوار در ایران پتانسیل انتشار این بیماری در بین زنبورستان های ایران وجود دارد .  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 4 شهريور ماه 1390
  • 1837 بازدید
  • 0 نظر