كندوهاي بومي زنبورعسل

موضوعات : تجهیزات

كندوهاي بومي زنبورعسل

اين كندوها امروزه كمتر استفاده مي شوند و به علت عدم امكان بازديد از داخل كندو مشكلاتي را به همراه دارند.كندوهاي بومي داراي شانهاي ثابت بوده محصول ساليانه انها پايين و از 4 تا8 كيلوگرم تجاوز نمي كند و توصيه مي شود كه اين نوع كندوها به كندو هاي جعبه اي تبديل شوند.

معايب كندوهاي بومي

1-   اسيب كلني به هنگام برداشت عسل

2-   تلفات زياد كلني ها در زمستان به علت كمبود مواد غذايي

3-   عدم امكان تعويض ملكه

4-   عدم كنترل بچه كندو

5-   عدم امكان تعويض شانهاي قديمي و سياه

6-   مشكلات حمل و نقل

7-   پايين بودن محصول ساليانه

8-   عدم امكان تقويت كلني هاي ضعيف

9-   تكثير مصنوعي امكان پذير نيست.

10- كنترل بيماري ها و افات مقدور نيست.

11-از صفحات موم اج دار نمي توان استفاده كرد.

12- به دليل زياد بودن زنبوران نر در كندوهاي بومي و مصرف زنبوران نر از عسل،ميزان محصول فوق پايين مي ايد.

13- به دليل پوشيده شدن از پهن و خاك رس بهداشتي نيست.

 پراكندگي انواع كندوهاي بومي در مناطق مختلف استانهاي كشور

1- كندوي سبدي استوانه اي با سوراخ پرواز در سطح فوقاني در ناحيه خراسان.

2- كندوي سبدي استوانه اي با سوراخ پرواز در سطح جانبي در اذربايجان، مركزي و همدان.

3- كندوي سبدي لوله اي در استان كردستان.

4- كندوي كدويي در خراسان.

5- كندوي سبدي مخروطي در كرمانشاه و لرستان.

6- كندوي كوزه اي با دهانه بزرگ در كردستان.

7- كندوي سفالي مخروطي در كردستان.

8- كندوي سفالي استوانه اي در فارس.

9- كندوي تنه درختي در كرمان،گيلان و مازندران.

10- كندوي سبدي خمره اي در اصفهان واستان مركزي.

زنبورداري سبدي

زنبورداري سبدي

تعدادي از كندوهاي بومي ايران:از چپ به راست به ترتيب :،كندوي تنه درختي شاهرود,كندوي سفالي سنندج،كندوي سفالي همدان،كندوي سفالي كرمانشاه،كندوي سبدي اذربايجان،كندوي تخته اي اصفهان

زنبورداري سبدي

زنبورداري سبدي  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : دوشنبه 3 تير ماه 1392
  • 8633 بازدید
  • 0 نظر