مراحل ساخت شاخون در كندو((انواع شاخون))

موضوعات : تصاویر

Fig. 13; A swarm of bees forms on a branch.

Fig. 13; A swarm of bees forms on a branch.
 

Fig. 14; It is easy to identify aborted queen cells because they are opened from the side. Cells opened at the tip indicate that a queen emerged from them normally.

Fig. 14; It is easy to identify aborted queen cells because they are opened from the side. Cells opened at the tip indicate that a queen emerged from them normally.
شکل14؛ آسان است برای شناسایی سلول های ملکه سقط زیرا آنها از طرف باز است. سلولها در نوک افتتاح شد نشان می دهد که ملکه برآمده از آنها به طور معمول.
 

Fig15: Supersedure cells on the comb face, not along the comb edge.

Fig15: Supersedure cells on the comb face, not along the comb edge.
 
Fig15: سلول های تعویق در صورت شانه، نه در امتداد لبه شانه.
 

Fig16: Swarm cells are numerous, occur at various stages of maturity, and are associated with early spring nectar flows.

Fig16: Swarm cells are numerous, occur at various stages of maturity, and are associated with early spring nectar flows.
 
سلول ازدحام متعدد، در مراحل مختلف بلوغ رخ می دهد، و با جریان شهد اوایل بهار همراه است.

براي توضيحات بيشتر به اين ادرس مراجعه نمائيد:

http://www.mellifera.ir/43//%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87/%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B9%D8%B3%D9%84:%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A:%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86:%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%84/  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 15 دي ماه 1391
  • 13256 بازدید
  • 0 نظر