تعاريف زنبورعسل در اساسنامه نظام دامپروری

موضوعات : اخبار

تعاريف زنبورعسل در اساسنامه نظام دامپروری

بچه كندو:اجتماعي اززنبورهاي عسل را،كه ازيك ملكه باگروهي زنبوركارگرتشكيل مي شوندوقادرند،كندوي جديدي رابه وجودآورند،بچه كندومي نامند.

توليدات كندو:به كليه فرآوردهائي كه زنبورعسل آن راتوليدنموده ياازمحيط پيرامون جمع آوري كرده باشد،توليدات كندو مي گويند.شامل،عسل، موم،گرده گل،بره موم،ژله رويال،زهرزنبور،ملكه زنبورعسل،بچه كندوو....

 زنبورپاكتي:مجموعه اي ازيك ملكه وزنبورهاي كارگر،كه جهت ايجادكندوهاي جديدمورداستفاده قرارمي گيرند،زنبور پاكتي ناميده مي شود.

زنبورستان:به محلي اطلاق مي شود كه داراي مجموعه امكانات زنبورداري ازجمله:كندوياكلني زنبورعسل ووسايل زنبورداري باشد وپرورش زنبورعسل درآن صورت گيرد.

زنبوردار:به اشخاص حقيقي ياحقوقي كه به پرورش ونگهداري زنبورعسل،به منظورتوليدمحصولات آن مي پردازند،اطلاق مي گردد.

زنبورداري كوچ رو:شيوه اي اززنبورداري است،كه درآن زنبوردارباتوجه به تغييرات اقليمي به منظوراستفاده از استعدادهاي محيطي مناطق ازنظرشهدوگرده زدائي،جابجائي كندوهاي باجمعيت راانجام مي دهد.

زنبورداري ثابت:شيوه اي اززنبورداري است كه درطول سال كندوهاي باجمعيت دريك اقليم نگهداري مي شوند.

 -((كارخانه بسته بندي عسل))به كارخانجاتي گفته مي شود،كه تمام ياقسمتي ازفعاليت آنها،مختص بسته بندي محصول عسل درابعادواوزان مختلف بااشكال متفاوت وبارعايت موازين بهداشتي باشد.

-((كارخانه ياكارگاه آج موم))واحدي است كه انواع موم خام رابه وسيله دستگاههاي مربوط،به صورت ورقه هاي موم آج شده تبديل وقابل استفاده دركندو نمايد.

-((كارگاههاي كندوسازي))كارگاههايي كه تمام ياقسمت عمده اي ازفعاليت آنها،توليد كندوهاي زنبورعسل باشرايط استانداردباشد.

-((كارگاههاي ساخت وسايل زنبورداري))به كارگاههايي اطلاق مي گرددكه توليدات آنها،وسايل موردنياز زنبورداري باشد.

كلني زنبورعسل:مجموعه اي اززنبورهاي عسل راكه موجوديت يك كندورابوجودمي آورند،كلني زنبورعسل مي گويند، اين مجموعه، شامل:توده اي اززنبوركارگر،تعدادي زنبورنر(برخي ازاوقات سال)ويك عددملكه مي باشد.

كندو:به محل مخصوص زندگي زنبورعسل گويند،كه درآن،يك كلني زنبورعسل به فعاليت حياتي وتوليدي خودادامه مي دهدوبه اشكال وانواع مختلف ساخته مي شود.

-((كندوي مدرن))كندوئي است باقابليت تحرك وقابل تعويض،كه باابعادي مطابق بامعيارهاي فني ساخته شده است.

-((كندوي بومي))به كندوئي اطلاق مي شود،كه درآن كلني زنبورعسل به زندگي حياتي وتوليدي خودادامه دهدوبدون قابهاي متحرك باشد.

-((كندوي باجمعيت))به كندوئي گويند،كه حاوي يك كلني ينبورعسل باشد.

 واحدپرورش ملكه: زنبورستاني است،كه درآن توليد انبوه وتجارتي ملكه زنبورعسل براساس شيوه هاي علمي صورت مي گيرد.  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 1 دي ماه 1389
  • 3848 بازدید
  • 0 نظر