آماده کردن کندو ها برای خواب زمستانی:

موضوعات : تغذیه

کنترل ذخيره غذای: برای گذراندن خواب زمستانی در اين منطقه هجده تابيست کيلو عسل نياز است درصورت کمبود زنبوردار،بايد زنبورهارا تغذيه کند.برای اين کار زنبوردار،دوپيمانه شکر ويک پيمانه(اندازه) آب مخلوط کرده، به کندو ها بدهد تازنبور ها زخيره کند که اين زخيره غذای بايد درحجره ها انبار شده وزنبورها درآنهارا ببندد که در زمستان ترش نشود، اين کار را بايد دراوايل پاييز انجام داد.

جمع کردن قاب های اضافی:

کليه قاب های که زنبورها اشغال کرده اند را قشنگ به هم چسبانده وزنبور را به حالت فشرده درمياوريم وقابهای که زنبور درآن اشغال نکرده است را جمع کرده وقسمت فضای خالی کندو را توسط يک کارتن يا تخته سوا ميکنيم وآن فضای خالی را توسط قاب های کندو پر مينماييم.ودر کندو را ميبنديم.

هواگيری مناسب درکندو:

زنبور عسل را رطوبت از بين ميبرد؛ سرما زنبور عسل را از بين نميبرد؛ برای اينکه هوای داخل کندو تعبيه شود

درزمستان، بالای ملافه يک سوراخ به اندازه سه سانتی متربرروی ملافه انجام ميدهيم تا هوای آلوده ورطوبت ازکندو خارج شود.

آماده كردن كندوها براي خواب زمستاني

بازديد كندو

 

   • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : شنبه 9 آبان ماه 1394
  • 392512 بازدید
  • 6 نظر