تعداد كندو مورد نياز در باغات و مزارع:

موضوعات : تغذیه

تعداد كندو مورد نياز در باغات و مزارع و نکات اساسی در استقرار کندوها:

تعداد كندوهاي مورد نياز در باغات و مزارع در هر هكتار براي دستيابي به گرده افشا ني كافي بستگي به جمعيت كندو، نژاد زنبور ، نوع گياه، فراواني گ ل در واحد سطح، مدت زم ان شكوفا بو دن گلها و شرايط اقليمي دارد . در ادامه براي هر محصول تعداد كندوي مورد نياز ارائه خواهد شد.

 نكات كلي كه از نظر مكان و روش استقرار كندوها بايد مدنظر قرارگيرد:
برمبناي اطلاعات موجود به نظر مي رسد بهترين روش استقرار كندوها در يك مزرعه يا باغ بايد به نحوي باشد كه زنبورها بتوانند به طور يكنواخت كل منطقه را تحت پوشش جستجوي خود قرار دهند . در اين رابطه بايد به شعاع پرواز زنبور توجه داشت و اگر وسعت منطقه زياد باشد كندوها در واحدهاي متعدد به گونه اي قرار داده شود كه كل منطقه زير پوشش زنبورعسل قرارگيرد، لذا توجه به نكات ذيل در زمينه استقرار كندوها ضروري است:
-1 دسترسي آسان به وسايط نقليه 2- محل در معرض غرقاب نباشد 3- براي رفع مزاحمت از مردم و حيوانات فاصله تا درب مزرعه، جاده ها، محوطه هاي مزرعه و ... ،بيشتر از 100 متر باشد 4- مكانهاي داراي آفتاب و گرم زمان جستجوي زنبورعسل راافزايش مي دهد 5- در تابستانها و هواي گرم ، سايه براي تحريك حداكثر فعاليت روي محصولات زراعي هدف مورد نياز است اما در ابتداي بهار سايه باعث كاهش فعاليت زنبورها مي گردد 6- بهتر است كندوها در مكانهاي مسطح قرار داده شوند 7- قبل از رهاسازي زنبورها، گياهان اطراف كندو درو شوند تا مانع دسترسي زنبور به كندوها نباشد 8- فضاي كافي براي تخليه كندوها وجود داشته باشد 9- آب كافي دراختيارزنبورها باشد چرا كه با افزايش درجه حر ارت و با استفاده از گلهاي داراي شهد زياد،نياز به آب زنبورها افزايش پيدا مي كند و تعداد زيادي از زنبورها به جمع آوري آب خواهند پرداخت . با قراردادن منبع آب درمحل استقرار كندوها زمان پرواز براي جمع آوري آب كاهش و زمان بيشتري به امر گرده افشاني اختصاص خواهد يا فت . 10 – در باغات بالاي 20 هكتار كندوها در دسته هاي تا 3-4  تايي در چند منطقه قرار داده شوند.

تعداد كندو مورد نياز در باغات و مزارع

   • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 9 فروردين ماه 1392
  • 6220 بازدید
  • 0 نظر