نحوه قراردادن كندوها در مزارع و باغات:

موضوعات : تغذیه

نحوه قراردادن كندوها در مزارع و باغات و زمان مستقر کردن کندوها:

نحوه قراردادن كندوها در مزارع و باغات:
-1 براي انجام گرده افشاني توسط زنبورعسل نيازي به توزيع يكنواخت كندوها در باغ نيست زيرا رقابت بين زنبوران كندوهاي يك گروه هنگام چرا باعث پراك ندگي يكنواخت آنان خواهد شد.
-2 قراردادن كندوهاي زنبورعسل در مكانهايي از باغ كه آفتابگير باشد، فعاليت پروازي زنبوران عسل در ك ندوهايي كه در آفتاب قراردارند 50 درصد بيشتر از آنهايي است كه در سايه هستند.
-3 وجود منابع آب تميز در نزديكي كندوها اثر بهتر روي فعاليت زنبوران خواهد داشت.
-4 از گذاشتن كندوها در نقاط گود باغ بايد پرهيز كرد زيرا در اين نقاط هواي سرد جمع شده سبب كاهش فعاليت زنبوران خواهد شد.
-5 هر چه درختان از كندوها دورتر باشند محصول كمتري داده و همچنين بذر كمتري توليد مي كند.
-6 از بين بردن گياها ن و علفهاي هرزي كه گلدهي آنها همزمان با درختان ميوه مي باشد موجب تغييرات معني داري در گرده افشاني مي شود چرا كه گلهاي علفهاي هرز با جلب زنبورعسل به سمت خود باعث كاهش گرده افشاني روي گياهان اصلي مزرعه و باغ مي شوند.

 زمان مناسب براي مستقركردن كندوهاي زنبورعسل در مزارع و باغات:
بهترين زمان قراردادن كندوها در داخل مزارع و باغات بعد از بازشدن گلها است ، بويژه زماني كه 10 تا 20 درصد گلها كاملا بازشده اند، اما با توجه به اين كه پس از انتقال كندوها به محل مورد نظر حداقل دو تا سه روز وقت لا زم است كه زنبورها با محل آشنا شده و رفتار طب يعي جستجوگري خود را شروع نمايند لذا توصيه مي گردد از زمان ظهور جوانه گل در مزارع و باغات نسبت به انتقال كندوها اقدام شود.

نحوه استقرار كندوها در مزارع و باغات  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 9 فروردين ماه 1392
  • 5342 بازدید
  • 0 نظر