خوش آمدید

بررسي زمستانگذراني كلني ها در مزارع آفتابگر

موضوعات : تغذیه, مقالات

 بررسي وضعيت زمستانگذراني كلني هاي زنبور عسل مستقر در مزارع آفتابگردان

در جهان امروز افزايش تو ليد در هر محصولي با توجه به افزايش جمعيت روزافزون دنيا از اهميت خاصي برخوردار است . در پرورش زنبور عسل از روشهاي مختلف جهت ازدياد توليد استفاده مي شود متاسفانه استفاده از روشهاي غير اصولي از قبيل تغذيه با شكر ضمن آسيب رساندن به اقتصاد ملي از طريق مصرف بيش از حد شكر باعث پايين آمدن كيفيت عسلهاي توليدي نيز مي گردد . در حالي كه استفاده از منابع غني شهد از قبيل شهد آفتابگردان مي تواند جايگزيني مناسب جهت بالا بردن مقدار عسل توليدي گرديده ودر هزينه هاي پرورش صرفه جويي بعمل آيد .


بررسي وضعيت زمستانگذراني كلني هاي زنبور عسل مستقر در مزارع آفتابگردان


کندوی زنبور عسل

در استان آذربايجان غربي بدليل اينكه زنبورداران معتقدند كه كلنيهايي كه در مزارع آفتابگردان مستقر مي شوند زمستانگذراني مناسبي ندارند لذا اغب زنبورداران از انتقال كلنيهاي خود به مزارع آفتابگردان خودداري مي نمايند .طرح حاضر در راستاي حل مشكل فوق اجرا ء گرديد تا بصورت علمي وآماري بررسي هاي جدي در مورد تلفات و نحوه استفاده از آذوقه زمستاني و معايب و مشكلات مربوطه را بنمايد

مراحل اجراي طرح:

1- رعايت اصول پرورشي
2- انتقال به ييلاق
3- برداشت عسل نوبت اول
4-انتقال به مزرعه آفتابگردان
5- برداشت عسل نوبت دوم وسوم
6- انتقال از ييلاق و مزرعه آفتابگردان به ايستگاه
7- تعويض عسلها و آماده نمودن براي زمستانگذراني
8- تغذيه با خمير گرده نوبت اول
9- كنترلهاي بهداشتي و پيشگيري
10- تغذيه با خمير گرده نوبت دوم و سوم و انداره گيري باقيمانده خمير گرده قبلي
11 - اندازه گيري تخم و لارو و شفيره ، عسلهاي باقيمانده ، تلفات زمستاني ، آلودگي به نوزما
12 - اندازه گيري جمعيت كل كندو بر اساس قاب وكسري از قاب و مشخص نمودن كلنيهاي پايدار
13 - مقابسه آماري

نتايج مورد انتظار:

از نظر تولید عسل در بین تیمار های مزرعه آفتاب گردان ABCD و مزرعه ییلاق EFGH اختلاف معنی داری وجود دارد (P>/001 ) و تیمار های مزرعه آفتاب گردان ABCD با میانگین تولید 22.77 کیلو گرم تقریبا  دو برابر تیمار های مزرعه ییلاق EFGH با میانگین تولید عسل 10.97 کیلو گرم می باشد.

از نظر جمعیت در زمان برداشت عسل در بین تیمار های مزرعه آفتابگردان ABCD و مزرعه ییلاق EFGH اختلاف معنی داری وجود دارد. (P>/001 ) و تیمار های مزرعه آفتاب گردان ABCD با میانگین جمعیت 6.8 قاب (کادر) تقریبا 1.5 قاب (کادر) جمعیت کمتری از تیمار های مزرعه ییلاق EGFH با میانگین جمعیت 8.35 قاب (کادر) می باشد. میزان اندازه گیری (تخم + لارو + شفیره ) در بهار که با کادر درجه بندی شده 5*5 سانتی متر انجام گرفت ندشان داد دکه در بین تیمار های مزرعه آفتاب گردان  ABCD و مزرعه ییلاقEFGH اختلاف معنی داری وجود دارد. (P>/005 ) که با تفکیک آن به اندازه گیری جداگانه تخم و لارو و شفیره در صفت تخم مزرعه آفتاب گردان ABCD با متوسط تخم 14.9 نسبت به مزرعه ییلاق EFGH با متوسط تخم 9.1 اختلاف معنا داری را نشان می دهد.

(P>0.001 ) و صفات لارو و شفیره اختلاف معنی داری را نشان ندادند و همچنین در گروه هایی که با عسل آفتابگردان ACFH وارد مرحله زمستانگذرانی شدند نسبت به گروه هایی که با عسل ییلاق BDEG وارد مرحله زمستانگذرانی شدند از نظر میزان تخم تفاوت معنی داری داشتند (P>0.05) و گروه عسل آفتاب گردان ACFH با متوسط تخم 13.4 نسبت به گروه عسل ییلاق BDEG با متوسط تخم 10.7 وضعیت بهتری داشتند.

 

توصيه هاي كاربردي :

- استفاده از شهد مزارع آفتابگردان بعلت ازدياد محسوس برداشت عسل بعد از پايان يافتن دوره شهد دهي مراتع ييلاقي پيشنهاد مي گردد. در صورت رعايت اصول پرورشي آسيب چنداني از نظر جمعيت و غيره به كندو وارد نمي آورد . كاهش جمعيت حدود يك و نيم قاب در مقابل برداشت عسل در حدود دو برابرمي تواند توجيه پذير باشد.

در شرايطي كه وجود امكانات بالقوه از قبيل كشت زياد آفتابگردان وجود دارد مي توان با آوردن متوالي در %30 انتها و 50 % و 70 % طول گلدهي بتدريج كلنيها را با اين امر آداپته نمود.

- برداشت عسل از مزارع آفتابگردان با دادن پوكه هاي خالي و برداشت همان پوكه ها كه با عسل پر گرديده مي تواند هفته اي يك يا دو بار صورت گيرد.

- انتقال كلني ها به مزارع آفتابگردان هم توليد عسل طبيعي و بدون شكر را براي ما بدنبال دارد و هم در امر گرده افشاني اين گياه و افزايش محصول آن نقش بسزائي دارد و ما در واقع بهره دو جانبه از آن مي بريم

- با اين روش مي توان عسل تك پايه آفتابگردان توليد نمود كه بعنوان عسل داروئي با منشا ء آفتابگردان مي تواند مورد استفاده قرار گيرد و تمام خواص داروئي و درماني گياه آفتابگردان را دارا باشد.

- مقدار مصرف خمير گرده در هر نوبت موقعي كه از خود گرده بصورت پودر شده به همراه عسل استفاده گردد 200 تا 250 گرم و در سه نوبت : اوايل زمستانگذراني - اواخر زمستانگذراني - و يك نوبت حد فاصل بين اين دو . درزماني كه دماي هوا كمي بالا رفته و هوا آفتابي است كه اين مي تواند بسته به وضعيت شرايط آب و هوايي و دماي آن زمان به اوايل يا اواخر فصل زمستانگذراني منتقل شود

- حداقل زمان لازم براي مصرف 200 گرم خمير گرده 20 روز در شرايط مساعد در نظر گرفته شود.

-پيشنهاد مي گردد اين طرح بعنوان يك طرح ملي در مناطق ديگر كشور كه كشت آفتابگردان زيادي دارد نيز اجرا گردد .

- نيازاست يك طرح ترويجي جهت آشنايي و بهر هبرداري زنبورداران منطقه توسط واحد ترويج به مورد اجرا درآيد.

منبع:zanbordaran.ir  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 13 شهريور ماه 1394
  • 3272 بازدید
  • 0 نظر