طرح توسعه زنبورداري در كردستان

موضوعات : اخبار

ايجاد شغل با طرح توسعه زنبورداري در كردستان با تامين يكصد ميليون ريال اعتبار محقق مي شود.


سنندج با يكصد ميليون ريال اعتبار مي توان در بخش زنبورداري استان كردستان اشتغال ايجاد كرد.
مهندسخالد جعفري معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي كردستانبه طرحتوسعه زنبورداري براي ايجاد شغل با هزينه پائين اشاره كرد و بابيان اين كهعسل توليدي استان براساس آزمايش هاي متعدد از بهترين وباكيفيت ترين نوععسل توليدي در كشور محسوب مي شود،برگزاري جشنواره هايعسل درطول سال را نيزپيشنهاد داد.
وي گفت: سازمان جهاد كشاورزي آمادگي همكاري و تعاملبا دستگاه هاي ذيربطدر ارتباط با برنامه هاي مختلف در اين حوزه را دارد.وي به رتبه دوازدهماستان كردستان در زمينه پرورش زنبور عسل در سطح كشوراشاره كرد و گفت:براساس نتايج آمارگيري سال گذشته، 120 هزار كلني زنبورعسلشامل 90 هزاركلني مدرن و 30 هزار كلني بومي در سطح استان وجود دارد. سالگذشته نيز900تن عسل از اين كلني ها توليد شد.

خالد جعفري بااشاره به اينكه پتانسيل استان كردستان براي زنبورداري سهبرابر وضع موجوداست، گفت: باتوجه به آب و هواي خوب، بارندگي زياد و پوششگياهي مناسب،ميتوانيم ظرفيت موجود را افزايش دهيم.

بقیه در ادامه مطلب


معاون بهبود توليدات داميسازمان جهاد كشاورزي استان كردستان ظرفيت اينبخش را در استان بالادانست وگفت: مي توانيم تعداد كندوهاي زنبور عسل رااز 120 هزار كندوي فعلي به 500هزار كندو افزايش دهيم.
وي عدم حمايت از زنبورداران را از مهمترينمشكلات در جهت طرح توسعهزنبورداري عنوان كرد و گفت: تنها با تسهيلات بانكينميتوان اين بخش راتوسعه داد بلكه نياز به كمك بلاعوض و افزايش سطحآموزش داريم.
جعفري پيشنهاد داد با 25 ميليون ريال كمك بلاعوض دولتو تسهيلات بانكي ميتوان طرح توسعه زنبورداري را اجرا كرد که با استقبالمردم نيز مواجه خواهدشد.
وي قيمت هر كيلوگرم عسل توليدي كردستانرا يكصد هزار ريال ذكر كرد و گفت:آزمايشگاه بررسي كيفيت عسل در استان فعالاست و عسل مرغوب را از نامرغوبتشخيص مي دهد.
معاون بهبود توليداتدامي سازمان جهاد كشاورزي استان كردستان به اشتغالايجاد شده در بخش پرورشزنبور عسل در سطح استان اشاره كرد و گفت: اكنون600نفر به صورت حرفه اي ودو هزار و 800 نفر نيز به صورت غيرحرفه اي درسطح استان مشغول پرورش زنبورعسل هستند.
 وي توسعه پرورش زنبور عسل را در پرثمركردن محصول باغاتبا استفاده ازگردهافشاني بسيار مناسب دانست و گفت: در صورت افزايشكندوهاي زنبور عسلدر سطح باغات، كميت و كيفيت محصول توليدي افزايش خواهديافت.
معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان كردستاندر ادامهسخنان خود به گرماي فصل زمستان سال گذشته و گردوغبار امسال بهعنوان دوعامل تهديد كننده حيات زنبورهاي عسل و موثر در كيفيت عسل اشارهكرد و گفت:افزايش گرما در زمستان و به دنبال آن سرماي فصل بهار موجب تلفشدن جمعيتاين حشره شد. وي همچنين گرد وغبار بي سابقه تابستان امسال را نيزدر گمكردن كندوها موثر دانست و گفت: برخي از زنبورها كندوها را گم كردند وسرگردان شدند.
جعفري با اشاره به طرح آمارگيري ساليانه كلني هايزنبور عسل گفت: هرسالهاين طرح از 17 مهرماه آغاز و به مدت يك ماه ادامهدارد.با پايان اجراي اينطرح مي توان ميزان خسارت عوامل تهديد كننده درحياتزنبورعسل وميزان افتمحصول را برآورد كرد.
وي حمايت جدي اززنبورداران را در جهت توسعه و تقويت اين بخش به منظورايجاد اشتغال وافزايش ميزان توليد محصول مهم دانست و گفت: با استفاده ازتسهيلات وكمكهاي بلاعوض بايد زنبورداران را مورد حمايت قرار دارد.
معاونبهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان كردستان همچنين برحمايتدولت از بيمه كلني هاي زنبور عسل نيز تاكيد كرد و پيشنهاد داد دولتسهم خودرا در بيمه افزايش دهد تا زنبورداران به راحتي بتوانند كلني هايخود رابيمه كنند.
به گفته وي سال گذشته 12 هزار كلني مدرن در سطح استان تحت پوشش بيمه قرار گرفت.

نويسنده: فرزاد نويدي
www.magiran.com


  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 20 بهمن ماه 1389
  • 5877 بازدید
  • 0 نظر