برآورد تعداد آلل هاي جنسي در توده زنبور عسل

موضوعات : مقالات

برآورد تعداد آلل هاي جنسي در توده زنبور عسل منطقه مركزي ايران و رابطه آن با گرده ذخيره شده، ميزان جمعيت و توليد عسل

سپهري رحيمه,طهماسبي غلام حسين,جلالي زنوز ميرجمال

اين تحقيق در سال 1382 روي 364 كلني زنبورعسل منطقه مركزي ايران انجام شد. اهداف اين طرح تعيين ميزان هموزيگوتي آلل هاي جنسي و تعداد آنها در نسل سوم اين توده و نحوه تاثير آن بر بعضي صفات توليدي بود. اندازه گيري هموزيگوتي آلل هاي جنسي بر اساس روش "روتنر" (1988) و "تارپي و پيج" (2002) انجام گرديد. جهت تعيين ميزان جمعيت نوزادان كارگر، جمعيت نوزادان نر و ميزان ذخيره گرده، به ترتيب سطح ناحيه نسلي كارگر، سطح ناحيه نسلي نر و سطح گرده ذخيره شده روي شان ها اندازه گيري شد. ميزان جمعيت بالغين بر حسب قاب و ميزان عسل توليدي نيز، با محاسبه مجموع عسل استخراجي و عسل باقي مانده هر كلني ارزيابي شد. متوسط هموزيگوتي آلل هاي جنسي و تعداد آنها در توده مورد آزمايش، به ترتيب 18.83 درصد و 5.32 آلل برآورد شد. نتايج نشان مي دهد كه رابطه مستقيم و معني داري بين هموزيگوتي آلل هاي جنسي و سطح ذخيره گرده وجود ندارد (P>0.05). هم چنين افزايش هموزيگوتي آلل هاي جنسي تاثير منفي و معني داري روي ميزان جمعيت و توليد عسل مي گذارد (P<0.01). لذا به منظور جلوگيري از كاهش تعداد آلل هاي جنسي لازم است كلني هاي جديدي از منطقه براي تلاقي ها وارد شود كه بتوان از كاهش عملكرد كلني ها نيز جلوگيري كرد.

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/5571386B4107.pdf  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : شنبه 1 مرداد ماه 1390
  • 3169 بازدید
  • 0 نظر