بررسي اثر استفاده از گياهان توتون، اسپند و آ

موضوعات : مقالات

دانش نوين كشاورزي بهار 1387; 4(10):67-72.

بررسي اثر استفاده از گياهان توتون، اسپند و آويشن کوهي در کنترل کنه وارواي زنبور عسل

شاددل تيلي عبدالاحد,ماهري سيس ناصر,آقاجان زاده گلشني ابوالفضل,اسعدي ديزجي ابوالفضل,احمدزاده عليرضا

کنه واروآ يکي از خطرناک ترين انگل هاي زنبور عسل بوده و خسارات زيادي را متوجه صنعت زنبورداري مي نمايد و تاکنون از داروهاي شيميايي و گياهي متعددي براي کنترل آن استفاده شده است. در اين پژوهش اثر استفاده از گياهان دارويي شامل عصاره توتون، عصاره اسپند، عصاره آويشن کوهي، دود توتون، دود اسپند و دود آويشن کوهي روي اين کنه مجموعا در 21 کندوي لانگستروت در قالب طرح پايه کاملا تصادفي (CRD) مورد بررسي قرار گرفت. درصد آلودگي کنه ها در ابتدا و انتهاي دوره آزمايشي و هم چنين تعداد تلفات کنه ها و زنبورهاي کارگر به صورت روزانه تعيين گرديد. در ابتداي آزمايش درصدآلودگي به کنه در کندوهاي آزمايشي اختلاف معني داري با هم نداشت، ولي در انتهاي دوره بين تيمارهاي آزمايشي تفاوت معني داري مشاهده شد. هم چنين از نظر تعداد تلفات کنه ها بين تيمارهاي مختلف در روزهاي آزمايش و کل دوره، اختلاف معني داري مشاهده گرديد و عصاره توتون بيشترين تاثير را در کنترل کنه از خود نشان داد. علاوه بر اين از نظر تعداد تلفات زنبورهاي کارگر بين روزهاي مختلف و هم چنين کل دوره آزمايش اختلاف معني داري وجود داشت و تاثير عصاره اسپند از اين نظر نسبت به ساير تيمارها بيشتر بود.

كليد واژه: زنبور عسل، کنه واروآ، توتون، اسپند، آويشن کوهي

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/31413871006.pdf  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : شنبه 1 مرداد ماه 1390
  • 4208 بازدید
  • 0 نظر