بررسي رفتارهاي بهداشتي توده زنبور عسل

موضوعات : مقالات

دانش نوين كشاورزي بهار 1386; 3(6):61-68.

بررسي رفتارهاي بهداشتي توده زنبور عسل آذربايجان شرقي در مقابل كنه واروآ

علمي محسن*,شاددل تيلي عبدالاحد,ماهري سيس ناصر

* مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان شرقي

به دليل اثرات منفي استفاده از سموم شيميايي براي مبارزه با كنه واروآ، استفاده از روش هاي غير شيميايي كم خطر مانند تقويت رفتارهاي بهداشتي (از جمله تشخيص سلول هاي آلوده و تخليه آنها توسط زنبورهاي كارگر و رفتار نظافت گري) زنبور عسل عليه كنه واروآ مورد توجه قرار گرفته است. اين طرح در راستاي سنجش توده زنبورهاي عسل استان آذربايجان شرقي از نظر ميزان بروز اين رفتارها به مورد اجرا گذاشته شد. به همين منظور تعداد50 كلني زنبور عسل از 5 شهرستان استان (اهر، شبستر، تبريز، مراغه و ميانه) به طور تصادفي خريداري و از نقطه نظر ميزان جمعيت بالغين و نوزادان، ميزان ذخاير عسل و گرده و تعداد شان يكسان سازي گرديد. اندازه گيري نظافت گري با استفاده از گذاشتن صفحات آغشته به گريس در كف كندوها، جمع آوري و شمارش كنه هاي ريزش نموده و اندازه گيري ميزان حذف شفيره هاي مرده با استفاده از فريز كردن تكه شان حاوي شفيره تازه در بسته و شمارش تعداد لاروهاي خارج شده توسط زنبورهاي كارگر در هر 24 ساعت انجام گرفت. داده هاي به دست آمده با استفاده از طرح كاملا تصادفي مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. نتايج حاصل از آناليز داده ها نشان داد كه ميانگين نظافت گري کلني هاي زنبور عسل استان 52.04 عدد کنه ريزش کرده در عرض 96 ساعت و ميانگين درصد حذف شفيره هاي کلني هاي استان در عرض 48 ساعت 79.84 درصد بود. از نظر نظافت گري، کلني هاي شهرستان تبريز با ميانگين 62.80 عدد کنه در عرض 96 ساعت بالاتر از ساير شهرستان ها قرار داشت و از نظر رفتار حذف شفيره ها کلني هاي شهرستان شبستر با ميانگين 90.16 درصد در عرض 48 ساعت بالاتر از ساير شهرستان ها قرار داشت. همبستگي ژنتيکي بين دو صفت نظافت گري و حذف شفيره ها 0.145 برآورد گرديد. نهايتا چنين نتيجه گيري شد که کلني هاي استان با انجام رفتارهاي بهداشتي نظافت گري و حذف شفيره ها توان دفاع از خود در برابر کنه واروآ را دارند و مي توان با ايجاد برنامه هاي اصلاح نژادي ميزان اين رفتارها را تقويت نمود.

كليد واژه: زنبور عسل، رفتار بهداشتي، نظافت گري، حذف شفيره ها، کنه واروآ

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/31413860606.pdf  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : شنبه 1 مرداد ماه 1390
  • 3234 بازدید
  • 0 نظر