تاثير برخي منابع پروتئيني بر طول عمر

موضوعات : مقالات

علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي تابستان 1381; 6(2):149-158.

 تاثير برخي منابع پروتئيني بر طول عمر، پروتئين و چربي بدن زنبورهاي كارگر زنبور عسل اروپايي (.Apis mellifera L)

 عباسيان عليرضا,عبادي رحيم

 به منظور ارزيابي اثر تغذيه اي مواد پروتئيني مختلف در جيره هاي غذايي زنبوران عسل کارگر آزمايش هايي با 15 تيمار به صورت طرح کاملا تصادفي با چهار تکرار روي زنبور عسل اروپايي (Apis mellifera L.) انجام گرفت. در اين آزمايش ها اثر تغذيه اي 15 تيمار روي مدت زمان مربوط به تلفات 50 درصد و طول عمر زنبورهاي کارگر در قفس بررسي گرديد. تاثير تغذيه کيک هاي جانشين گرده گل، شامل پودر دانه سويا، پودر کنجاله سويا، پودر مخمر نانوايي، گلوتن گندم، پودر دانه سويا + کنجاله سويا، پودر دانه سويا + گلوتن گندم، پودر دانه سويا + مخمر، کنجاله سويا + گلوتن گندم، گلوتن گندم + مخمر، و مکمل گرده گل شامل گلوتن گندم + گرده، پودر دانه سويا + گرده، کنجاله سويا + گرده، مخمر نانوايي + گرده، و دو تيمار شاهد شامل گرده گل و عسل بر مقدار پروتئين و چربي لاشه زنبورها مورد آزمايش قرار گرفت.

نتايج نشان داد که مواد پروتئيني مختلف آثار متفاوتي بر طول عمر زنبورهاي کارگر داشتند، به طوري که مکمل گلوتن گندم و جانشين سويا به ترتيب بيشترين (60.58 روز) و کمترين (10.53 روز) طول عمر زنبورهاي کارگر را به همراه داشتند. مقدار مصرف غذا در تيمارهاي مختلف مرحله انکوباتور تفاوت معني داري نشان نداد (P>0.05). بيشترين درصد ماده خشک لاشه زنبورهاي کارگر مربوط به تيمار سويا (34 درصد) و کمترين آن مربوط به تيمار مکمل مخمر (31.54 درصد) بود، که با هم تفاوت معني داري نشان دادند (P<0.05). بيشترين درصد پروتئين لاشه مربوط به تيمار مکمل گلوتن گندم (22.57 درصد) و کمترين آن مربوط به تيمار مکمل مخمر (20.01 درصد) بود. هم چنين، بيشترين درصد چربي لاشه در تيمار مکمل سويا (4.75 درصد) و کمترين آن در مکمل گلوتن گندم (3.84 درصد) ديده شد. نتايج نشان داد که مي توان از موادي نظير پودر سويا، کنجاله سويا، گلوتن گندم و مخمر نانوايي در تهيه کيک هاي جانشين و مکمل گرده گل در تغذيه زنبور عسل استفاده کرد.

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/55713810213.pdf  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : سه شنبه 4 مرداد ماه 1390
  • 2638 بازدید
  • 0 نظر