دز پائين حشره‌كش ها علت اصلي افزايش مرگ و مي

موضوعات : مقالات

دز پائين حشره‌كش ها علت اصلي افزايش مرگ و مير زنبور عسل

اخيراً محققان فرانسوي دريافتند كه زنبورهاي عسلي كه در معرض دز پائين حشره‌كش ها قرار دارند احتمال مرگ بيشتري در اثر آلودگي قارچ بيمارگر Nosema ceranaeدارند. جزئيات اطلاعات اين محققان در ژورنال PLOS ONEموجود است كه تاكيدكننده اثر دز پائين حشره‌كش ها و بيمارگري قارچ N. ceranaeبر كاهش جمعيت زنبورهاي عسل مي‌باشد.

امروزه حدود 70000 زنبوردار حرفه‌اي و غيرحرفه‌اي به پرورش زنبورعسل در فرانسه مي‌پردازند. كارشناسان اعتقاد دارند كه زنبورها نقش مهمي در حفظ محيط زيست و محصولات كشاورزي ايفا مي‌كنند ولي اخيراً صدها كلني زنبور توسط بيماري ناشناخته‌اي از بين مي‌روند.

براي يافتن علت از بين رفتن كلني زنبورها چند تئوري وجود داشت. دانشمندان اروپائي و امريكائي بر اين باور بودند كه تغيير در منابع غذائي زنبورها كه ناشي از تغييرات آب و هوائي است سبب چنين مشكلي شده است. برخي ديگر بر اين اعتقاد بودند كه سيستم تك كشتي در كشاورزي و تغيير زمين هاي كشاورزي مانند يك پاتوژن سبب بيماري زنبورها مي‌شود.

اما اخيراً محققين اعلام نمودند كه با وجود داده هاي كافي مبني بر اثر تغذيه اي، پارازيت ها و استرس مواد شيميائي بر سلامت زنبورهاي عسل، نمي‌توان آنها را بصورت فاكتورهاي جداگانه بررسي نمود. بنابراين كارشناسان به نتيجه واحدي رسيدند كه مطالعات بايد بصورت بررسي چند فاكتور مذكور انجام شود.

از اين جهت تيم تحقيقاتي از آزمايشگاه تحقيقاتي ميكروارگانسيم ها براي اثر توكسين پاتوژن ها بر سلامت زنبورها تشكيل شد.

تحقيقات اين تيم دانشمندان را با موضوع جديدي در ارتباط با زنبورعسل روبرو نمود. تحقيقات نشان داد زنبورهاي عسل مواجه شده با دز پائين حشره‌كش ها در صورت آلودگي با قارچ N. ceranaeدر معرض خطر بيشتري براي مرگ مي‌باشند.

نتايج اين تيم تحقيقاتي نشان داد كه مجموع اثر هم‌زمان تماس روزانه زنبورها با مقدار بسيار كم (بيش از 100 بار كمتر از LC50) حشره‌كش ها و آلودگي با قارچ N. ceranaeسبب كاهش جمعيت آنها مي‌شود. با بررسي اثر دو حشره كش فيبرونيل و تياكلوپرايد دريافتند كه نوع حشره‌كش بر اين امر اهميت ندارد. اما كارشناسان هنوز به مكانيسم اين سينرژيست پي نبرده‌اند. اين مطالعات بر اهميت بهبود مديريت و حفظ جمعيت زنبورهاي عسل اشاره دارد.

mellifera.ir

منبع خبري:  www.physorg.com

تهيه شده در كانون هماهنگي دانش و صنعت آفت‌كش ها  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 16 شهريور ماه 1390
  • 3132 بازدید
  • 0 نظر