هم بستگي توليد عسل و صفات مورفولوژيك

موضوعات : مقالات

علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي تابستان 1381; 6(2):91-104.

 هم بستگي توليد عسل و صفات مورفولوژيك زنبور عسل در اصفهان

 ادريس محمدعلي,مستاجران محمد,عبادي رحيم

 

به منظور برآورد هم بستگي بين ميزان توليد عسل و برخي از ويژگي هاي ظاهري زنبور عسل، سي ملکه مادر، به صورت تصادفي از زنبورستان مرکز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان اصفهان انتخاب، و از هر ملکه مادر پنج ملکه دختر پرورش داده شد و بررسي گرديد. محصول عسل تابستان از اختلاف وزن شان عسل قبل و بعد از استخراج عسل اندازه گيري شد، و محصول عسل پاييز بر اساس مساحت سطح قاب سرپوشيده محاسبه گرديد. صفات ظاهري با استفاده از استريوميکروسکوپ مجهز به عدسي چشمي مدرج، بر اساس روش روتنر اندازه گيري شد.

ميانگين توليد عسل در سال 10.05 کيلوگرم تخمين زده شد. هم بستگي فنوتيپي بين توليد عسل ساليانه با توليد عسل تابستان و پاييز به ترتيب 0.49 و 0.88 برآورد گرديد، در حالي که هم بستگي بين عسل توليدي تابستان و پاييز در حد پايين بود. هم بستگي معني داري بين عسل توليدي تابستان و ايندکس کوبيتال B، طول ساق پا و عرض بال جلو (به ترتيب 0.28، 0.25 و 0.21) مشاهده شد. هم چنين، هم بستگي معني داري بين عرض پنجه با عسل توليدي کل و پاييز به دست آمد (به ترتيب 0.22 و 0.23). هم بستگي ژنتيکي بين طول پنجه و ايندکس کوبيتال با توليد عسل تابستان منفي برآورد شد (به ترتيب 0.75- و 0.45-). با توجه به هم بستگي زياد بين عسل توليدي تابستان و کل عسل توليدي ساليانه، بهتر است براي صرفه جويي در زمان و هزينه ها به منظور بهبود کل عسل توليدي، انتخاب بر اساس محصول توليدي تابستانه کلني باشد. هم چنين در طرح هاي به نژادي براي افزايش توليد عسل، مي توان از صفات هم بسته طول ساق، عرض بال جلو و ايندکس کوبيتال استفاده کرد.

http://sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/55713810208.pdf  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : سه شنبه 4 مرداد ماه 1390
  • 2958 بازدید
  • 0 نظر