دوره رشد ملكه زنبورعسل

موضوعات : ملکه

دوره رشد ملكه و كليه تغيرات بيولوژيك از تخم تا تولد

دوره رشد نوزاد زنبورعسل از مرحله تخم يك روزه تا رسيدن به مرحله حشره كامل داراي سه مرحله به شرح زير است:

مرحله تخم:

نوزاد زنبورعسل در سه روز اول به صورت تخم در ته سلول باقي مي ماند.مدت لازم براي اين مرحله در هر سه نوع زنبور عسل  موجود در كندو (كارگران،ملكه و نر)مساوي است.

مرحله لارو سر باز:

در مرحله اخرروز سوم ،لارو سفيد كوچكي از تخم بيرون امده و در ته سلول به صورت هلالي قرار مي گيرد.در اين مرحله ابتدا زنبورهاي كارگر مسن و سپس زنبورهاي كارگر جوان پرستاري و تغذيه و نگهداري لاروها را به عهده دارند. مدت لازم نيز براي دوره لارو سر باز نيز براي هر سه گروه زنبور مساوي بوده و حدود شش روز است.در اغلب اوقات اين مدت براي لاروهايي كه به ملكه تبديل مي شوند،حدود5/5روز است.لاروها در همين مدت كوتاه،با غذاي فراواني كه دريافت مي كنندبه سرعت رشد مي كنند،به طوري كه وزن انها هر روز تقريبا دو برابر روز قبل ميشود.بعد از مدتي لاروها به تدريج از وضع هلالي به لاروهاي دراز تبديل شده و در طول سلولها قرار مي گيرند.

مرحلا لارو سربسته(شفيرگي):

در روزهاي پنجم يا ششم دوره لاروي گارگران موم ساز سر سلولها را با موم نفوذپذير در مقابل هوا مي پوشانند.مدت اين دوره متفاوت بوده و مدت ان براي ملكه7روز،براي كارگران حدود12 روز و براي نرها حدود15 روز مي باشد.از اين رو مدتي كه براي تبديل تخم به زنبوركامل لازم است،براي ملكه حدود16 روز و براي كارگران حدود21 روز و براي زنبورهاي نر حدود24 روز مي باشد.

دوره تكاملي رشد سه گروه زنبورعسل را دگرديسي كامل ميگويند(metamorphosis )و براي هر سه گروه مشابه مي باشد.

 

مرحله رشد___ جنس زنبور

كارگر

نر

ملكه

تخم

3

3

3

لارو

6

6

6

شفيره

12

15

7

جمع

21

24

16

نوزاد ملكه در طول عمر خود،با مقدار زيادي از ترشحات غددي زنبورهاي كارگر پرستار كه ژله سلطنتي(royal jelly)ناميده ميشود،تغذيه مي شود و هميشه در بستري از اين ماده حياتي قرار دارد.اين غذا كه از نظر كمي فراوان و از نظر كيفي بسيار مغذي است ملكه را موجود مونثي تمام عيار و با دستگاه توليد مثل كامل مي سازد.وقتي ملكه از حجره خود خارج مي شود زنبورهاي كارگر نسبت به او بي اعتنا هستند و حتي چند روز اول او را دنبال كرده و او را گاز مي گيرند.ولي به زودي با او مهربان شده و او را تغذيه و پرستاري مي كنند.پس از يك هفته ملكه فعال شده و براي پرواز جفتگيري اماده مي شود.

دوره رشد ملكه زنبقورعسل  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : پنجشنبه 7 ارديبهشت ماه 1391
  • 6790 بازدید
  • 0 نظر