ضرائب همبستگي ( ژنتيكي ، فنوتيپي و محيطي )

موضوعات : نژاد

ضرائب همبستگي ( ژنتيكي ، فنوتيپي و محيطي )

همبستگي معياري است كه ميزان ارتباط دو صفت مورد نظر را نشان مي دهد اكثر صفات اقتصادي در دامپروري به نحوي با هم در ارتباط هستند . همبستگي بين دو صفت مربوط به دو عامل محيط و ژنتيك است . هر چند كه مجموع اثرات محيطي و ژنتيكي در تظاهر يك صنعت مؤثر هستند ولي جمع همبستگي هاي محيطي و ژنتيكي دو صفت ، معادل مقدار همبستگي مشاهده شده (فنوتيپي ) نيست .

در بررسي ژنتيكي صفات و براي ارزيابي عوامل مشترك مؤثر بر دو صفت سه نوع همبستگي ژنتيكي ،فنوتيپي و محيطي است .

همبستگي ژنتيكي بين دو صفت ممكن است به دليل وجود پليوتروپي ، پيوستگي بين ژن ها و هتروزيگوسيتي ( غير مشابه بودن آلل ها ) باشد . بطور كلي در پليوتروپي ،يك ژن به تنهايي در ظهور فنوتيپي چندين صفت در يك زمان مؤثر است . پيوستگي ژني نيز به اين دليل است كه ژن هاي مؤثر بر صفات مختلف بر روي يك كروموزوم قرار گرفته و همواره يكديگر به يك سلول تخم منتقل مي شوند . غير مشابه بودن آلل ها سبب افزايش توان عمومي بر جانداران شده و لذا بر ظهور برخي صفات اثر مي گذارد .

همبستگي ژنتيكي ناشي از پليوتروپي داراي اهميت است . زيرا اثرات ناشي از پيوستگي ژني و نيز غير مشابه بودن آلل ها ممكن است به دليل كراسينگ اور به تدريج كاهش يابد . همبستگي ژنتيكي در صورتي كه به نحو صحيح برآورد شود اهميت زيادي در برنامه هاي اصلاح نژاد دارد .

همبستگي محيطي بين دو صفت نشان دهنده ميزان اثرات مشترك بين صفات است . به عبارت ديگر همبستگي محيطي شامل اثرات محيطي ژنتيكي غير افزايشي است . همبستگي فنوتيپي از ركورد هاي مربوط به دو صفت كه با يكديگر ارتباط دارند محاسبه مي شود اگر بين دو صفت همبستگي ژنتيكي وجود داشته باشد انتخاب براي يك صفت سبب تغيير در صفت ديگر نيز مي شود .

محقق احمد زماني هرگلاني

كروموزوم زنبورعسل

   • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : يكشنبه 29 مرداد ماه 1391
  • 5291 بازدید
  • 0 نظر