مشخصات رگ بالها در نژادهاي زنبورعسل

موضوعات : نژاد

مشخصات رگ بالها در نژادهاي زنبورعسل

اندازه و نسبت بعضي از رگ بالها به هم و زاويه بين انها در تشخيص و شناسايي نژادهاي زنبورعسل اهميت دارد.شاخص كوبيتال كه نسبت طول خط a به bاست رواج و اهميت بسيار دارد.براي تشخيص و طبقه بندي نژادهاي زنبورعسل علاوه بر خصوصيات ارائه شده از روشها و معيارهاي ديگري نيز استفاده مي شود.

خصوصيات ظاهري چند نژاد زنبورعسل غربي يا اروپايي

 

زنبوركارگر

زنبورنر

نژاد

شاخص كوبيتال

شاخص تومنتوم

طول موهاي پشت حلقه پنجم شكم

طول خرطوم

شاخص كوبيتال

رنگ موها

سياه اروپايي

8/1

1

5/0ميليمتر

3/6ميليمتر

5/1

قهوه اي مايل به سياه

1/2-5/1

8/1-5/0

7/0-4/0

4/6-6

7/1-1

كارنيولان

7/2

7/2

3/0ميليمتر

7/6ميليمتر

2

خاكستري

5/3-8/1

2/3-2

4/0-2/0

8/6-2/6

5/3-2/1

ايتاليايي

3/2

3/2

3/0ميليمتر

5/6ميليمتر

8/1

زرد

7/2-2

8/2-5/1

4/0-2/0

6/6-3/6

2-5/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زاويه ايندكس كوبيتال زنبورعسل

رگ بالها  و زاويه ايندكس كوبيتال(cubital index)  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 19 تير ماه 1394
  • 8506 بازدید
  • 0 نظر