مکانیزم دفاعی زنبوران عسل جنس cerana Apis در براب

موضوعات : نژاد

مکانیزم دفاعی زنبوران عسل جنس cerana Apis در برابر انگلها :

 

 مجموعه سیستم های دفاعی زنبوران عسل در مقابل انگلها و پاتوژن ها به ویژه انگلها ی پارازیت را تحت نام رفتار بهداشتی می شناسند. عوامل ژنتیکی ، سن شفیره ، میزان شهد و گرده و شرایط جمعیتی کلنی از مهم ترین عوامل موثر در شدت بروز رفتارهای بهداشتی هستند .

 عمده ترین رفتار بهداشتی زنبوران عسل جنس Apis cerana   شامل :

1 ـ پدیده گرومینگ

2 ـ سقف برداری درب مومی سلولها

3 ـ حذف نمودن محتویات سلولی

4 ـ ضخیم نمودن درب حجرات نوزادی

5 ـ کاهش طول مدت دوره قبل و بعد از بسته شدن درب سلولهای شفیرگی

6 ـ میزان جذابیت سلولهای نوزادی

7 ـ مدفون کردن انگلها در موم

 

 

گونه زنبور عسل هندی یا سنارا_apis indica &apis cerana

زنبورعسل سرانا  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 25 مرداد ماه 1391
  • 4768 بازدید
  • 0 نظر