سایت زنبورعسل ایران: مطالب وبلاگ دكتر بحريني

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

موضوعات : بحريني

 

 

 

نتایج آزمایشات نشان داد که در صورت معرفی ملکه های با رفتار بهداشتی  higienic behaviorمی توان از میزان اسپورهای نوزما در زنبوران کارگر کاست. همچنین با تقسیم کلنی های قوی زمستان گذران در اوائل فصل بهار و تمیز نمودن جعبه کندوها و قاب ها می توان از شیوع بیمار نوزما در کلنی ها زنبورعسل ممانعت نمود (Findlay2010).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

 

بر اساس این گزارش در حدود بیش از 30 درصد از کلنی های زنبور عسل ترکیه در بین سال های 2006-2007 از بین رفته اند. در برخی مناطق زنبوراری تلفات کلنی ها شبیه عارضه  CCDبوده است (Girayet al. 2010).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

 

مطالعه انجام شده در مورد تاثیرات منفی امواج موبایل بر رفتار و بیولوژی زنبورعسل در دانشگاه پنجاب هند نشان داد که امواج حاصل از موبایل با فرکانس 900 مگاهرتز (با قدرت رادیوفرکانسی متوسط 8.549  μW/cm2) می تواند رشد جمعیت، میزان تخمریزی ملکه و رفتار جستجوی غذا را در مقایسه با کلنی شاهد بطور معنی داری کاهش دهد (Sharma and Kumar 2010).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

 

آلودگی به نوزما می تواند بر روی تولید اتیل اولئآت که یک ماده پیش زمینه فرومونی در زنبوران کارگر است، تاثیر گذارد. این ماده در تنظیم تقسیم کار در کلنی نقش مهمی دارد. بنابراین عوامل استرس زا همانند نوزما می توانند بر روی اجتماع کلنی زنبور عسل تاثیراتی منفی داشته باشند (Dussaubatet al. 2010).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

 

مقایسه ملکه های باکره، تلقیح شده با یک نر و یا با چند نر نشان داد که کمیت تلقیح بر روی ترکیبات شیمیائی فرمون آرواره ای ملکه ، روابط متقابل کارگر – ملکه و میزان فعالیت های برخی ژن ها در مغز تاثیر گذار است (Richardet al. 2010).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

 

بر اساس این مقاله تحلیلی توانائی تولید مثلی کنه واروآ در زنبوران عسل آفریقائی شده می تواند دلیلی بر مقاومت این زنبورها به کنه واروآ باشد (Calderon et al. 2010).

ادامه مطلب