سایت زنبورعسل ایران: مطالب وبلاگ دكتر بحريني

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

موضوعات : بحريني

 

 

 

 

بر اساس گزارش ( COLOSS(2009 بیماری که توسط n.ceranaeدر زنبوران عسل تولید می شود به عنوان نوزماسیز تیپ سی Nosemosis type Cمعرفی شده است. در این تیپ بیشتر زنبوران مسن و جستجو گر غذا شدیدا دچار بیماری شده که بر روی تولید محصول و جمعیت تاثیر گذار است (Higeset al. 2010).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

 

 

 

در این مقاله تحلیلی بیولوژی کنه های واروآ، تراشه ای و کلارآ بررسی شده است. همچنین خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در ایران به زبان انگلیسی و با خلاصه فارسی در مجله علمی – پژوهشیفصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی، دانشگاه آزاد اراکچاپ شده است.

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

 

 

 

مطالعات چهار ساله در آلمان نشان داد که آلودگی بالا به کنه واروآ، آلودگی به ویروس تغییر شکل بال و ویروس فلجی حاد، سن ملکه و ضعیف بودن کلنی ها در پائیز از عوامل اصلی تلفات زمستانه محسوب می شوند (Generschet al. 2010  ).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

 

 

زنبورهای عسل با سطح وسیعی از کنه کش ها و آفت کش های کشاورزی روبرو هستند. این مواد شیمیائی  باعث بروز مسمومیت در زنبوران شده و احتمالا اثرات مستقیمی در بروز عارضه CCD  دارند (Johnsonet al. 2010).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

 

 

از تاريخ نهم تا دوازدهم مرداد سال 1389 نوزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران توسط انجمن هاي علمي بيماري شناسي گياهي ايران ، حشره شناسي ايران، علوم علفهاي هرز ايران و با همكاري مؤسسه تحقيقات گياهپزشكي کشور در تهران بر گزار خواهد شد . در این کنگره یک مقاله تحت عنوان ” استحصال زهر زنبور عسل با دستگاه الکترو شوک و بررسی اثرات این دستگاه بر روی زنبور عسل” ارائه خواهد شد.

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

 

 

نتایج یک تحقیق در ترکیه نشان داد که استفاده از روش کشتن شفیره ها توسط ازت مایع که برای ارزیابی رفتار بهداشتی  Hygienic behavior  در کلنی های زنبورعسل توصیه شده است، برای انتخاب کلنی های مقاوم به کنه واروآ قابل استفاده نیست (Cakmak 2010).

ادامه مطلب