سایت زنبورعسل ایران: مطالب وبلاگ دكتر بحريني

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

موضوعات : بحريني

 

 

تاثیر آفت کش Biopesticide در کنترل کنه واروآ:

استفاده از قارچ Beauvaria bassiana برای کنترل کنه واورآ تاثیرات معنی داری نشان نداد. اگرچه این آفت کش توانست بر روی تعداد ریزش کنه از زنبوران بالغ اثر گذارد اما کارآئی آن در کنترل کنه اندک گزارش گردید(Meikle et al. 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

 

اخیرا وجود باکتری های پروبیوتیک Lactobacillus kunkeei strain Tajabadi Naser-1و  Lactobacillus kunkeei strain Rasoul Bahreini-1 از عسل زنبورعسل درشت  Apis dorsata از کشور مالزی گزارش شده است. این باکتری ها در تولید دارو و در صنایع غذائی کاربرد دارند (مشاهده لیست کامل باکتری های پروبیوتیک توسط Tajabadi et al. 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

گزارش آلودگی ملکه به ویروس تغییر شکل بال:

آلودگی همزمان ملکه به کنه واروآ، ویروس تغییر شکل بال، نوزما و آمیب  Malpighamoba mellificae از کشور ترکیه گزارش گردید (Muz and Muz 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

تاثیر نوزما بر روی سیستم ایمنی بدن زنبورعسل:

سیستم ایمنی بدن زنبورعسل بلافاصله پس از آلودگی به پاتوژن N. apis فعال گشته اما در صورت آلودگی میزبان به  N. ceranae ، این پاتوژن تاثیرات منفی بر روی فعالیت سیستم ایمنی بدن زنبوران عسل دارد (Antunez et al. 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

اثرات سلول مومی کوچک بر کنه واروآ:

استفاده از سلول های مومی با ابعاد کوچکتر برای پرورش نوزاد زنبورعسل تاثیری بر روی میزان کل نوزاد در کلنی، تعداد کنه واروآ در کلنی و تعداد کنه در سلول نداشته است (Ellis et al. 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

گزارش مقاومت کنه واروآ به کومافوس در آرژانتین:

در کشور آرژانتین از داروهای  CumVar  و ABVarC حاوی کومافوس برای کنترل کنه واروآ استفاده می شود. نتایج آزمایشات نشان داد که کنه واروآ در این کشور به داروی کومافوس مقاومت پیدا کرده است (Maggi et al. 2009).

ادامه مطلب