سایت زنبورعسل ایران: مطالب وبلاگ دكتر بحريني

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

موضوعات : بحريني

 

 

تکثیر ویروس تغییر شکل بال DWV در کنه واروآ :

در صورت آلوده بودن کنه واروآ به 10 بیلیون تا 1000 بیلیون از ژنوم ویروس، علائم بیماری در زنبور میزبان بروز خواهد کرد و ظاهر شدن علائم بیماری تغییر شکل بال علاوه بر انتقال ویروس توسط کنه به تکثیر آن در بدن کنه نیز بستگی دارد (Gisder et al. 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

تاثیر درجه حرارت و رطوبت نسبی بر رفتار گرومینگ:

نتايج آزمايشات نشان داد كه از نظر میزان کنه های دفع شده در دو گروه کلنی های مقاوم و حساس تفاوت معنی داری وجود دارد و درجه حرارت و رطوبت نسبی محیط نیز در میزان کنه ریخته شده و رفتار گرومینگ زنبورها تاثیر گذاشته است (Tahmasbi 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

پتانسیل انتقال ویروس ها توسط سوسک کوچک کندو:

سوسک کوچک کندو Aethina tumida در صورت تغذیه از غذای آلوده به ویروس تغییر شکل بال DWV پتانسیل آلوده شدن به ویروس و انتقال آنرا خواهد داشت (Eyer et al. 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

 

اخیرا یک جمعیت از زنبورعسل کوچولو Apis florea در کشور اردن یافت شده است. مقایسات مرفولوژیک نشان می دهد که این جمعیت احتمالا از کشور عمان به این منطقه راه یافته است (Haddad et al. 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

نقش گرده ذخیره شده در مرگ و میر زنبوران عسل:

نتایج آزمایشی نشان داد که ذخیره گرده در سلول های مومی قدیمی سبب آلوده شدن گرده به بقایای سموم شده و احتمال بروز مرگ و میر در زنبوران عسل را افزایش می دهد (van Engelsdrop et al. 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

 

در زنبوران عسل زمستانگذران بدلیل کاهش در میزان پرورش نوزاد و تقلیل رفتار پرستاری، میزان پروتئین ویتلوژنین در همولنف آنان افزایش می یابد که این امر سبب افزایش طول عمر آنان در مدت زمستان می گردد (Amdam et al. 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

 

محقق مصری معتقد است که عصاره برگ گیاه نوعی انجیر (Ficus sycomorous) در کنترل کنه واروآ موثر بوده است. ماده متیلن کلراید مستخرجه از برگ این گیاه در مرگ و میر کنه واروآ نقش داشته است (Romeh 2009).

ادامه مطلب