سایت زنبورعسل ایران: مطالب وبلاگ دكتر بحريني

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

موضوعات : بحريني

 

 

تخمگذاري كارگران در كلني هاي فاقد ملكه:

در كلني هاي بي ملكه، تخمدان هاي كارگران رشد نموده و آنان با توليد تخم n كروموزمي نر اقدام به تخمگذاري در سلول ها مي كنند. در بيشتر سلول ها چندين تخم مشاهده شده كه نتايج اين آزمايش نشان داده كه 15.5 درصد از اين تخم ها داراي ژنوتيپي از مادري واحد بوده اند (Chapman et al. 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

خصوصيات محتويات اسپرماتكاي ملكه هاي جوان و مسن:

اسپرم هاي موجود در كيسه ذخيره اسپرم و ملكه هاي مسن تر، حركات آهسته تري از خود نشان داده و طرز حركات آنان نيز بسيار متغيير بوده است. همچنين در ميزان انرژي متابوليكي بافت كيسه اسپرماتكا و اسپرم ها در ملكه هاي جوان مسن تغييرات قابل ملاحظه اي بوجود مي آيد (Al – Lawati et al. 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

انتخاب چندگانه براي اصلاح نژاد زنبوران عسل:

در انتخاب چندگانه ملكه هائي از والدين با رفتار بهداشتي Hygienic behavior بالا نسبت به ملكه هاي با والدين بدون رفتار بهداشتي، توان بالاتري از خود در حذف نوزادان آلوده نشان دادند. از اين روش مي توان در برنامه هاي اصلاح نژادي استفاده نمود (Perez-Sato et al. 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

 

پرتوزئر  N. ceranae گونه خواهر N. apis و  N. bombi مي باشد. بنظر مي رسد كه  اجداد  N. bombi ميزبان خود را به اجداد زنبور عسل آسيائي تغيير داده و به صورت  N. ceranae رشد يافته اند. اجداد N. ceranae ممكن است همچنين پديد آورنده ساير گونه ها همانند N. necatrix و N. oulemae باشد. اخيرا نيز مشخص شده كه N. ceranae ميزبان خود را از  A. cerana به  A. mellifera تغيير داده است (Shafer et al. 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

 

با استفاده از رقيق كننده آنتي اكسيدانت حاوي كاتالاز به همراه دي متيل سولفوكسيد (تركيب محافظ اسپرم پستانداران) ميزان بقاء اسپرم ها به صورت قابل ملاحظه اي افزايش يافت (Taylor et al. 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

 

نتايج اين تحقيق نشان داد كه بين صفات موفولوژيك و صفات اقتصادي همبستگی فنوتيپي معني داري وجود دارد. بنا به نظر نويسندگان از نتايج اين طرح مي توان در اصلاح نژاد زنبورعسل استفاده نمود (Jamshidi et al. 2008).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

مكانيزم بازبيني غذاي لاروها توسط زنبوران پرستار:

زنبوران پرستار مي توانند كيفيت و ميزان غذاي لاروي در درون سلول نوزادي را تشخيص دهند. حركات لاروها در درون سلول ها با وضعيت تغذيه اي آنان تغيير يافته و زنبوران پرستار ممكن است از اين مسئله براي تصميم گيري در امر تغذيه لاروها استفاده كنند (Heimken et al. 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

پرورش نوزاد و اثر آن بر روي رفتار و طول عمر زنبوران كارگر:

ليپوپروتئين ويتلوژنين نقش اصلي در فيزيولوژي و رفتار زنبوران پرستار بازي مي كند و در زنبوراني كه اقدام به پرورش نوزادي مي نمايند بسيار پائين و طول عمر آنان نيز كوتاهتر مي گردد. همچنين در صورت كاهش پرورش نوزاد كلني، ميزان ويتلوژنين و طول عمر افزايش يافته درحاليكه آغاز فعاليت چراگري به تاخير خواهد افتاد (Amdam et al. 2009).

ادامه مطلب