سایت زنبورعسل ایران: مطالب وبلاگ دكتر بحريني

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

موضوعات : بحريني

 

 

 

پروتئين هاي غدد ضميمه دستگاه تناسلي زنبوران عسل نر و نيز ترشحات اسپرماتكاي ملكه در حفظ و بقاي اسپرم پس از جفت گيري ملكه نقشي اساسي دارند. ملكه و نرها از پروتئين هاي مختلفي براي افزايش طول عمر اسپرم ها استفاده مي نمايند (den Boer et al. 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

كنترل كنه واروآ توسط تركيبات گياهي:

نتايج آزمايشات انجام يافته در دانشگاه آزاد شبستر ايران نشان داد كه عصاره تنباكو مي تواند در كنترل كنه واروآ موثر باشد. همچنين عصاره Harmel تاثيري در مرگ و مير كنه ها نداشته بلكه تلفات زنبوران را نيز افزايش داده است (Shaddel-Telli et al. 2008).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

پذيرش زنبوران غير خودي توسط زنبوران گارد:

با تعويض شان هاي مومي بين كلني هاي مختلف، مشاهده شد كه ميزان پذيرش زنبوران غريبه از ساير كلني توسط زنبوران گارد افزايش يافته است. اين افزايش بدليل تغيير در بوي بدن زنبوران تازه وارد نبوده بلكه بخاطر تغيير در الگوي رفتاري زنبوران گارد صورت پذيرفته است (Couvillon et al. 2007).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

 

برخلاف مطالعات گذشته كه از پودر شكر به عنوان يك روش غير شيميائي جهت كنترل كنه واروآ نام برده شده است، نتايج آزمايشات اخيرا نشان داده كه پودر شكر نمي تواند ميزان جمعيت كنه واروآ را در زنبوران بالغ و يا سلول هاي نوزادي كاهش دهد (Ellis et al. 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

فراواني نوزما در كلني هاي ارسباران ايران:

بيشترين نرخ آلودگي كلني هاي منطقه ارسباران آذربايجان ايران به پروتوزئر Nosema apisدر ارديبهشت (83.3%) و كمترين آن در تابستان (3.33%) و پائيز (0%) برآورد گرديد. (توضيح: با توجه به وجود گزارشاتی مبني بر وجود N. ceranaeدر برخي كشورها احتمال وجود اين عامل در ايران نيز وجود دارد، گرچه نتايج اين تحقيق در مورد N. apisمي باشد) (Lotfi et al. 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

 

مصرف كيك گرده با ابعاد بزرگتر در كلني هاي زنبورعسل باعث افزايش توليد در ميزان نوزاد، عسل و مصرف كيك گرده شده است. در اين آزمايش كلني هاي تحت آزمايش با سه نوع كيك گرده كوچك (cm23X100X100 ) متوسط (cm11.5X141X141) و بزرگ (cm5.8X200X200) با وزن يكسان تغذيه شدند (Avni et al. 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

اثرات مواد دور كننده بر روي زنبورعسل در مزارع كانولا و يونجه:

در صورت مصرف مواد دوركننده در زمان استفاده از آفت كش ها در مزارع مي توان تا اندازه اي از تلفات در جمعيت زنبورعسل جلوگيري نمود. نتايج يك آزمايش در دانشگاه صنعتي اصفهان، ايران نشان داد كه در مزارع كانولا تركيبات2-ethylhexylamineوMethyl salcylateو در مزارع يونجهMethyl salcylate بيشترين اثر دروكنندگي را از خود نشان دادند (Sahebzadeh et al. 2009).

ادامه مطلب