سایت زنبورعسل ایران: مطالب وبلاگ دكتر بحريني

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

موضوعات : بحريني

 

 

فرورفتگی های طبیعی بر سطح پشتی بدن کنه واروآ:

در اثر رفتار گرومینگ زنبوران عسل معمولا علائمي و آسیب دیدگی هائی بر سطح بدن کنه واروآ قابل مشاهده است. اما مطالعات جدید نشان می دهد که فرورفتگی های طبیعی بر سطح پشتی بدن برخی کنه های واروآ وجود داشته که منتج از رفتار گرومینگ زنبوران عسل نمی باشند (Davis 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

تكثير و انتقال ويروس تغيير شكل بال توسط كنه واروآ:

همبستگي مثبتي بين تكثير ويروس تغيير شكل بالDWVو كنه واروآ و تغييرات ظاهري بالها در زنبورعسل وجود دارد. در زنبوران آلوده به كنه واروآ با داشتن 1012 – 1010 ذره ويروسي علائم ظاهري بيماري مشاهده گرديد. در حاليكه كنه هاي با 108 ذره ويروسي علائم تغيير شكل بال را در زنبوران به وجود نمي آروند (Gisder et al. 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

ارتباط بين ويروس تغيير شكل بال و كنه كلارآ:

در منابع علمي مطالب بي شماري در مورد انتقال ويروس تغيير شكل بالDeformed Wing Virus (DWV)توسط كنه واروآ نگاشته شده است. در آزمايشات اخير مشخص گرديد كه كنه كلارآTropilaelaps mercedesaeمي تواند به عنوان ناقلي براي انتقال ويروس تغيير شكل بال در كلني زنبورعسل به شمار آيد (Forsgren et al. 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

 

در آزمايشات انجام شده مشخص شد كه زنبوران عسل نر مي توانند در امر تنظيم دماي درون كلني مساعدت نمايند. در صورت كاهش دماي محيط، افراد نر با سن بيشتر از هشت روز توانستند دماي قفس سينه خود را تا يك درجه سانتي گراد افزايش دهند (Kovac et al. 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

مقايسه مقاومت زنبوران عسل روسي و ايتاليائي:

آفت سوسك كوچك كندو (Athina tumida) در كلني هاي زنبورعسل ايتاليائي در قياس با زنبوران روسي بيشتر رشد و نمو داشتند. همچنين همبستگي مثبتي بين تعداد سوسك هاي كوچك كندو با جمعيت نوزاد و ميزان گرده ذخيره شده بدست آمد. اما با كاهش ورودي كندوها از تعداد سوسك ها در درون كلني هاي زنبور عسل كاسته شد. بطوركلي زنبوران روسي مقاومت بيشتري در برابر هجوم سوسك هاي كوچك كندو نسبت به زنبوران عسل ايتاليائي از خود نشان دادند (Frake et al. 2009).

ادامه مطلب
موضوعات : بحريني

 

 

اثرات عصاره بره موم در كنترل بيماري لوك آمريكائي:

عصاره اتانولي بره موم با غلظت پنجاه درصد براي زنبوران عسل سمي تشخيص داده نشد. سه تا شش هفته پس از استعمال عصاره اتانولي بره موم در كلني هاي زنبورعسل، تعداد اسپورهاي باكتريP. Larvae(عامل لوك آمريكائي) در هر گرم از عسل كلني ها بسيار کاهش یافته بود (Karine et al. 2008).

ادامه مطلب