سایت زنبورعسل ایران: تغذيه و زمستان گذراني

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

علت تغذيه مصنوعي زنبور با شربت آب و شكر

موضوعات : تغذیه

علت تغذيه مصنوعي زنبور با شربت آب و شكر چيست؟
چرا زنبور داران به زنبور شربت آب و شكر مي دهند؟ سوالي است كه به جا و جا دارد جهت روشن شدن مطلب به آن پرداخته شود. اكثر كساني كه شناخت كافي از عسل ندارد فكر مي كنند كه محلول آب و شكري كه زنبور داران به زنبور مي دهند صرفا جهت توليد عسل است در صورتي كه كاملاً در اشتباهند.

ادامه مطلب

فاکتورهای مساعد کننده بيماريهای زنبورعسل:

موضوعات : تغذیه

زنبور عسل به مانند تمام موجودات زنده تحت حمله ميکروبها وويروس ها به بيماری های قارچی قرار ميگيرند. وبرای پيش گيری از آن بايد فاکتورهای مساعد کننده بيماری را رعايت کرد.

فاکتورهواشناسی:

درموقع که زنبورهارا تحريک ميکنيم که ملکه ها تخم ريزی را بيشتر کند واگر تخم ريزی زياد درکندو باشد هواسرد شود زنبور ها بصورت خوشه درآمده وآن قسمت که زنبور روی آنها نستند سرما خورده وبيمار ميشوند يا موم ورق را دروسط زنبورداده تا ببافد؛ چون سرما آمده از بافتن آن منصرف شده وکندو را بدو قسمت تقسيم ميکند وآن قسمت که ملکه نميباشد سلول ملکه ساخته وباعث بچه دادن طبيعی ميشود.

فاکتور غذا:

درصورت فقدان عسل وگرده گل وژيله شاهانه زنبورها ضعيف شده وتخم ريزی کم ميشود وهم چنين زنبورها دراثر کمبود پروتين تحت حملات بيماری های ويروسی قرار ميگيرند.

روش زنبورداری:

زنبوردار دراثر بازديد کندو های آلوده وعمليات ادغام کردن کمکی دادن وکوچ دادن آلودگی را درزنبورستان خورد وزنبورستان های ديگران کمک ميکند.

فاکتور ژنتيک:

بعضی از نژاد های زنبور نسبت به بعضی از بيماری ها حساس وضعيف ميباشند که اين کار باعث بيمارشدن کندوها ميشوند وهمچنين فاميل شدن زنبورها باعث ميگردد که زنبور ها خوب کار نکند که به آن ميگويد همخونی.

فاکتور باقی مانده ها درکندو:

دراثر درمان های شيميايي وآلودگی هوا وزراعت باعث ميگردد که مواد مضر به کندو حمل شده وزنبورهارا به مرور زمان آلوده کرده وضعيف ميکند.

فاكتورهاي مساعد كننده بيماريهاي زنبورعسل

ادامه مطلب

اثر کمبود گرده در روی تک تک افراد یک کلنی

موضوعات : تغذیه

1-     نرها معمولاً به سرعت از کندو حذف می شوند و آنهائی که باقی می مانند اسپرم کمی دارند .

2-     هر ملکه ای که بوجود آید از رشد طبیعی برخوردار نبوده و جایگزین می شود .

3-     اگر گرده ذخیره شده در کندو وجود نداشته باشد ، مقدار پروتئین موجود در بدن زنبور در پائیز کم می شود . چنین زنبورهائی پیله را جویده ، غذای خشک شده لاروها و مواد دفعی را لیسیده و ضمن پاره کردن بدن زنبوران مرده از محتویات داخلی بدن انها استفاده می کنند .

منبع : پرورش زنبورعسل نوشته دکتر عبادی

گرده گل در زنبورداري

گرده گل در زنبورعسل

ادامه مطلب

بررسي زمستانگذراني كلني ها در مزارع آفتابگر

موضوعات : تغذیه, مقالات

 بررسي وضعيت زمستانگذراني كلني هاي زنبور عسل مستقر در مزارع آفتابگردان

در جهان امروز افزايش تو ليد در هر محصولي با توجه به افزايش جمعيت روزافزون دنيا از اهميت خاصي برخوردار است . در پرورش زنبور عسل از روشهاي مختلف جهت ازدياد توليد استفاده مي شود متاسفانه استفاده از روشهاي غير اصولي از قبيل تغذيه با شكر ضمن آسيب رساندن به اقتصاد ملي از طريق مصرف بيش از حد شكر باعث پايين آمدن كيفيت عسلهاي توليدي نيز مي گردد . در حالي كه استفاده از منابع غني شهد از قبيل شهد آفتابگردان مي تواند جايگزيني مناسب جهت بالا بردن مقدار عسل توليدي گرديده ودر هزينه هاي پرورش صرفه جويي بعمل آيد .


بررسي وضعيت زمستانگذراني كلني هاي زنبور عسل مستقر در مزارع آفتابگردان


کندوی زنبور عسل

در استان آذربايجان غربي بدليل اينكه زنبورداران معتقدند كه كلنيهايي كه در مزارع آفتابگردان مستقر مي شوند زمستانگذراني مناسبي ندارند لذا اغب زنبورداران از انتقال كلنيهاي خود به مزارع آفتابگردان خودداري مي نمايند .طرح حاضر در راستاي حل مشكل فوق اجرا ء گرديد تا بصورت علمي وآماري بررسي هاي جدي در مورد تلفات و نحوه استفاده از آذوقه زمستاني و معايب و مشكلات مربوطه را بنمايد

مراحل اجراي طرح:

1- رعايت اصول پرورشي
2- انتقال به ييلاق
3- برداشت عسل نوبت اول
4-انتقال به مزرعه آفتابگردان
5- برداشت عسل نوبت دوم وسوم
6- انتقال از ييلاق و مزرعه آفتابگردان به ايستگاه
7- تعويض عسلها و آماده نمودن براي زمستانگذراني
8- تغذيه با خمير گرده نوبت اول
9- كنترلهاي بهداشتي و پيشگيري
10- تغذيه با خمير گرده نوبت دوم و سوم و انداره گيري باقيمانده خمير گرده قبلي
11 - اندازه گيري تخم و لارو و شفيره ، عسلهاي باقيمانده ، تلفات زمستاني ، آلودگي به نوزما
12 - اندازه گيري جمعيت كل كندو بر اساس قاب وكسري از قاب و مشخص نمودن كلنيهاي پايدار
13 - مقابسه آماري

نتايج مورد انتظار:

از نظر تولید عسل در بین تیمار های مزرعه آفتاب گردان ABCD و مزرعه ییلاق EFGH اختلاف معنی داری وجود دارد (P>/001 ) و تیمار های مزرعه آفتاب گردان ABCD با میانگین تولید 22.77 کیلو گرم تقریبا  دو برابر تیمار های مزرعه ییلاق EFGH با میانگین تولید عسل 10.97 کیلو گرم می باشد.

از نظر جمعیت در زمان برداشت عسل در بین تیمار های مزرعه آفتابگردان ABCD و مزرعه ییلاق EFGH اختلاف معنی داری وجود دارد. (P>/001 ) و تیمار های مزرعه آفتاب گردان ABCD با میانگین جمعیت 6.8 قاب (کادر) تقریبا 1.5 قاب (کادر) جمعیت کمتری از تیمار های مزرعه ییلاق EGFH با میانگین جمعیت 8.35 قاب (کادر) می باشد. میزان اندازه گیری (تخم + لارو + شفیره ) در بهار که با کادر درجه بندی شده 5*5 سانتی متر انجام گرفت ندشان داد دکه در بین تیمار های مزرعه آفتاب گردان  ABCD و مزرعه ییلاقEFGH اختلاف معنی داری وجود دارد. (P>/005 ) که با تفکیک آن به اندازه گیری جداگانه تخم و لارو و شفیره در صفت تخم مزرعه آفتاب گردان ABCD با متوسط تخم 14.9 نسبت به مزرعه ییلاق EFGH با متوسط تخم 9.1 اختلاف معنا داری را نشان می دهد.

(P>0.001 ) و صفات لارو و شفیره اختلاف معنی داری را نشان ندادند و همچنین در گروه هایی که با عسل آفتابگردان ACFH وارد مرحله زمستانگذرانی شدند نسبت به گروه هایی که با عسل ییلاق BDEG وارد مرحله زمستانگذرانی شدند از نظر میزان تخم تفاوت معنی داری داشتند (P>0.05) و گروه عسل آفتاب گردان ACFH با متوسط تخم 13.4 نسبت به گروه عسل ییلاق BDEG با متوسط تخم 10.7 وضعیت بهتری داشتند.

 

توصيه هاي كاربردي :

- استفاده از شهد مزارع آفتابگردان بعلت ازدياد محسوس برداشت عسل بعد از پايان يافتن دوره شهد دهي مراتع ييلاقي پيشنهاد مي گردد. در صورت رعايت اصول پرورشي آسيب چنداني از نظر جمعيت و غيره به كندو وارد نمي آورد . كاهش جمعيت حدود يك و نيم قاب در مقابل برداشت عسل در حدود دو برابرمي تواند توجيه پذير باشد.

در شرايطي كه وجود امكانات بالقوه از قبيل كشت زياد آفتابگردان وجود دارد مي توان با آوردن متوالي در %30 انتها و 50 % و 70 % طول گلدهي بتدريج كلنيها را با اين امر آداپته نمود.

- برداشت عسل از مزارع آفتابگردان با دادن پوكه هاي خالي و برداشت همان پوكه ها كه با عسل پر گرديده مي تواند هفته اي يك يا دو بار صورت گيرد.

- انتقال كلني ها به مزارع آفتابگردان هم توليد عسل طبيعي و بدون شكر را براي ما بدنبال دارد و هم در امر گرده افشاني اين گياه و افزايش محصول آن نقش بسزائي دارد و ما در واقع بهره دو جانبه از آن مي بريم

- با اين روش مي توان عسل تك پايه آفتابگردان توليد نمود كه بعنوان عسل داروئي با منشا ء آفتابگردان مي تواند مورد استفاده قرار گيرد و تمام خواص داروئي و درماني گياه آفتابگردان را دارا باشد.

- مقدار مصرف خمير گرده در هر نوبت موقعي كه از خود گرده بصورت پودر شده به همراه عسل استفاده گردد 200 تا 250 گرم و در سه نوبت : اوايل زمستانگذراني - اواخر زمستانگذراني - و يك نوبت حد فاصل بين اين دو . درزماني كه دماي هوا كمي بالا رفته و هوا آفتابي است كه اين مي تواند بسته به وضعيت شرايط آب و هوايي و دماي آن زمان به اوايل يا اواخر فصل زمستانگذراني منتقل شود

- حداقل زمان لازم براي مصرف 200 گرم خمير گرده 20 روز در شرايط مساعد در نظر گرفته شود.

-پيشنهاد مي گردد اين طرح بعنوان يك طرح ملي در مناطق ديگر كشور كه كشت آفتابگردان زيادي دارد نيز اجرا گردد .

- نيازاست يك طرح ترويجي جهت آشنايي و بهر هبرداري زنبورداران منطقه توسط واحد ترويج به مورد اجرا درآيد.

منبع:zanbordaran.ir

ادامه مطلب

تأثیر آب در جیره غذائی زنبورعسل

موضوعات : تغذیه

احتیاج به آب در زنبورعسل بستگی به خشکی هوا ، میزان آب از دست داده توسط زنبور ، سیستم دفع و سیستم تنفسی درد . زنبورعسل مواد دفعی مایع تولید می کند و برای ادامه حیات باید مرتباً آب بیاشامد . زنبورعسل آب خود را یا مستقیم و یا غیر مستقیم از شهد گل تهیه می نماید .

تاثیر آب در زندگی زنبورعسل

آب حلال بیشتر مواد آلی و نمکها بوده و برای عمل متابولیسم داخل سلول بدن ضروری می باشد . با توجه به اینکه 150 کندوی زنبورعسل متوسط در فصل گرم سال در عرض سه ساعت حدود 100 لیتر آب را مصرف می کنند ، اهمیت مصرف آب برای زنبورعسل روشن می شود . زنبورهای پیش قراول که برای آوردن آب خارج می شوند وجود آب را از روی درصد رطوبت نسبی که در فضای بالای منابع آب موجود است تشخیص می دهند .

اعضای حسی روی بند پنجم شاخک مسئول درک این رطوبت می باشد . زنبورهای عسلی که مسئول جمع آوری آب هستند 70% آب آورده شده را به زنبورانی که این آب را در چینه دان خود ذخیره می کنند داده و بقیه را خود مصرف می کنند .

در آزمایشات دقیق این مسائل در مورد آب آئردن زنبورها مشخص شده است :

1-     زنبورهایی که مسئول آوردن آب هستند 56-100 پرواز در روز انجام می دهند .

2-     زنبورهای آب آور قبل از انتقال آب به زنبورهای دیگر ابتدا رقص نموده و سپس آب را به 2-3 و گاهی تا 18 زنبور انتقال می دهند .

3-     برای تغذیه و احتیاج 100 لارو 5 زنبور آب آور لازم است .

زنبوران عسل آب را به چند منظور وارد کندو می کنند . مهمترین استفاده آب جهت رقیق کردن عسل و یا آب شکری است که 50% یا بیشتر مواد جامد دارد . پرورش و تغذیه لاروها در کندو با مقدار آب موجود در کندو رابطه مستقیم دارد . اغلب دانشمندان علم پرورش زنبورعسل معتقدند که آب بیشتر از آنچه تصور می رود اهمیت دارد .شروع پرورش لارو در کندو در اوایل بهار بستگی به وجود آب دارد . همچنین در پائیز سطح پرورش نوزادان در کندوهائی که آب در اختیار دارند 5/1 برابر دیگر کندوهاست . حتی دیده شده است که زنبورهای عسل بدون وجود گرده گل با استفاده از محتویات ازت دار بدن خود مقداری نوزاد پرورش می دهند ولی بدون آب این کار امکان پذیر نیست . آب جهت تأمین رطوبت داخل کندو و تعدیل درجه حرارت ، خصوصاً در تابستان لازم است . این رطوبت جهت باز شدن تخمها و خشک نشدن لاروها حیاتی است . همچنین آب برای مواقعی که زنبور از غذای جامد و عسل رس کرده تغذیه می کند لازم می باشد . و بالاخره اینکه آب برای فعالیت های متابولیکی داخل بدن همه موجودات زنده از جمله زنبورعسل لازم و ضروری است . بعضی از اختلالاتی که در بهار پیش آمده و علتش را بیماری نوزما می دانند ، در واقع به علت کمبود آب می باشد .

منبع : پرورش زنبورعسل نوشته دکتر عبادی

ادامه مطلب

ترکیبات شمیایی عسل

موضوعات : تغذیه

ترکیبات شیمیایی عسل متنوع و پیچیده است . ترکیب عسل هایی که منشا گیاهی دارند فرق می کند. چهار پنجم وزن عسل را کربو هیدرات ( مواد قندی – نشاسته ای ) تشکیل می دهد و بقیه آن عبارتند از : پروتئین ، املاح معدنی ، عناصر معطر ، آنزیم ها ، ویتامین ها ، گرده گل ( پولن گیاهی ) و مقدار کمی آب .
تا کنون 20 نوع قند در عسل شناسایی شده اند قندها ی اصلی عسل را قندهای ساده ( منو ساکاریدها) می گویند مانند گلوکز و لوولوز که به ترتیب %40 و %34 عسل را تشکیل می دهند. علاوه بر قندهای ساده فوق قندهای مرکب ( پلی ساکاریدها ) دیگری که از دو یا سه یا چند قند ساده درست شده اند در عسل وجود دارد مانند مالتوز ، ساکارز ، لاکتوز که از دو قند ساده تشکیل شده اند . مالتوز به مقدار کم و ساکارز ( قند معمولی ) با اینکه با غلظت زیاد در شهد یافت می شود ، در حدود 1 تا 2 درصد عسل را تشکیل می دهد . این قند در اثر آنزیمی به نام انورتاز که مهمترین آنزیم موجود در عسل است و از غده بزاقی زنبور ترشح می شود به قندهای ساده یعنی گلوکز و لوولوز تبدیل می شود. شایان ذکر است که شیرینی عسل عمدتا مربوط به همین دو نوع قند ساده می باشد .
گلوکز و لوولوز بیشترین قندهای ساده ای هستند که در عسل یافت می شوند . میزان در صد گلوکز در نمونه های مختلف عسل بین 22 تا %40 ( متوسط %31/28 ) بوده است و در صد لوولوز بین 27 تا بیش از %44 ( بطور متوسط %38/19 ) اندازه گیری شده است . در عسل معمولا میزان فروکتوز یا لوولوز ( L ) بیش از مقدار گلوکز یا دکستروز ( D ) است و نسبت لوولوز به دکستروز L / D بالاتر از یک است . در عسل های ایران مقدار متوسط گلوکز %33/3 و مقدار متوسط فروکتوز %37/85 گزارش شده است .
جداسازی کربو هیدرات های عسل کار مشکلی است و تا سال 1945 روش دقیقی برای اندازه گیری گلوکز و فروکتوز وجود نداشت . امروزه جداسازی و تعیین دقیق میزان ترکیبات قندی عسل بوسیله روش و دستگاه پیچیده) high Performance Liquid Chromatography ( HPLC امکان پذیر است .
لوولوز ( قند میوه ) از شیرین ترین قندهای طبیعی است که 1/7 بار شیرین تر از ساکارز ( قند نیشکر ) و 2 تا 2/5 بار شیرین تر از گلوکز (قند انگور ) می باشد .

 

تصاوير رنگ و تركيبات شيميايي عسل

ادامه مطلب

مراحل ساختن عسل

موضوعات : تغذیه

مراحل ساختن عسل

در قرآن مجید سوره مبارک نحل که در شان زنبور عسل نازل شده و آن موهبتی است که پروردگار توانا آنرا در گلهای گیاهان به ودیعه نهاده است . برای اینکه دانشمندان پی به دستگاه آفرینش برند به زنبور عسل داده شده است که آنرا از شیره گلها و برگها گرفته و عسل که حاوی نیکنوش های گوناگون به رنگ های مختلف است بسازد . اسرار ساختمان و نحوه عمل آن با وجود پیشرفت های علمی هنوز بر زیست شناسان و دانشمندان دیگر پنهان مانده و فقط می دانند که :
زنبور عسل پس از مکیدن شیره گلها و گیاهان به وسیله خرطوم خویش آنرا به کیسه عسلی که در شکم است برده و پس از چند عمل شیمیایی شناخته و نا شناخته آنرا به مایعی خوشبو و خوش طعم ، شیرین ، مقوی ، نشاط آور و نیکو حضال تبدیل کرده و در سلولهای مومی شکل که از قبل ساخته است ذخیره می نماید .

برای تهیه یک کیلوگرم از این شهد گوارا زنبور ناگزیر است 120 تا 150 هزار بار شهد حمل کند وبرای فراهم نمودن آن ده میلیون گل را بازدید کرده و از آنها شهد ( انگبین ) تهیه نماید و مسافتی معادل هفت بار دور زمین پرواز کند . شهدی که بدین طریق فراهم می شود 40 تا 80 درصد آب است و زنبورداران عسل باید میزان آب آنرا به 18 الی 20 درصد برسانند تا عسل آماده شده بدست آید . برای تغلیظ نمودن آن زنبورداران عسل مجبور هستند شهدی را که روز به کندو حمل کرده و درون سلولهای شان ذخیره نموده اند شب هنگام مجددا از داخل شان ها مکیده و وارد کیسه عسلی خود می نمایند در آنجا کمی از آب آنرا جذب و موادی از قبیل هورمون ها و آنزیم ها به آن اضافه می نمایند و بعد داخل حجره ها می ریزند . این عمل توسط سایر زنبورها تکرار می شود و مقداری از آب آنهم در مجاورت هوای کندو که از بال زدن زنبورها ایجاد می شود تبخیر شده و در پایان مواد دیگری از قبیل اسید های آلی و مواد ضد عفونی کننده به آن اضافه می نمایند . عمل تغلیظ آنقدر ادامه می یابد تا عسل به غلظت طبیعی خود برسد ، آنگاه آنرا در داخل سلولها ذخیره می کنند و درب آنرا با موم می پوشانند بدین ترتیب عسل انبار شده می تواند برای مدت طولانی نگهداری شود .

مراحل ساخت عسل

ادامه مطلب

اثرات کمبود مواد غذایی در کلنی زنبور عسل

موضوعات : تغذیه

اثرات کمبود مواد غذایی  در کلنی زنبور عسل

◄رابطه بین تغذیه و بیماری

ثابت شده بین نوع تغذیه ی یک کلنی و شدت بیماری در زنبوران عسل رابطه ای مستقیم وجود دارد. بعنوان مثال تحقیقات نشان داده است زنبوران مبتلا به بیماری نوزما که از گرده گل و یا مکمل های غذایی حاوی اسیدهای آمینه و ویتامین تغذیه شده اند 2 برابر بیشتر از زنبورانی که فقط با شربت شکر تغذیه شده اند عمر می کنند.

◄رابطه بین تغذیه و ماندگاری لاروها

درصورتیکه به مدت 5 روز گرده و یا مکملهای جانشین گرده به یک کلنی نرسد میزان ماندگاری (بقاء) لاروها 25 درصد کاهش می یابد و در این حالت خوردن لاروهای مسن بطور چشمگیری افزایش یافته و سرپوش گذاری لاروها به مدت 1 روز به تعویق می افتد. اگر محدودیت گرده گل و منابع پروتئینی به مدت 10 روز ادامه یابد میزان بقاء لاروها به کمتر از 50 درصد کاهش می یابد.این زنبورها شفیره‏ها را می‏جوند، غذاهای خشک شده لاروها و فضولات را لیسیده و ضمن پاره کردن بدن زنبورهای مرده ، از محتویات داخلی بدن آنها استفاده می‏کنند.

◄رابطه بین طول عمر زنبوران بالغ و تغذیه

طول عمر زنبور تحت تأثیر کیفیت و میزان تغذیه زنبور عسل از دوره لاروی تا زمان مرگ است. همچنین طول عمر زنبور به میزان فعالیت آن در کندو و خارج از آن بستگی دارد که این فعالیت ها شامل پرورش و تغذیه نوزادان، جمع آوری و فرآوری شهد و گرده و آب به کلنی و ... می باشد.

◄رابطه بین تولید مثل و تغذیه
تغذیه اثر چشمگیری روی رشد تخمدان های ملکه جوان دارد به نحویکه حضور گرده و یا شهد به تنهایی این افزایش حجم تخمدان فقط در حدود 50 درصد در طی مدت 8 روز می شود. هنگامیکه به جیره غذایی زنبوران علاوه بر شهد گرده و یا ترکیبات جانشین گرده اضاف شد باعث افزایش 300 درصدی حجم تخمدان ملکه در طی این مدت شد. در نتیجه ظرفیت تخم گذاری نیز به همین صورت افزایش یا کاهش می‌یابد. در ضمن زنبوران نر نیز در عدم حضور گرده و یا جانشین گرده دیرتر به بلوغ جنسی می رسند.

◄چرا باید شربت شکر را غنی کرد؟

یكی از راه هایی كه زنبورداران در شروع و در پایان فصل زنبورداری که طبیعت از لحاظ شهد و گرده بسیار فقیر می باشد، تغذیه زنبور عسل با شربت شكر به منظور تحریك تخم ریزی و افزایش پرورش نوزاد در كلنی، به منظور افزایش جمعیت كلنی می باشد. به هر حال كلنی های تغذیه شده با شربت شکر شروع به پرورش نوزادان خواهد كرد، اما در این حالت زنبورها از چربی ذخیره شده بدنشان استفاده خواهند كرد و در نتیجه وزن از دست داده و مقدار ازت، عناصر معدنی و ویتامین های بدنشان بشدت کاهش پیدا می کند و مرگ و میر در بین زنبوران افزایش می یابد. یعنی میزان پرورش نوزاد با طول عمر زنبورداران نسبت عكس دارد. یعنی هرچه میزان پرورش نوزاد بیشتر باشد طول عمر زنبوران پرورش یافته در این دوران كمتر است. در شرایط عدم دسترسی زنبوران جوان به گرده جهت تأمین نیازهای حیاتی خود به پروتئین، ویتامین ها و مواد معدنی سبب کاهش چشمگیر طول عمر آنها به میزان 50 درصد می شود. حال اگر این زنبوران جوان وظیفه پرورش و تغذیه لاروها را نیز بعهده داشته باشند،این عامل اخیر طول عمر زنبوران عسل را دو چندان كاهش می دهد و طول عمر این زنبوران به میزان 76 درصد کاهش خواهد داشت. توجه داشته باشید که كاهش طول عمر شامل كاهش طول عمر زنبوران پرستار و زنبوران تولید شده از لاروهای پرورش یافته در این شرایط سوء تغذیه می باشد.

درصورتی که در حدود 3-2 ماه قبل از شروع جریان شهد از مکمل های غذائی مناسب با نیاز های زنبور عسل استفاده شود جمعیت کندو به طرز چشمگیری (تا تقریباً 3-2 برابر) افزایش می یابد که البته افزایش جمعیت توأم با افزایش ذخایر بدنی زنبوران نیز می باشد، که این خود باعث می‌شود به همین میزان عسل بیشتری تولید شود.

اشاره به این نكته ضروری است كه متأسفانه زنبورداران با صرف هزینه بسیار بالا مبادرت به تغذیه تحریكی كلنی به منظور افزایش پرورش نوزاد و جمعیت کلنی می نمایند ولی غافل از آن هستند كه عدم توجه به دیگر نیازهای غذایی زنبور عسل مانند تأمین اسیدهای آمینه، ویتامین ها، مواد معدنی و اسیدهای چرب، باعث كاهش طول عمر زنبوران جوان می شود و به همین خاطر است که گاهی یك كندوی با داشتن به ظاهر 10 قاب جمعیت به اندازه یک کلنی 5 قاب جمعیت هم عملكرد ندارد!. تغذیه نامناسب و عدم بی توجهی به تامین کل نیازهای حیاتی زنبور عسل باعث اتلاف هزینه و سرمایه زنبوردار می شود. اگر زنبوردار بجای اینكه تمام هزینه های خود را صرف شربت دهی و تأمین انرژی كند به میزان حداقل 10 درصد را هم صرف تأمین دیگر مواد غذایی زنبور اعم از تأمین اسیدهای آمینه، ویتامین ها، مواد معدنی، اسید های چرب، آنزیم ها و... می نمود می توانست عملكرد و راندمان کلنی های خود را مخصوصاً در شرایط استرس زا برای زنبوران مانند فعالیت جمع آوری شهد و گرده، پرورش نوزاد، كوچ، بیماری، سرما و گرما افزایش دهد.

گرداورنده:محمد بهجتیان اصفهانی

مدرس و محقق زنبور عسل

ادامه مطلب

مراحل تغذیه زنبور عسل و روش تهیه کیک زنبور

موضوعات : تغذیه

مراحل تغذیه زنبور عسل وروش تهیه کیک زنبورانواع تغذیه زنبور عسل:

1- تغذیه  تحریکی ملکه :

تغذیه تحریکی ملکه بعد از برداشت عسل پاییزه و به مدت یک ماه که شهد وگرده گل کمتر به کلنی آورده میشودانجام می گیرد

 در مناطقی که از اواسط الی اواخر تابستان کار شهد و گرده آوردن زنبورها به تدریج کاهش پیدا کرده و شهد و گرده و یا به عبارت دیگر گلهای شهدزا و گرده دار در طبیعت کمیاب و یا حتی نایاب می شود، مستقیماٌ برروی ملکه اثر منفی گذاشته و ملکه  وادار می کند که از فعالیت تخمگذاری خود روز به روز بکاهد.

تعداد تخمی که ملکه در روز می گذارد ، علاوه برطول روز با مقدار شهد و بخصوص گرده ای که زنبورها روزانه وارد کندو می کنند ، همیشه و در تمام ماههای سال رابطه مستقیم دارد.

در چنین وضعیتی وظیفه بزرگ زنبوردار مبارزه با کم شدن فعالیت تخمگذاری ملکه است که آن هم فقط از طریق تغذیه مصنوعی زنبورها با شربتی که از آب و شکرو عسل و یا از آب و عسل درست می شود امکان پذیر است.

این شربت از دو لیوان آب و یک لیوان شکر و یک قاشق چایخوری عسل ( دو قسمت آب + یک قسمت شکر) درست شده و یاید روزانه در حدود یک چهارم لیتر در ظرف غذاخوری ریخته و در اختیار زنبورها قرار داد.

برای جلوگیری از غارت می توان تغذیه را عصرها پس از غروب آفتاب انجام داد.

تغذيه مرتب شربت از ظرف غذاخوری به داخل شانها باعث می شود که ملکه به خیال اینکه در طبیعت گل و شکوفه فراوان وجود دارد و هنوز شهد از خارج به کندو حمل می شود، ازفعالیت خود نکاسته و به تخمگذاری با همان شدت ادامه دهدو ولی شرط اصلی موفقیت در این است که این کار به ظور مرتب و به مدت 3الی 4 هفته انجام گیرد

چون زنبورانی که از اواسط تابستان به بعد متولد می شوند، طویل العمر بوده و تمام پائیز و زمستان تا اوایل بهار زنده مانده و درکندو خواهند بود دادن شربت به زنبورها در این موقع و در نتیجه تحریک ملکه به ادامه هر چه بیشتر تخمگذاری باعث می شود که تعداد زیادتری زنبورهای طویل العمر متولد شوند و در نتیجه در زمستان و بخصوص اوایل بهار سال بعد، کندو حمعیتهای قوی داشته باشد.

مزیت جمعیتهای قوی در مقابل جمعیت های ضعیف،این خواهد بود که:

اولاٌ به آسانی بر بیماریها غلبه می کنند.

ثانیاٌ در اول بهار جمیعتهای قوی خواهند توانست از گل درختان میوه یک محصول عسل کامل تولید کنند و بر درآمد سالیانه زنبوردار بیافزایند.

 2- تغذیه زمستانه یا( تغذیه پاییزی)کلنی های زنبورعسل  :

این تغذیه بعد از برداشت عسل و آخرین مهاجرت کلنی های زنبور عسل برای زمستان گذرانی بوده با شربت غلیط (یک قسمت آب و دو قسمت شکر ) انجام می گیرد .

 ازکارهای مهم دیگری که یک زنبوردار بعد از برداشت محصول عسل در اواخر تابستان یا اوایل پاییزباید انجام دهد، تغذیه زمستانی یا پائیزی کلنی ها با شربت غلیط ( یک قسمت آب + دو قسمت شکر) میباشد. اما اواخرتابستان و اوایل پاییز که به تجریج هوا رو به سردی می گراید ، باید تغذیه زمستانی و ذخیره ای جمعیتها آغاز شود.برای این  باید عصرها تغذیه نموده تا غذای زمستانی مورد احتیاجشان را جمع کرده و در شانها ذخیره کنند.

مقدار لازم این شربت روزانه حدود لیتر است واین کار را باید انقدر ادامه داد تا مقدار ذخیره شده برای هر کندو با جمعیت بین 8 تا 10قاب جمعیت تقریباٌ به 20_12 کیلو گرم برسد.معمولاٌ یک زنبور دار علاقمند  همیشه پس از برداست عسل در آخرتابستان، به اندازه ی کافی عسل در کندو می گذارد تا اگر زمستان طولانی شد ،جمغیت در اثر تمام شدن ذخیره  غذایی کندو و گرسنگی تلف نشود.

زمان تغذیه زمستانی یا پاییزی به دلیل جلو گیری از غارت حتملاٌ باید عصر ها بعد از غروب آفتاب و شبها انجام بگیرد.

درروز های بارانی که زنبور ها نمیتوانند کندو را ترک کنند و به غارت بپر دازند ،تغذیه در روز نیز مانعی ندارد.

 قبل از شروع تغذیه، سوراخ های پرواز را باید خیلی تنگ کرده و به حدود دو سانتیمتر رسانید تا در شروع غارت، جمعیتهایی که مورد حمله قرار می گیرند به توانند از خودشان دفاع نموده و مانع ورود زنبور های غارتگر به کندو هایشان بشوند.

3- تغذیه بهاره کلنی های زنبورعسل  :

این تغذیه با ورود اولین گرده گل به کلنی های زنبور عسل و تخمریزی ملکه در آخر زمستان و اوایل بهارانجام می گیرد.

به علت اینکه گرده گل در طبیعت وجود دارد و شهد کمتر است لذا باید برای تحریک بیشتر ملکه تغذیه دستی با شربت آغاز گردد و که از یک قسمت آب ویک  قسمت شکر استفاده می شود.

4- تغذیه جهت تجویز دارو:

این نوع تغذیه بیشتر بر ای پیشگیری و درمان بیماری ها مختلف زنبورهای عسل بالغ و یا نوزادان به کار می روند، معمولاٌ به صورت مایع ، پودر، نوار دودزا و یا تصعیدی می باشند.

که معمولاٌ همراه با تغذیه شربت شکر و کیک داده می شود.

هیچ دارویی رابه هنگام جریان شهد نباید به کلنی ها داده شود.

انواع ظروف شربت خوری:

1-        استفاده از قوطی های  با درب فشاری یا پیچی

2-        استفاده از قاب های چوبی یا فیبری

3- استفاده از شربت خوری بردمن است

4-  استفاده از ظروف بشقابی

نقش  گرده گل در زندگي زنبورعسل عبارتنداز:

1- گرده گل سبب افزايش طول عمر زنبورعسل مي گردد.

2- گرده گل در صورت كمبود سبب تغييررفتار زنبورها ازجمله اختلال درتوليد زهر و رفتار دفاعي مي گردد.

3- گرده گل سبب فعاليت تخمدان وافزايش تخمگذاري ملكه زنبورعسل مي گردد.

4- درزمستان گرده كافي سبب افزايش ذخيرچربي بدن زنبورعسل شده درنتيجه قدرت زمستانگذراني افزايش مي يابد.

5-درتمام طول فصل ، فعاليت غد شيري يا زيرحلقي وسايرغددي كه درتوليد غذاي نوزادان و ملكه دخالت دارند تحت تاثيرمستقيم گرده مي باشند.

6- ساخته شدن و ترشح موم توسط غدد موم سازدرارتباط مستقيم با گرده گل است.

7-گرده گل سبب مقاومت نسبت به بعضي ازبيماريها خصوصاً بيماري نوزما مي گردد.

چگونگی ساخت کیک برای زنبور عسل

1- مكلمهاي گرده:  به غذایی که درآن دانه گرده اضافه گردد مکمل گرده می گویند.

2- جانشينها گرده: به غذایی که برای زنبور عسل تهیه گردد و بدون گرده گل باشد جانشین گرده می گویند

بنابراین : در تغذیه زنبور عسل مکمل گرده بهتر از جانشین گرده می باشد.

فرمول جانشين های گرده: برای ساخت  یک کیلو گرم (  گرم1000) کیک مواد زیر نیاز می باشد.

ردیف  

نوع مواد غذایی

مقدار (گرم)  

1
   
پودر شکر
    

750- 740 گرم
    

    

2
   
پودر سویا   

150 –140 گرم 

سویا را باید بعد از آرد کردن تفت داد

3

شیر خشک کم چربی 

10 - 30 گرم
     
4
   
 مخمر

10- 20 گرم
      

5  

 پودر زرده تخم مرغ
   
10- 20 گرم
      
6
   
عسل
   
40- 80 گرم
     

7
   
 سرکه
   
یک قاشق
      


 تمام داروهای مورد نیاز کندو را میتوانید در موقع ساخت کیک اضافه کنید

طرز ساخت کیک جانشین گرده :

ابتدا سویا را با آسیاب خانگی آسیاب نمود و سپس با الک 40میش (سوراخ ) الک می نماییم و سپس این سویا پودر شده را تف می دهیم .

آنگاه پودر زرده تخم مرغ و شیر خشک کم چربی و و پودر سویا را با هم خوب مخلوط می نماییم .

در ادامه مقدار 150-200 سی سی آب جوش آماده نموده و شکر را در آن کاملا حل می نماییم و عسل را به آن اضافه می کنیم .

در ادامه به آرامی این مواد پودر شده را به محلول آب و شکر اضافه می نماییم .

 در حین انجام کار حرارت شعله گاز باید ملایم باشد . همچنین میتوانیم داروهای مورد نیاز کندو را به آن اضافه کنیم . بعد از مخلوط شدن تمام مواد پودر شده این کیک را به مدت 2 ساعت در یخچال نگهداری نموده تا سرد شده و آماده شود.

  در آخرکیک آماده شده را  بصورت بسته های 100 تا 150 گرمی بین روزنامه قرار داده و روی قاب کندو قرار میدهیم تا زنبوران آنرا مصرف کنند.

تهيه كننده:مهدي رزاقي كمرودي

كارشناس ارشد پرورش و تغذيه زنبور عسل  مركز تحقيقات جهاد كشاورزي و منابع طبیعی استان مازندران

ادامه مطلب

رنگ عسل و مفهوم آن

موضوعات : تغذیه

 عسل بر حسب اینکه متعلق به کدام منطقه و کدام گل باشد رنگش متفاوت است . دامنه طیف رنگهای عسل از سفید به انواع زرد ( زرد نارنجی ، زرد مایل به سبز طلایی ) کهربایی ، عقیقی مایل به قرمز و حتی قهوه ای متغیر است .
عسل اقاقیا به رنگ سفیدی می زند ، عسل بهار نارنج زرد طلایی است ، عسل جنگلهای مازندران زرد مایل به سبز ، عسل آویشن عقیقی قرمز ، عسل کاج جنگلهای اروپا متمایل به قهوه ای می باشد . همه اینها عسل خوب و طبیعی هستند اما به خاطر گلی که زنبوران از آن تغذیه کرده اند رنگشان متفاوت است . همه اینها عسل خوب و طبیعی هستند اما به خاطر گلی که زنبوران از آن تغذیه کرده اند رنگشان متفاوت است . پس این باور غلط است که عسل خوب رنگ تیره دارد .
رنگ ، بو و طعم عسل تا حدودی به هم مربوط هستند در حالی که می توان رنگ عسل را به طور علمی و دقیق اندازه گیری کرد بو و طعم آن قضاوتی نظری است ولی به هر حال از نظر مصرف کننده خصوصیات مهمی می باشند . بسیاری از طعم های عسل که در یک منطقه جالب و خوب تلقی می شود در منطقه دیگر ناپسند است . عسل گندم سیاه وزیرفون ممکن است در یک منطقه بیشترین قیمت را داشته باشد اما در منطقه دیگر بازاری نداشته باشد . عسلی که ممکن است تصور شود مردم آن را نمی پسندند برای مصرف زنبور عسل نگهداری می شود .

رنگ چند نمونه عسل مختلف و کاربرد آنها

نام گیاه

رنگ عسل

کاربرد آنها

آویشن

قرمز

ضد(سرفه،زخم معده، خستگی، ضعف و بی حالی)

اکلیل کوهی

کهربائی روشن یا سفید

ضد(افسردگی،نارسایی کبد، خستگی ،دوران نقاهت،ورم معده،سنگ صفرا، شکم،ضعف وبی حالی)

شبدر

بیرنگ و روشن

تلاش های فیزیکی شدید و طولانی

اسطو خودوس

زرین

ضد( سردرد،میگرن،بیخوابی، ناراحتی های مجاری تنفسی ،انگل های روده ای و تب)

بلوط

تیره

جلوگیری(واریس،ضعف و بیحالی،کم خونی ،ناراحتیهای گردش خون)

مریم گلی

کهربائی روشن یا تیره زرین

جلوگیری(افسردگی،فشار خون ، کم خونی،ضعف و بیحالی)

زیرفون

سبز متمایل به زرد کمرنگ

ضد(بی خوابی و اعصاب ، سرماخوردگی،شیرین کردن جوشانده ها ،آرام بخش قلب)

اقاقیا

آبگون زلال

ورمهای لوله گوارشی،شیرین کردن شیر کودک ،ضد دیابت

گندم سیاه

زرد تیره یا قهوه ای تیره

بارداری،شیردادن،کمبود مواد معدنی و بیماریهای عروقی

تمشک

وحشی-زلال کشت شده-سفید رنگ

برونشیب،گلودرد،ورم گلو،حلق و حنجره

آفتابگردان

زرد طلایی

وجود مقدار بیش از حد کلسترول

اوکالیپتوس

تیره

انگلهای روده،سیاه سرفه،عفونت های معده، برونشیب(عسل کمیاب)

گون

زرد

التهاب مثانه،ورم پروستات ،رماتیسم،سنگ های ادراری

مرکبات

زرد شفاف

حالت عصبی،بی خوابی ،میگرن،طپش قلب


رنگ عسل

ادامه مطلب