سایت زنبورعسل ایران: پرورش ملكه زنبورعسل

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

موضوعات : ملکه

تمام خصوصيات توليدي،رفتاري و بيولوژيكي زنبورستان مانند رفتار كندو،ارامش هنگام بازديد كندو،نيش زدن زنبورها،مقاومت در برابر بيماريها،توليد عسل،توليد موم و بره موم،توليد بچه كندو،قدرت گرده افشاني،دفاع از كندو،زمستان گذراني و ساير فعاليتهاي جمعيت كندو از خصوصيات ملكه ان سرچشمه ميگيرند.به طور مثال اگر زنبورهاي يك كندو عصباني هستند و در هنگام بازديد حمله ور شده و بازديد كننده را نيش مي زنند،زنبوردار با تعويض ملكه و تغذيه مناسب ان در سال بعد كندويي ارامو پر توليد خواهد داشت.

پرورش زنبورعسل

ادامه مطلب
موضوعات : ملکه

دستگاه تناسلي حشره ماده يا ملكه

 زنبور عسل حشره اي است كه در ان هر دو تخمدان فعال بوده و از تعداد180-170لوله سازنده تخمدان به نام اواريول در زنبور ملكه خوب تشكيل شده است. با انكه زنبوران كارگر ماده هستند ولي تعداد لوله هاي تخمدانهاي انها رشد نكرده است.

دستگاه توليد مثل ملكه به شكل زير مي باشد:1- دو تخمدان(overies)كه قسمت بزرگي از محوطه شكمي را اشغال مي كند.2- مجاري جانبي تخمدان(lateral oviducts)3- مجراي مياني تخمدان(median oviduct) كه دو مجراي جانبي تخمدان در عقب به هم پيوسته و تشكيل معبر كوتاهي به نام مجراي مياني تخمدان را مي دهد كه به مهبل ختم ميشود.در تلقيح مصنوعي انتهاي سوزن سرنگ بايد از مهبل گذشته و در داخل مجراي مياني تخمدان تزريق شود.4- مهبل (vagina) كه از عقب به دهانه مهبل ختم شده و در وسط ان يك برجستگي زبانه اي شكل به نام چين مهبلي (valvefold) وجود دارد.5- بورسال (bursal) 6- مخزن مني (spermatheca) كه در بالاي مهبل قرار گرفته است.7- مجراي مخزن مني (spermatheal duct).

دستگاه توليد مثلي ملكه زنبورعسل

تخمدان ملكه زنبور عسل

تخمدان ملكه زنبورعسل
 
تخمدان ملكه زنبورعسل

 mellifera.ir

ادامه مطلب
موضوعات : ملکه

اصول تشخيص ملكه در كندو

 ملكه در داخل كندو اغلب در نزديكي لاروهاي جوان و تخمها ديده مي شود و بيشتر اوقات توسط  تعدادي زنبورهاي كارگر محافظت مي شود.كارگرها ملكه را تعقيب و مرتب كرده و او را نظافت و تغذيه ميكنند و به طور مرتب وي را با شاخكهاي خود لمس مي كنندوبهترين و سريعترين راه تشخيص وجود ملكه در داخل كندو،مشاهده تخم روز در مركز كندو و ناحيه نوزادها است.معمولا زنبورهاي پير و صحرائي،در اطراف قابهاي عسل  و در كناره هاي كندو حركت ميكنند و زنبورهاي جوان برعكس در مركز كندو بر روي قابهاي حاوي نوزادهاي تخم،لارو وشفيره جمع شده و فعاليت ميكنند.ملكه نيز در داخل انبوه جمعيت كارگران جوان،در مركز كندو حركت،فعاليت و تخمگذاري مي كند.بنابر اين براي پيدا كردن ملكه در كندو بهتر است در روزهاي گرم،ارام و افتابي درب كندو را باز كرده،ابتدا كمي دود از درچه پرواز و از بالاي قابها به كندو داده و صبر مي كند تا زنبورها ارام شده و بالاي قابها را ترك كرده  و به لابه لاي فابها ميروند.سپس يكيا چند قاب(حاوي نوزاد)را از مركز كندو خارج كرده و به جستوجو مي پردازند.

ملازمان ملكه زنبورعسل

www.mellifera.ir

ادامه مطلب
موضوعات : ملکه

تعويض ملكه و تاثير ان در كندو

 يكي از دلايل مهم ضعف كندوها مي تواند از ملكه باشد.به طور معمول نبايد بيش از دو سال از يك ملكه استفاده شود.زيرا تخمگذاري ان كم شده و نقايصي در ان اشكار مي شودكه به تدريج باعث نابودي كلني ميشود.هر چند كارگران معمولا ضعفهاي ملكه را درك كرده و خود اقدام به تعويض ان مي كنند،اما بهتر است خود زنبوردار اين كار را انجام دهد.تعويض منظم همه ساله و يا هر دو سال يكبار ملكه باعث تقويت كلني ها شده و انها را پر جمعيت كرده و زنبورداري را سالم و سود اور ميكند.

mellifera.ir

ادامه مطلب
موضوعات : ملکه

عدم وجود ملكه زنبورعسل در كندو

معمولا كندوهاي داراي ملكه جمعيت زيادي دارند و پر رفت و امد هستند.در هنگام بازديد نوع حركت و صداي دسته جمعي كارگران زنبورعسل به مقدار زيادي براي زنبورداران مجرب محسوس است.

كندوهاي بدون ملكه در هنگام بازديد سرو صدا و تحرك فراواني داشته و عصباني هستند.حتي با دود دادن هم رام نمي شوند.براي اطمينان از وجود يا عدم وجود ملكه در كندو،مي توان با دود دادن و باز كردن درب كندو به ارامي يك يا دو قاب را از وسط كندو و ناحيه مخصوص پرورش نوزادان خارج كرده و مستقيما داخل سلولهاي خالي را مشاهده كرد.در صورت وجود تخم يك روزه در داخل سلولهاي  مومي و يا مشاهده مستقيم خود ملكه در بين كارگران از وجود ملكه اطمينان حاصل خواهد شد.در صورتي كه در هنگام بازديد در بين قابها تخم يك روزه مشاهده نگرديد لازم است  كه كليه قابهاي كندو را با دقت بازديد كرد.چون ممكن است به علل مختلفي ملكه زنبورعسل تخمريزي را قطع كرده باشد.

فصول سال ،اب وهوا و درجه حرارت محيط در مقدار تخمريزي و يا قطع تخمگذاري ملكه زنبورعسل و در نتيجه عدم وجود تخم و لارو در كندو موثرند.بنابر اين در اواخر فصل پائيز كه منبع گرده كم است و سرماي فراوان وجود دارد و ممكن است تخمريزي قطع شده باشد.عدم مشاهده تخم روز دليل بر عدم عدم وجود ملكه زنبورعسل نيست.اما در اواسط فصل بهار وهنگام وفور شهد  و گرده گل در صورت بازديد  كندو و عدم مشاهده تخم روز مطمئنا يا كندو بي ملكه است يا ملكه باكره بوده و براي پرواز جفتگيري به بيرون رفته است.در چنين شرايطي لازم است كه در ساعات مختلف روز كندو چندين بار بازديد شود.

ملكه زنبورعسل

ادامه مطلب
موضوعات : ملکه

در هنگام خارج كردن ملكه از كندوي جفتگيري و قبل از داخل قفس كردن ملكه ابتدا با دست راست دو بال ملكه را گرفته و سپس با دست چپ از سمت سر ملكه قسمت سينه را گرفته و با يك قيچي كوچك حدود يك سوم بال را كوتاه مي كنند و مجددا دو بال را با دست راست گرفته و ملكه را به داخل قفس هدايت مي كنند.در سالهاي زوج معمولا بال سمت راست را قيچي كرده و در سالهاي فرد بال سمت چپ را كوتاه مي كنند.

قيچي كردن بال ملكه زنبورعسل

ادامه مطلب
موضوعات : ملکه

ملكه هاي باكره يا تازه لقاح يافته جثه كوچكي دارند و با چابكي تمام حركت كرده و در بعضي مواقع تشخيص انها از كارگران مشكل مي باشد.هنگام بازديد كلني ملكه سعي مي كند خود را در تاريكترين نقطه كندومخفي كند.اگر كلني بيش از حد مود بازديد قرار گيرد كارگران ملكه هاي باكره را با دور گرفتن يا جمع شدن به دور ان به شكل گلوله توپ در مي ايند.از اين رو نبايد كندوهاي با ملكه باكره يا تازه جفتگيري كرده را بازديد طولاني كرد.ملكه هاي قديمي با شكم كشيده و درشت كاملا مشخص هستند و نحوه حركت انها روي كادرهاي نسل جوان با تاني بوده و در بعضي مواقع توجهي به باز شدن درب كندو نداشته و مشغول تخمگذاري خود هستند.

تخمگذاري ملكه زنبورعسل

www.mellifera.ir

ادامه مطلب
موضوعات : ملکه

ملكه زنبورعسل عهده دار تخمريزي،تداوم رشد و تكثير جمعيت زنبورعسل در داخل كندو است.همچنين ملكه با توليد و پخش فرمون مخصوصي شبب ايجاد ارامش در جمعيت داخل كندو شده و از رشد تخمدانهاي كارگران جلوگيري مي كند.در فصل بهار مخصوصا در اواسط  خرداد ماه در صورت وجود گل و شكوفه در محل زنبورستان ملكه در حداكثر فعاليت تخمگذاري است،به طوري كه تعداد تخمهايي كه در مدت24 ساعت مي گذارد بالغ بر2000عدد مي باشد.شايان ذكر  است كه چنين فعاليت بجسته اي فقط براي چند روز محدود در سال از عهده ملكه برمي ايد و به هيچ وجه هميشگي نيست.

واضح است كه چنين فعاليتي نياز به تغذيه مقوي دارد.غذاي ملكه مواد مخصوصي به نام ژله سلطنتي است.براي تغذيه ملكه هميشه تعدادي زنبور كارگر ملكه را محاصره كرده و هر كدام به نوبت وي را تغذيه مي كنند.

ملكه زنبورعسل

ww.mellifera.ir

ادامه مطلب