سایت زنبورعسل ایران: پرورش ملكه زنبورعسل

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

موضوعات : ملکه

كندوي پرستار با ملكه نيز مانند كندوي بي ملكه نيز بايد پر جمعيت و بدون تخم و لارو باشد.براي ايجاد ان يك كندوي دو طبقه انتخاب كرده و ملكه را با دوقاب شفيره و گرده و عسل و طبقه در طبقه پايين قرار داده ويك شبكه مانع ملكه بر روي درب كندو تعبيه مي كنند ويك بدنه در بالاي شبكه ملكه قرار مي دهند.در طبقه بالا نبايد هيچ گونه تخم و لاروسرباز به جز قاب تخم مادري وجود داشته باشد.اين كندو با تغذيه كامل با گرده وعسل و ياشهد پس از 24 ساعت اماده پذيرش قاب حاوي تخم يك روزه خواهد بود.اين تخمها پس از سه روز به لارو يك روزه قابل پيوند به سلولها تبديل خواهند شد.

 كندوي پرستاردوطبقه داراي ملكه همراه با چيدمان شانها

عسل

شفيره كارگر

شفيره كارگر

عسل

گرده گل

تخم روز

شفيره كارگر

شفيره كارگر

شفيره كارگر

عسل

شبكه مانع ملكه

زنبورصحرايي+پوكه+ملكه+شفيره

 پيوندهايي كه نگرفته اند رنگشان سياه و ناتمام ماندن ساخت شاخون ملكه از مشخصات نگرفتن پيوند مي باشد.

www.mellifera.ir

ادامه مطلب
موضوعات : ملکه

يكي از مهمترين شرايط توليد كندوهاي قوي و فعال اينست كه ملكه در دوران رشد از مرحله تخم تا مرحله تولد تحت هيچ عنوان از لحاظ مواد غذايي و گرما و درصد رطوبت مورد نياز در تنگنا و كمبود نباشد.به عبارت ديگر گهواره تخمها لاروها و شفيره هاي ملكه بايد در شرايط عالي و با هواي مطلوب قرار داشته و وفور مواد غذايي عالي به طور دائم براي انها مهيا باشد.در توليد ملكه وجود جمعيت مادر جايگاه خاصي داشته و دارد.لاوهاي انتخاب شده از جمعيت مادر را بايد به جمعيتي(كارگران جوان)سپرد كه انها در حداكثر قدرت و توليد باشند.

ايستگاه جفتگيري ملكه زنبورعسل

مدت اقامت تخم ملكه تا زمان تولد در كندوهاي پرستار در ايستگاه پرورش ملكه

كندوي پرستار

3روز يا72ساعت

كندوي شروع كننده(starter)

1 روز يا 24ساعت

كندوي خاتمه دهنده(finisher)

9-8 روز

كندوي انكوباتور(incubator)

 

1 تا2 روز

 

جمع

15 روز

www.mellifera.ir

ادامه مطلب
موضوعات : ملکه

ايجاد كندوي پرستار فاقد ملكه:

اغلب در تركيب جمعيت پرستارتغيراتي جهت امادگي انجام وظايف پرستاريايجاد مي شود.در اين حالت بعد از حذف ملكه تمام شانهاي حاوي تخم و لاروسر باز را خارج مي كنيم.سپس شانهاي سلول سربسته كارگران را از كندوهاي كمكي همراه با يك شان مملواز گردهو در صورت نياز همراه شان عسل سرباز به اين كندو اضافه مي كنند تا كندوهمواره شهد و گرده و زنبورهاي جوان فراوان و شفيره در حال تولد در اختيار داشته باشد.پس از ان در وسط كندو يك جاي خالي براي قاب تخم روز كندوي مادري ايجاد كرده و كندو را خوب تغذيه مي كننداين كار را هر چند روز يك بار پس از تولد شفيره ها و خروج كارگران جوان از سلولها با اضافه كردن قاب شفيره تكرار مي كنند تا هميشه در كندو زنبورهاي كارگر جوان وجود داشته باشد و كار تغذيه لاروهاي يك روزه را با ژله رويال انجام دهند.

 

چنين كندويي مي تواند يك قاب تخم يك روزه را در مدت72 ساعت پرستاري كرده و به لارو يك روزه با رشد خوب و ژله رويال كافي تبديل نمايد و اماده پيوند و انتقال به كندوي شروع كننده مي باشد.

 

كندوي پرستار فاقد ملكه همراه با چيدمان شانها

 

عسل

شفيره كارگر

عسل

شفيره كارگر

گرده گل

تخم روز

شفيره كارگر

عسل

شفيره كارگر

عسل

كندوي پرستان فاقد ملكه

www.mellifera.ir

ادامه مطلب
موضوعات : ملکه

اهميت توليد ملكه در كندو

 تمام صفات وخصوصيات يك كلني مربوط به ملكه است.پدر زنبورهي كارگر در حال حاضر وجود ندارد و كارگران با مواظب از بچه ها در وظايف مادري ملكه سهيم هستند ولي خميره و صفات ارثي ملكه و زنبورهاي نري كه ملكه با انها جفتگيري كرده است تعيين كننده اندازه و خصوصيات كلني مانند رنگ،مقاومت در برابر بيماريها،قدرت توليد عسل و ساير صفات و خصوصيات كلني مي باشد.ملكه بارور چند روز پس از جفتگيري شروع به تخمگذاري مي كند.هر سال كه از عمر ملكه مي گذرد از ميزان تخمگذاري روزانه او كاسته مي شود.ملكه ممكن است تا5 سال عمر كند ولي توليد تخم ملكه در دو سال اول بسيار بيشتر از بقيه سالهاي عمر اوست.ملكه مهمترين فرد كندو بوده و فن پرورش و نگهداري و جايگزيني ان دركندو در موفقيت زنبورداري بسيار موثر است.

 

ميزان تخمگذاري ملكه در طول عمر خود

سن    

مقدار تخمگذاري(درصد)

ميزان تخمگذاري(درصد)

سال اول

50

100000

سال دوم

30

60000

سال سوم

10

20000

سال چهارم

7

14000

سال پنجم

3

6000

جمع

100

200000

 ميزان تخمگذاري ملكه زنبورعسل

www.mellifera.ir

ادامه مطلب
موضوعات : ملکه

شناسايي ملكه زنبورعسل

 ملكه،زنبورماده اي با دستگاه تناسلي تكامل يافته اي كه وظيفه تخمگذاري را به عهده دارد و ژنوتيپ ان تا حدود زيادي ژنوتيپ همه افراد كلني را مشخص ميكند.ملكه ها به تنهايي قادر به تشكيل كلني  و حتي تغذيه خود نيستند.زنبورهاي نر تنها افراد ذكور كلني هستند كه وظيفه اصلي انها بارور كردن ملكه  است.غذاي زنبورهاي نر مانند ملكه توسط كارگران داده مي شود.

فن زنبورداري در چند ده سال اخير به صنعت زنبورداري تبديل شده است،سابقه چند هزار ساله دارد.ولي در سالهاي اخير با كاهش حشراتي كه با گرده افشاني خود در باروري گلها موثر بوده اند و با عمليات كشاورزي مدرن و به كار بردن حشره كشها  از بين رفته اند،پرورش و توسعه زنبور عسل بيش از پيش اهميت يافته است.براي توسعه  و توليد انواع زنبورها كه با احتياجات روز افزون بشر منطبق باشند،دانشمندان در جستجوي روشهاي انتخابي  و پرورشي خاصي هستند.براي دسترسي به اين فن بهتر است قبل از ان با خصوصيات زندگي زنبور عسل به خصوص روشهاي پرورش و توليد ملكه اشنايي پيدا كرد،چرا كه تمام خصوصيات و صفات يك كلني مربوط به ملكه است.ملكه از تخمهاي بارور و يا از نوزادان جوان كارگر(لاروهاي2-1روزه)به وجود مي ايد . حجرات سلول زنبور ملكه بسته،به شكل انگشتانه خياطي بوده و به طور عمودي و به طرف پايين بر روي شان چسبيده اند.

 

ملكه زنبورعسل

mellifera.ir

ادامه مطلب
موضوعات : ملکه

 روش تعويض ملكه نيز به اين صورت است كه ابتدا بايد ملكه هاي بارور(جفت خورده)فراهم شود.يعني يا خود زنبوردار انها را توليد كند و يا انها را خريداري نمايد.پس از بي ملكه كردن كندو يعني برداشتن ملكه قبلي كندو(يتيم كردن كلني)24-12 ساعت بعد ملكه جوان را با قفس معرفي ملكه در وسط كندو در داخل شانها ميگذارند.مدتي بعد،بعد از هم بو شدن و عادت كردن زنبورها به ملكه جديد،يا خود زنبورها ملكه را ازاد ميكنند و يا زنبوردار به ارامي ملكه را ازاد ميسازد.در اين روش معمولا حدود24ساعت بعد از معرفي ملكه را ازاد ميكنند و سپس دو روز بعد براي كنترل پذيرش ملكه و تخمريزي ان،كندو را بازديد كرده و از صحت و مرتب بودن كار مطمئن مي شوند.كارگران معمولا به صورت دسته جمعي(ملازمان) در اطراف ملكه راه مي روند و ان را نظافت و تغذيه ميكنند.

قفس معرفي ملكه

قفس معرفي ملكه

قفس معرفي ملكه زنبورعسل

قفس معرفي ملكه زنبور عسل

 www.mellifera.ir

ادامه مطلب
موضوعات : ملکه

تهيه كادر مخصوص پرورش ملكه زنبورعسل

در صنعت پرورش ملكه زنبورعسل به روش صنعتي به منظور توليد فراوان ملكه از روشهاي صنعتي خاصي (با توليد بيشتر سلول ملكه زنبورعسل و با سرعت بيشتر از روش طبيعي)استفاده ميكنند.در اين روش صنعتي با استفاده از قالبهاي چوبي مخصوص به اندازه هاي دلخواه سلول ملكه زنبورعسل را قالب ريزي مي كنند.پيش تر ها قالب ها را به صورت تكي مي ساختند كه نتيجه كمتري داشتواما اخيرا قابهاي چوبي 20-15 تايي و يا بيشتر ساخته شده است كه هر بار تعداد زيادي سلول ملكه زنبورعسل را قالب ريزي مي كنند.قالبهاي چوبي 15 تايي طوري ساخته شده اند كه مي توان سلولهاي قالب ريزي شده را بر روي يك نوار چوبي به طول 42 و عرض 5/2 و ضخامت حدود يك سانتي متر(زهواره)قرار داده و با موم مذاب كه كليه سلولها را بر روي نوار فوق چسبانيد و هر كادر مي تواند 3 عدد زهواره 15 تايي را در داخل خود جاي دهد.

 تهيه كادرهاي دو و سه زهواره بدون ظرف شربت خوري و با ظرف

در گذشته توليد كنندگان ملكه زنبور عسل قابهاي دو زهواره اي ساخته  و سلول ملكه را بر روي انها قالب ريزي مي كردند و پيوند را در داخل انها انجام ميدادند.در اين گونه قابها در هر كادر حداكثر 30-25عدد سلول پيوند جاي ميگرفت.ولي اخيرا كادرهاي سه زهواره ساخته شده است كه با استاندارد قابهاي كندوي لانگستروت تناسب و هماهنگي دارند و هر كادر حدود سه زهواره 15 تايي و در مجموع 45 سلول مومي را در خود جاي مي دهد و راندمان توليد سلول در انها بسيار زياد است.

حتي در برخي از زنبورستانها به علت قوي بودن كلنب هاي شروع كننده با جمعيت فراوان تعداد دو كادر 45 تايي سلول پيوند شده را در داخل ان مستقر ميكنند و اغلب سلولها به مدت 24 ساعت پذيرفته شده و سپس به كندوي خاتمه دهنده منتقل مي شوند.

سلولهاي مومي ملكه زنبورعسل توسط قاب چوبي (سلولهاي مصنوعي)ملكه،معمولا از موم زنبورعسل و يا از پلاستيك ساخته مي شوند.براي ساختن سلولهاي مصنوعي مومي بايد سعي شود از موم خالص زنبورعسل استفاده شود و اين موم از هر گونه ناخالصي مخصوصا بقاياي سموم حشره كشه عاري باشد.ساختن سلولهاي مصنوعي توسط قابهاي چوبي انجام ميگيرد.

اگر نياز به سلول مصنوعي كم باشد مي توتن از قالبهاي تكي كه در هر مرحله (ساخت)فقط يك سلول روي ان ساخته ميشود استفاده كرد.قابهاي جمعي ممكن است حاوي15تا16قالب تكي باشند  و در مرحله ساخت به همين تعداد سلول مومي ساخته مي شوند.هر يك از قالبهاي تكي از چوب محكم و كاملا خشك ساخته مي شوند و س از گرد كردن ان را به طول تقريبي 5/7سانتيمتر در مي اورند.اين قالبها از فاصله 25/1سانتيمتري انتها بايد طوري باريك شوند كه قطر انها  در ان محل حدود4/9 ميليمتر بوده و به تدريج كم شده و در انتها به حدود5/7-6 ميليمتر برسد.انتهاي قالب بايد كاملا گرد باشد به طوري كه به كف سلول حالت مقعر بدهد.سطح قالب چوبي  بايد كاملا صاف و نرم باشد.براي ساختن سلولهاي مومي ملكه زنبورعسل بايد موم را در ظرف مخصوص دو جداره ريخت.در جدار زيرين ظرف مذكور اب ريخته و ظرف را روي اجاق گاز به ارامي حركت داده تا موم كه در ظرف بيروني قرار دارد به طور غير مستقيم و با حرارت اب به جوش امده و ذوب شود.درجه حرارت موم ذوب شده بايد كمي بيشتر از درجه ذوب ان يعني65 درجه سانتيگراد باشد.

چند ساعت قبل از ساختن سلولهاي مصنوعي قالب چوبي را در ظرف مخصوصي كه حاوي اب صابون ولرم و بدون عطر است خيص ميكنند تا حالت لغزندگي پيدا كرده و سلولها با راحتي از ان جدا شوند.پس از انكه موم مذاب شده اماده شد،قالب را ازاب صابون خارج كرده و ان را تكان ميدهند تا قطرات اب صابون از انتهاي قالب جدا شود.سپس قالب را به ارامي وارد موم مذاب ميكنند، به طوري كه تا حدود يك سانتيمتري موم قرار گيرد.انگاه به طور سريع قالب را از موم خارج كرده و چند لحظه در بالاي ظرف و در مجاورت هوا نگه ميدارند تا موم سفت شود.مجددا قالب را وارد موم مذاب كرده و سپس خارج ميكنند.اين عمل را 3تا4 مرتبه تكرار ميكنند تا لايه نازكي ازموم روي قالب تشكيل شود.

سلولهاي ساخته شده مومي را روي زهواره چوبي به طول 42و عرض 5/2 و ضخامت يك سانتيمتر كه قبلا چند قاشق  موم مذاب روي ان ريخته شده است قرار مي دهند و با قاشق مقداري موم مذاب در حد فاصل سلولها و پايه هاي مومي روي زهواره ميريزند تا به هم متصل شوند.سپس قالب سلولها و پايه هاي چوبي زير ان را برداشته و در ظرف اب سرد قرار ميدهند و با فشار هماهنگ انگشتان دو دست به طرفين زهواره ان را از قالب جدا ميسازند.با اين كه كليه سلولهاي مومي روي زهواره و پايه ان مستقر مي شوند.در اين حالت كليه سلولها در اب شسته ميشوند تا باقيمانده اب صابون از انها خارج شود.اطراف زهواره را بايد تراشيده و سلولهاي ساخته شده را جهت خشك شدن به صورت وارونه نگهداري نمود.سلولهاي مصنوعي پلاستيكي نيز با قالبهاي مخصوص ساخته شده ودر روي زهواره هاي چوبي حاوي لايه هاي موم قرار داده ميشوند.

قاب پرورش ملكه

زهواره پرورش ملكه

زهواره و سلولهاي پيوند لارو زنبورعسل و ملكه

 

ادامه مطلب
موضوعات : ملکه

انتخاب سن لارو براي پيوند اهميت فوق الاده اي دارد.اگر لاروهاي مسن براي  پيوند انتخاب شوند ،ملكه هاي خوبي توليد نخواهد شد.از سوي ديگر لاروهاي با سن خيلي پايين نيز توصيه نمي شود.مشاهدات مكرر و ازمايشهاي دقيق طي ساليان متمادي  نشان داده است كه براي داشتن ملكه هاي خوب لاروها بايد حداقل 12 ساعت سن داشته باشند و از سوي ديگر سن لارو ها نبايد بيشتر از 18 ساعت باشد.سلولهاي ملكه بايد بلافاصله پس از پيوند به كندوي شروع كننده انتقال داده شوند.

تصاوير تخم و لارو زنبورعسل

تصاوير تخم لاور و شفيره زنبورعسل

تصاوير تخم لارو و شفيره زنبورعسل

www.mellifera.ir

ادامه مطلب