سایت زنبورعسل ایران: اصلاح نژاد زنبورعسل

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

موضوعات : نژاد

شاخه حشرات وزنبوران                     

حشرات جانورانی هستند که دارای سر ، سینه و شکم بوده و دارای یک جفت شاخک هستند دارای قطعات دهانی بوده و دارای سه زوج پاهای بندبند هستند و دو زوج بال دار هستند دارای قلب باریک می باشند. تنفس آنها با لوله های نای منشعب و شاخه شاخه است. دفع به کمک لوله های مالپیگی صورت می گیرد. مغز در این جانوران از عقده های مجتمع تشکیل شده و لقاح داخلی و جنس نر و ماده جداست. تخم گذارند و رشد تخم تدریجی با دگردیسی است. حشرات را به دو زیر رده بی بالان یا بی دگردیسان و زیر رده بال داران یا حشرات بال دار تقسیم می کنند. حشرات بال دار به چندین راسته تقسیم می کنند که راسته زنبورها جزء بال داران نازک می باشد.

● راسته نازک بالان

ضمایم دهانی خردکننده و لیسنده دارند. اغلب دارای چهار بالبند ولی بعضی بال ندارند. بالها کوچک و غشایی و دارای چند رگبال است. هنگام پرواز بالها با یکدیگر در هر طرف می پیوندد حیوانات ماده دارای اندام تخم گذارند و این اندام برای اره کردن ، خراشیدن یا نیش زدن می باشد. لاروها شبیه گرم درخشنده و گاهی فاقد پا هستند. شفیره ها معمولا در داخل پیله می باشند دگردیسی آنها کامل است. عده ای از این جانوران زندگی اجتماعی و بعضیها زندگی انفرادی دارند. بعضی لاروهای آنها به حالت انگلی زندگی می کنند.

● دم درازان یا زنبورهای جنگلی

بدن آنها استوانه ای شکل است زنبورهای درشتی می باشند، شکم آنها خاردار است و ماده ها دارای اندام تخم ریز بلندی می باشند و لاروها در جنگلها و در روی درختان زندگی می کنند.

● دله زنبوران

بلندی آنها از ۴ تا ۳۸ میلیمتر می رسد اندام تخم ریز در این جانوران بلند است در تالسا تا ۱۵۰ میلیمتر می رسد لاروها انگل پروانه ها و سایر حشرات هستند و انگل داخلی یا خارجی می باشند بدن حیوان بالغ باریک و کشیده و رگبالهای آنها زیاد است شاخکهای آنها رشته ای و دارای مفصلهای زیاد است.

● پشه زنبوران

شبیه دله زنبوران ولی کوچکتر از آنها می باشند عادات و طرز زندگی آنها نیز شبیه نمونه های قبلی و بزرگی آنها کمتر از ۳ میلیمتر است. این جانوران معمولا در خارج از بدن میزبان به صورت شفیره درمی آیند تخم ریز آنها بلند یا کوتاه است مثال آپانتلس گنگرگاتوس.

● خلکی سیان

زنبورهای کوچک و متوسطی می باشند شاخکهای آنها زانودار و خمیده است رنگ آنها سیاه یا فلزیست. تعداد لاروها در دانه ها یا ساقه ها وجود دارند.

● مازو زنبوران

حشراتی کوچک و ریزند شکم آنها از طرفین فشرده است تخمها در بافتهای گیاهان مخصوصا در روی درخت بلوط گذاشته می شود و در اطراف لاروهای در حال رشد گالهای متورمی تولید می شود. حیوان نر آن کمیاب و تولید مثل بکر زایی در آنها زیاد است.

● سیه زنبوران

حشراتی بزرگ سیاه رنگ و مو دارند لاروهای آنها انگل حشرات دیگرند مانند تیفیا.

● طلا زنبوران

پوست آنها رنگین است و دارای رنگهای مخصوص با جلای فلزی می باشد و سطح زیرین شکم آنها مسطح است. لاروهای آنها در حجره های لانه زنبورهای عسل و زنبور های وحشی وجود دارند.

● زنبوران

این زنبورها نیش می زنند و نیش آنها دردناک است. ماده های جوان زمستان را در محل امنی می گذارنند و در فصل مساعد اقدام به تشکیل اجتماعی می کنند که یک فصل طول می کشد. لانه آنها از ماده ای شبیه کاغذ است که دارای شانه های افقی است و هر شانه شامل تعدادی حجره است که لاروها را دربر می گیرد. کارگرها زیادند و نرها در اواخر تابستان از تخمکهای لقاح نشده تولید می شوند. بالغها از نوش گلها یا شیره میوه ها تغذیه می کنند.

● گل مالان

شکم در این زنبورها کشیده و طویل است و انتهای آن ستبر می باشد. لانه های خود را از گل بر روی زمین می سازند و در آن شکاری نیش خورده جهت تغذیه لاروها قرار می دهند.

● عسل زنبور نمایان

این زنبورها در لانه های جداگانه ولی نزدیک به یکدیگر زندگی می کنند لاروها در حجره های روبازند و هر روز حیوان بالغ به آنها غذا می دهد.

● تک عسل زنبوران

هر زنبور ماده یک لانه تهیه می کند و در آن تخم می گذارد و به لاروها نوش گلها و دانه های گرده می خوراند. لانه ها نزدیک یکدیگر قرار دارند. مدخل بعضی از لانه ها را یک زنبور نگهبان محافظت می کند.

● کلان لبان

در این زنبورها دارای سر پهن ، زبان دراز و آرواره های زبرین آنها تیز است در ساقه گیاهان و یا در چوب یا در زمین لانه می سازند و لانه های آنها محتوی نوش گلها و دانه های گرده است.

● درودگران

زنبورهای بزرگ و سیاه رنگ می باشند موهای روی بدن آنها کم است و آرواره های زبرین آنها قوی است و برای کندن حفره در چوبها جهت لانه سازی بکار می رود.

● کلان عسلیان

دارای اندازه های متوسط تا بزرگند. روی بدن آنها موهای متراکم وجود دارد و زبان آنها طویل است و برای گرده افشانی شبدر و بسیاری از گیاهان خانواده غلات بکار می رود. ملکه های جوان که زمستان را گذرانیده اند اجتماعی را تولید می کنند که یک فصل طول می کشد و در این اجتماع ملکه تعدادی کارگر نرها وجود دارند. این افراد در لانه های موش یا سایر جوندگان لانه می سازند و در لانه آنها حجره های مومی برای دربرگرفتن لاروها و حجره های عسل جهت انبار کردن غذا وجود دارد.

● عسل زنبوران

روی چشم این زنبورها کرک وجود دارد. کارگرها دارای سبد یا زنبیل گرده در پشت پاها می باشند. این زنبورها بومی دنیای قدیم اند و نمونه آنها آپیس ملیفرا یا زنبور عسل معمولی می باشد که یکی از حشرات مفید می باشد. زنبور عسل یکی از حشرات مفید می باشد که در تهیه عسل از آن استفاده می شود.

 

تصاوير شاخه حشرات زنبورعسل

ادامه مطلب
موضوعات : نژاد

آلل هاي جنسي در زنبور عسل

ژنها كه عامل توارث صفات هستند بر روي كروموزومها قرار داشته و تعداد كروموزومها نيز در هر موجود زنده مشخص و اختصاصي مي باشد . كروموزومها به صورت جفت و يكي از آنها  كروموزوم پدري و ديگري كروموزوم مادري است . تعداد كروموزومها در زنبور ماده ( ملكه و كارگر) 32 عدد ( 2*16 است ) ولي در زنبور نر از طريق بكرزايي توليد مي شود كه فقط 16 عدد كروموزوم است . جنس نر و ماده در ساير موجودات از طريق كروموزومهاي جنسي  (  xx , xy)  تعيين مي شود ولي در زنبور عسل فقط يك جايگاه ژني در تعيين جنس نقش دارد . در اين جايگاه ژني  حدود 22 آلل مختلف شناخته شده اند كه بصورت a22 ... a3 , a2 , a1    نشان داده مي شود . اين سري آلل هاي تعين كننده جنس را  آلل هاي جنسي مي نامند . اگر دو آلل مختلف جنسي ( مثلا a2 , a7  ) هر يك زنبوروجود داشته باشد يك زنبور ماده توليد مي شود و اگر يك آلل جنسي موجود باشد ( هموزيگوت ) زنبور حاصل نر مي شود چون فقط يك كروموزوم ( يا يك آلل جنسي ) در هر تخم غير بارور وجود دارد لذا جنس زنبور حاصل نر مي شود . در موارد نادر در هنگام آميزش هاي طبيعي  خصوصا آميزشهاي خويشاوندي در آلل جنسي هموزيگوت ( مثلا a3,a2  ) در يك تخم بارور قرار مي گيرد . در اين حالت زنبور حاصل نر ديپلوئيدي مي باشد البته در حالت طبيعي زنبورهاي كارگر لاروهاي حاصل از اين تخم ها را لحظه اي پس از تفريح خورده و يا كشته بيرون كندو منتقل مي نمايند . اين پديده ممكن است به دليل عدم فرمون مناسب در اين لارو باشد در كروموزوم هاي ملكه دو آلل جنسي متفاوت مي باشد ؛ بنابر اين از نظر جايگاه ژني مربوط به تعيين جنسيت از هر ملكه امكان دارد دو نوع زنبور نر توليد شود ، از طرفي ممكن است ملكه در كيسه ذخيره اسپرم خود تا 22 نوع آلل جنسي مختلف را كه حاصل آميزش با زنبور نر مختلف است داشته باشد . هنگامي كه به موقع كروموزوم هاي ملكه و كروموزوم هاي اسپرماتوزوئيدهاي موجود در كيسه ذخيره اسپرم او داراي حداقل 6 آلل جنسي مختلف باشد ، در هنگام تخمگذاري از بخش عمده سلولهاي شان كندو استفاده مي شود ؛ بنابر اين در آميزش ملكه استفاده از زنبور هاي نر مختلف ( زنبور نر حاصل از چندين ملكه مختلف ) توصيه مي شود .

كروموزوم زنبورعسل

ژن زنبورعسل

محقق احمد زماني هرگلاني

ادامه مطلب
موضوعات : نژاد

رابطه خويشاوندي در كلني هاي زنبور عسل

روش ارزيابي ژنتيكي راسته بال غشائيان ( راسته مربوط به زنبور عسل ) به دليل هاپلوئيد بودن جنس نر با ساير موجودات ( دي پلوئيد ) متفاوت است عموما ً 75 درصد ژنهاي دختران مختلف حاصل از آميزش يك ملكه با يك زنبور نر ( بوسيله تلقيح مصنوعي ) با يكديگر متشابه است . لذا رابطه خويشاوندي زنبورهاي كارگر حاصل از يك ملكه ، يك زنبور نر را اصطلاحاً فوق خواهري مي نامند . با توجه با اين كه نيمي از ژنهاي اين فرزندان از ملكه دي پلوئيد ( مادر ) و نيمي از ژنها از زنبور نر هاپلوئيد به ارث رسيده است . احتمال يكسان شدن ژنهاي آن برابر 75  درصد است . رابطه خويشاوندي بين زنبورهاي موجود در يك كلني تحت تاثير عوامل مختلف و به شرح زير است :

1 –نحوه ذخيره شده اسپرم در كيسه ذخيره اسپرم :

اسپرم ها در كيسه ذخيره اسپرم ملكه بصورت لايه لايه ذخيره مي شود كه نتايج تعدادي از بررسي ها آنرا تاييد و بعضي بررسي ها آنرا تاييد نمي كند . در بررسي هاي انجام شده مشخص شده كه اسپرم آخرين و اولين زنبور نر در كسيه ذخيره اسپرم كاملا محافظت نمي شود .

كيسه اسپرمملكه زنبورعسل

 

 2-  تعداد زنبورهاي نر كه با ملكه آميزش مي كنند : 

در حالت طبيعي ملكه زنبور عسل با چند زنبور عسل نر آميزش مي كند لذا تعيين رابطه ژنتيكي زنبورهاي داخل كلني مشكل مي باشد علت اين است كه ساختار ژنتيكي زنبورهاي موجود در كلني بسيار متفاوت است از طرفي آميزش ملكه با چندين زنبور نر سبب كاهش سهم اثر جايگاه ژني جنسي مربوط به هر زنبور والد مي شود . در نتيجه سبب كاهش شيوع بيماري هاي مربوط به زنبور عسل و يا به عبارتي سبب مقاومت بيشتر به شرايط نا مسائد محيطي مي شود . بررسي ها نشان مي دهد كه بين رابطه خويشاوندي زنبورهاي كارگر داخل يك كلني صفات اقتصادي مهم ( نظير ذخيره سازي شهد ، تعداد نوزاد ، توليد عسل ) اثر متقابل دارد . بنابراين ساختار ژنتيكي زنبورها داخل يك كلني به نوع رابطه خويشاوندي بين آنها و قدرت زيستي جمعيت و غده آميزش ها بستگي دارد .

جفتگيري ملكه

 3-  رابطه خويشاوندي زنبور نر كه با ملكه آميزش مي كند : 

اگر زنبور نر شركت كننده در آميزشها با يكديگر خويشاوند و يا حاصل يك ملكه باشد متوسط رابطه خويشاوندي بين زنبورهاي كارگر داخل هر كلني افزايش مي يابد .

4- رقابت اسپرماتوزوئيد براي رسيدن به تخمك :

نحوه رقابت بين اسپرماتوزوئيد در رسيدن تخمك ميانگين همبستگي ژنتيكي بين زنبورهاي داخل يك كلني را تغيير مي دهد .

5- تعداد آميزش :  

اثر تعداد آميزش ها بين ملكه هاي مختلف متفاوت باشد رابطه خويشاوندي زنبورهاي داخل كلني ها متفاوت خواهد بود يعني رابطه خويشاوندي بين زنبورهاي كارگر برخي كندوها بيشتر از كندوهاي ديگر است . همچنين اگر تعداد آميزشها در حد مناسب نباشد به دليل كافي نبودن ميزان اسپرم موجود كيسه ذخيره اسپرم ملكه ، كلني ملكه جانشين توليد مي نمايد .

يعني زنبورهاي كارگر شاخون ملكه توليد و پس از تولد ملكه دختري ملكه اصلي را از بين مي برد.

محقق احمد زماني هرگلاني

ادامه مطلب
موضوعات : نژاد

رفتار گرومینگ در زنبوران هندي يا اپيس سرانا يا اسيايي :

 

از مهم ترین پدیده های رفتار بهداشتی بوده و بدین ترتیب می باشد که زنبوران کارگر بالغ توسط آرواره های قوی خود ، کنه های واروای چسبیده به  بدن خود ( رفتار خود تنظیفی ) و یا کنه های بدن سایر زنبوران درون کلنی ( رفتار دگر تنظیفی ) را جدا کرده ، جویده و به کف کندو می ریزند . به هنگام انجام رفتار بهداشتی زنبوران عسل تیمار شونده بالهای خود را به صورت عمودی به سمت بالا می گیرند  معمولا مدت زمان این عمل از چند ثانیه تا 20 دقیقه به طول می انجامد. صفحه پشتی بدن کنه بالغ واروا تقریبا 1 در 5/1 میلی متر است لذا کارگران زنبور عسل آسیایی قادرندتا 2 میلی متر آرواره های خود را باز نموده و و به راحتی انگل را از قسمت پشتی بگیرند . قابل توجه است که زنبوران  A.cerena   نر تحت رفتارگرومینگ  قرار نمی گیرند . معمولا این رفتار بیشتر در زنبوران جوان با سن 1 ـ 3 روزگی و عمدتا در ساعات 16ـ 20 بعد از ظهر انجام می پذیرد . هر زنبور کارگر با فرکانس 2/. =  2/4 هرتز به مدت 1= 3/9 ثانیه رقص دعوت به گرومینگ را انجام می دهد . آنان با پاهای خود محکم به شان چسبیده و و موازی سطح شان ، بدن خود را به چپ و راست حرکت می دهند . در این حرکت جنبش شکم نسبت به سر و سینه بیشتر است . در این رقص شکم تنها 5/. تا 6/5 میلی متر در سطح افق و 5/. تا 1/6  میلی متردر سطح عمودی حرکت می کند . برخی اوقات زنبور دعوت کننده به مدت تنها 2/. تا 4/2 ثانیه از حرکت ایستاده و رفتار خود تنظیفی را از خود نشان می دهد . در این وضعیت سر را پایین آورده و شکم خود را با پاهای عقبی تیمار می نماید  جذابیت بیشتر حجرات نر برای کنه ، دوره بسته بودن کوتاه تر سقف سلولهای کارگر و موم اندود نمودن سلولهای آلوده به کنه از موارد مقاومت زنبور عسل آسیایی به کنه واروا است . زنبوران عسل علاوه بر کنه واروا در مورد کنه تراشه ای نیز رفتار گرومینگ را از خود بروز می دهند . بدین ترتیب که زنبوران کارگر توسط جفت پای دوم خود کنه های تراشه ای مستقر بر روی موهای اطراف سوراخ تنفسی سینه را حذف نموده و از ورود آنها به داخل لوله های تراشه ای ممانعت به عمل می آورند با این حال فقط زنبوران کمتر از 9 روز سن می توانند به کنه تراشه ای آلوده گشته ، زیرا با افزایش سن مقاومت در برابر کنه نیز افزوده می گردد. در رفتار بهداشتی ضخیم نمودن درب حجرات لاروی و درب حجرات نر آلوده توسط موم بسیار ضخیمی تری مسدود شده تا کنه ها در سلول به دام افتند . در این گونه موارد زنبور به بلوغ رسیده قادر به جویدن و باز نمودن درب سلولی نیست . همچنین در اثر مسدود شدن منفذ ، دگردیسی  نوزاد زنبور عسل به تعویق افتاده یا متوقف می شود . مدفون کردن انگل در موم از دیگر رفتارهی بهداشتی زنبوران عسل می باشد . در این پدیده زنبوران کارگر کنه های واروای بالغ و ماده را در موم درب و یا در کف سلولهای نوزادی مدفون می سازند . نگارنده کتاب، این رفتار را در زنبوران عسل ایرانی مشاهده نموده است . 

 برگرفته از کتاب انگل شناسی و آسیب شناسی  - مهندس رسول بحرینی

گونه زنبور عسل هندی یا سنارا_apis indica &apis cerana

گونه زنبور عسل هندی یا سنارا_apis indica &apis cerana

زنبورعسل سرانا

ادامه مطلب
موضوعات : نژاد

مکانیزم دفاعی زنبوران عسل جنس cerana Apis در برابر انگلها :

 

 مجموعه سیستم های دفاعی زنبوران عسل در مقابل انگلها و پاتوژن ها به ویژه انگلها ی پارازیت را تحت نام رفتار بهداشتی می شناسند. عوامل ژنتیکی ، سن شفیره ، میزان شهد و گرده و شرایط جمعیتی کلنی از مهم ترین عوامل موثر در شدت بروز رفتارهای بهداشتی هستند .

 عمده ترین رفتار بهداشتی زنبوران عسل جنس Apis cerana   شامل :

1 ـ پدیده گرومینگ

2 ـ سقف برداری درب مومی سلولها

3 ـ حذف نمودن محتویات سلولی

4 ـ ضخیم نمودن درب حجرات نوزادی

5 ـ کاهش طول مدت دوره قبل و بعد از بسته شدن درب سلولهای شفیرگی

6 ـ میزان جذابیت سلولهای نوزادی

7 ـ مدفون کردن انگلها در موم

 

 

گونه زنبور عسل هندی یا سنارا_apis indica &apis cerana

زنبورعسل سرانا

ادامه مطلب
موضوعات : نژاد

تاريخچه زنبور عسل و وضع امروزي آن و کشفیات در مورد زنبورعسل

 

 آنچه تاكنون مسجل شده اين است كه زنبور عسل خيلي پيش از انسان در روي زمين بوجود آمده و زندگي مي‌كرده است. اولين اثر وجودي انسان در روي زمين كه در كاوشهاي  زمين شناسي تاكنون بدست آمده متعلق به 000/600 سال  پيش است و حال آنكه همين كاوشهاي علمي در اعماق زمين‌ نشان مي‌دهند كه زنبور عسل حدود 150 ميليون سال پيش وجود داشته ومشغول فعاليت وزاد وولد بوده است منتها با اين تفاوت كه در  آن زمان  فاقد يك زندگي اجتماعي بوده ومثل خيلي از زنبورهاي غير عسلي امرزوي زندگي انفرادي  داشته و هر زنبور لانه مخصوص خود را ساخته و در آن زندگي مي كرده است.حدود 50 ميليون سال بعد از دوره رشد وتكثير شديد گياهان و گل دادن آنها شروع شد. زنبورها از حالت انفرادي خارج و زندگي اجتماعي را ترجيح دادند وجمعيتها را بوجود آوردند.

نزديك به 25 ميليون سال پيش يعني زماني كه كوههاي پيرنه، آلپ،  كارپات، قفقاز، البرز وسرانجام هيماليا تشكيل شدند ازدياد شديد همه حشرات از جمله زنبور عسل فرا رسيده  بود. از اين زمان وحتي از 40 ميليون سال پيش اثراتي از زنبور عسل به صورت سنگواره بدست آمده كه اكنون در موزه‌هاي مختلف از جمله موزه زنبور عسل شهر وايمارWEIMAR  در آلمان نگهداري مي‌شوند.

شكل زنبور عسل وكندوهاي گلي روي سنگ نوشته زمان فراعنه مصر كه 4000 سال پيش حكاكي شده نشان مي‌دهد كه مصريها در آن زمان از اين موضوع اطلاع داشتند كه براي برداشتن  عسل از كندو بايد به زنبورها دود داد تا كندو از زنبور خالي گردد. در مقبره يكي  از فراعنه مصر مقداري عسل پيدا شد كه بعد از 4000 سال هنوز قابل خوردن بود.

بابليها وسومريها و ايلاميها كه همه همسايگان ايران زمان ماديها وقبل از آن مي‌باشند در نوشته هايشان بارها از زنبور عسل نام برده‌اند.

آثار بدست آمده در سوئد نشان مي‌دهد كه در كرانه‌هاي  جنوبي وغربي اين كشور حدود2000 سال پيش زنبور عسل مي‌زيسته ومردم نيز از عسل  آن استفاده مي‌كردند.

در روي دسته يك كارد مفرغي كه حدود1200 سال قبل از ميلاد در لرستان ساخته شده بود شكل برجسته زنبور عسل ديده مي‌شد. اين كارد در موزة شهر بروكسل نگهداري  مي‌شود. بنابراين بايد معتقد شويم كه ايرانيها در آن تاريخ زنبور عسل را مي‌شناختند و از عسل آن استفاده مي كردند.

حدود سال 350 قبل از ميلاد مسيح ارسطو دانشمند معروف  يوناني ومعلم اسكندركبير كتابي در باره زنبور و زنبورداري وهمچنين از بيماريهاي زنبور نوشت كه اولين كتابي بود كه در سالهاي قبل از ميلاد وحتي قرنها بعد از ميلاد به رشته تحرير درآمده . وي مي‌دانست  كه عسل را زنبورها از شهد گلها تهيه وجمع آوري مي كنند.به عقيده ارسطو بهترين عسل ، عسل آويشن THYMILAN  بود.

قسمتي از كتاب وارو VARRO دانشمند رومي كه در سالهاي 116 تا 27 قبل از ميلاد مي‌زيسته راجع به زنبور عسل بود. هموطن ديگر وي پلينيوس POLINIUS كه از 23 تا 79 بعد از ميلاد زندگي مي‌كرده و از طبيعي‌دانهاي معروف  روم است نيز كتابي دربارة زنبور عسل نوشته و درآن عده‌اي از گياهان عسل خيز را نام برده است.

شارلماني CHARLEMAGNE  امپراطور بزرگ اروپا در سال 800 ميلادي اولين زنبورستان  باكندوهاي سبدي را دريكي از مزارع خودش ايجاد كرد وبعلاوه دستور داد كه در تمام مزارع ، زنبورداري معمولي شده و در هر مزرعه اجباراً  چند كندو براي توليد عسل نگهدارند.

 قرون وسطي سالهاي پررونق زنبورداري وتوليد عسل در تمام اروپا بود وبيش از همه كشيشها به كارزنبورداري مي‌پرداختند ولي در سالهاي 1500تا1600 ميلادي رونق خود را از دست داد. زيرا قيمت شكر بشدت پايين آمد و مردم براي تهيه شيريني‌ها بيشتر روبه شكر آوردند.

اولاس ماگنوس OLAUS MAGNUS كه در زمان گوستا وازا پادشاه قدرتمند وايجاد كننده كشور سوئد مي‌زيسته در سال 1555 ميلادي كتابي  در باره وضع زنبورداري در سوئد به رشته تحرير درآورد.

در 1568 نيكل ياكوب NIKEL JAKOB اولين كتاب خود آموز پرورش زنبور عسل به زبان آلماني را نوشته ومنتشر كرد.

باتلر BUTLER محقق انگليسي در سال 1609 نشان داد كه در داخل كندو حكومت ماده‌ها (ملكه ) برقرار است. مالپيگي MALPIGHI ايتاليائي كه در سالهاي 1628 تا 1694 زندگي  مي‌كرده ساختمان داخلي بدن زنبور عسل را براي اولين بار تشريح نموده وكتابي  هم در اين باره از خود به يادگار گذاشت.

سوامردام (SWAMMERDAM ) ا 1637 - 1685   در هلند وضع توليد مثل زنبورها وملكه را كشف نمود.

رنه آنت ((RENE ANT ا1683 تا 1757 در فرانسه كندويي با جدار ، شيشه‌اي درست نموده وبه مطالعة زندگي زنبورها در داخل كندو پرداخت. وي كشف نمود كه برخلاف عقيده باتلر انگليسي ، ملكه حاكم بر زنبورها نيست بلكه فقط مادر تام زنبورهاي داخل كندوي خودش است.

در سوئيس فرانس هوبر ((FRANZ HUBERا 1750-1821 كه از دو چشم نابينا بوده به  كمك متسخدمش كندويي با قابهاي متحرك ساخته بدين وسيله زندگي داخلي زنبورها را بهتر ودقيقتر تحت مطالعه قرارداد. اين اولين كندو با قاب متحرك بود كه در تاريخ ساخته شد ولي وي از آن فقط براي مطالعه استفاده كرد و حال آنكه فقط 30 سال پس از مرگش  بهره‌برداري از اين كشف  به منظور تجارت آغاز و اساس زنبورداري مدرن برروي آن  پايه گذاري شد. هموطن ديگر ويKARL BONNET   (سوئيسي) در 1762 وضع باكره‌‌زايي ملكه را كشف نمود.

پروكوپوويچ (PROKOPOWITSCH)ا 1775-1850 اولين مدرسه زنبورداري در روسيه( اوكراين ) را تأسيس وبعلاوه قابهاي كوچك نيم‌كيلوئي عسل را ساخته وبه بازار عرضه  نمود.

كشيش آلماني دكتر يوهان چيرسن JOHAN DZIERZON))ا 1811-1906 كه بزرگترين شخصيت درتاريخ زنبورداري آلمان است بعد از يك سلسله آزمايش كشف نمود كه تمام نرها از تخمهاي بارور نشده توليد مي گردند.

در سال 1851 لانگستروت LANGSTROTH  در امريكا پس از تكميل كردن اختراع وكشف ديگران در ساخت كندو با قابهاي متحرك، اولين زنبورستان با كندوهايي كه همگي داراي قابهاي متحرك بودند را ايجاد نموده وپس از انجام آزمايشهاي لازم ومطمئن شدن از  اقتصادي‌تر بودنش آنرا به بازار عرضه ودر سطح تجاري عموميت داد.بازماندگان همين  خانواده پس از گذشت چند نسل هنوز هم در امريكا به كار زنبورداري وخصوصاً پرورش  زنبور عسل در سطح جهاني وبين ‌المللي ادامه مي‌دهند. اختراع يا كشف قابهاي متحرك بدون  شك مهمترين كشف در تاريخ زنبورداري است بطوري كه با ورودش به ميدان، تمام اصول زنبورداري قديم زيرو رو شده وجايش را به زنبورداري مدرن امروزي داد.

در 1857 يوهان مهرينگ JOHAN MEHRING))ا 1816-1876 در آلمان ديواره مومي را اختراع كرده وبه كمك وسايل مصنوعي آنرا ساخت.

بارون فرانس فن هروشكا FRANZ VON HRUTSCHKA اهل مجارستان در سال 1865 اكستركتور را براي جدا كردن عسل از موم با استفاده از قوه گريز از مركز ساخت.

در 1882 يك ساعت ساز آلماني به نام وانكلر WANKLER دستگاه توليد ملكه بطور مصنوعي را درست كرد كه امروزه هم اساس توليد ملكه بطور مصنوعي برروي همان  اصول قرار داشته وبراي اين كار از همان دستگاه ها با كمي تفاوت وتكميل شدنش استفاده مي‌كنند.

در 1923 پروفسور كارل فون فريش KARL VON FRISCH اهل اطريش موفق به كشف  طرز حرف زدن زنبور عسل گشته وبه همين  دليل هم در سال 1973 برندة جايزه نوبل شد.

درسال 1956 دانشمند روسي ترياسكو TRJASKO ثابت كرد كه ملكه در پرواز جفتگيري  هميشه با چندين نر جفتگيري مي‌كند و بدين طريق بر عقايد قبلي مبني براينكه ملكه در زندگي فقط با يك نر جفتگيري مي‌كند خط بطلان كشيد.

ودر كتابهاي آسماني نيز از عسل وزنبور عسل ياد شده است.

ما قبل تلريخ

 

زنبورعسل ماقبل تاريخ

ادامه مطلب
موضوعات : نژاد

قدمت استفاده از موم زنبور عسل و موارد استفاده ان

 

از زمان هاي قبل از تاريخ موم زنبورعسل مورد استفاده انسان بوده است. مصر يهاي قديم در 4200 سال قبل از ميلاد مسيح، زنبورعسل را نگهداري كرده و موم آنرا براي ساختن قالب، براي نوشتن و همچنين براي موميايي كردن و محفوظ كردن اجساد مرد ه هايشان بكار ميبرد ه اند. روميان قديم از موم زنبورعسل در كوزه گري، رنگرزي و نساجي استفاده مي كرده اند. انواع عروسكهاي مومي از معابد يونانيها و روميان قديم يافت شده است. كاربرد موم زنبورعسل براي تأمين روشنائي از زما نهاي بسيار قديم خصوصاً در مصر بسيار رايج براي اولين بار شمع توسط يوناني ها با بكارگيري نخ كتاني و موم زنبورعسل ساخته شد و براي توليد و

تأمين روشنائي از آن استفاده گرديد. در قرن وسطي موم زنبورعسل كالاي بسيار با ارزشي بوده به طوري كه مجسمه هاي مومي دركليساها براي دفع بد يها و دور كردن شيطان نگهداري مي شدند زيرا عقيده بر اين بود كه اگر مجسمه مومي كسي آسيب بيند آن شخص نيز آسيب خواهد ديد. در قرن هفدهم كفپو شهاي چوبي قصرهاي فرانسه را بوسيله موم زنبورعسل صيقل داده و واكس مي زدند. در دوران رنسانس در ايتاليا از موم زنبورعسل براي قال بسازي و كشيدن تمثال به مقدار زيادي استفاده مي شده است. موم زنبورعسل در ساختن مركب براي چاپ و نوشتن، از قديم بسيار رايج بوده و هست.

كاربرد موم زنبورعسل آنقدر فراوان گرديد كه كم كم توليدات آن نتوانست جوابگوي نياز صنايع مختلف باشد به طوري كه امروزه كمترصنعتي است كه از موم به نحوي استفاده نكند. لازم به ذكر است كه چون توليد موم زنبورعسل بسيار گران مي باشد و از طرف ديگرمنابع ديگري مانند مو مهاي گياهي، حيواني و مصنوعي براي توليد ساير انواع موم وجود دارد امروزه در صنعت بيشتر از مو مهايي غير ازموم زنبورعسل استفاده مي شود. ولي آنچه كه حائز اهميت است اينست كه يكي از راه هاي عمده استفاده از موم زنبورعسل در صنعت زنبورداري است و هيچ نوع مومي كيفيت و مرغوبيت موم خالص زنبورعسل را براي اين صنعت ندارد.

موم زنبورعسل


 

ادامه مطلب
موضوعات : نژاد

روشهاي اندازه گيري صفات ظاهري زنبورعسل

 

معمولا اندازه گيري صفات ظاهري به روش روتنر صورت مي گيرد.براي اندازه گيري اين صفات به نمونه هايي از زنبورعسل نياز است.در زمان نمونه برداري بيهوش كرئن يا كشتن زنبورهاي مورد ازمايش در اتر يا كروفرم يا اب داغ،باعث كشيده شدن و صاف شدن خرطوم زنبورها و اسان شدن اندازه گيري در ازمايشگاه مي شود.

براي اندازه گيري بعضي صفات ظاهري نظير بعضي از قطعات بدن اسلايد ميكروسكپي(تثبيت بين لام ولامل)تهيه و سپس اندازه گيري زير ميكروسكوپ يا زير استريو ميكروسكوپ داراي عدسي چشمي مدرج انجام مي شود.براي اندازه گيري زاويه ها و طول رگ بالها طول و عرض بالها و شاخص كوبيتال نيز اسلايد پروژكتور تهيه مي شود.براي اين كار بالها بين دو طلق شفاف اسلايد تثبيت و سپس با پروژكتور روي تابلو نمايش داده مي شوند.اندازه گيري اين بالها به راحتي با نقاله و خط كش صورت مي گيرد.نسبت طول بال جلو به عرض ان،نسبت طول بال عقب به عرض ان و سطح سبد گرده(نصف حاصل ضرب طول در عرض ساق پاي عقب) از صفاتي هستند كه مستقيما محاسبه نمي شوند؛بلكه با صفاتي ديگري نظير طول بال جلو،عرض بال جلو و... محاسبه مي شوند.طول خرطوم در مقدار جمع اوري شهد،طول بال جلو در قدرت پرواز و رفتار صحرا گردي موثر است و تفاوت انها در نژادهاي گوناگون بر عملكرد انها موثر است.اندازه زاويه ها و طول رگ بالهاي جلو نيز از خصوصيات ظاهري زنبورعسل است.

براي اندازه گيري صفات كيفي رنگ نيم حلقه سوم پشتي شكمي tergiteو رنگ سپرچه scutellumاز روش رتبه بندي1تا 9 استفاده مي شود.  

براي تعين شاخص كوبيتال نسبت اندازه رگ بالهاي aبه bدر بال جلو محاسبه مي شود كه براي ساده شدن اندازه گيري اين صفت مي توان از چارت شاخص كوبيتال استفاده كرد.اين چارت بر اساس مقياس يك(خطوط اريب)براي طول رگ بالbو مقياس1تا4(خطوط افقي)براي طوا رگ بالaاست.با استفاده از اين چارت روي پرده پروژكتور و تغير ان تا جفت شدن رگ بالbروي يكي از خطوط اريب و اندازه گيري رگ بالaضريب كوبيتال به راحتي اندازه گيري مي شود.

صفات ظاهري زنبورعسل

پروژكتور

 

ادامه مطلب