جنتر (پرورشگاه) تولید و پرورش ملکه

جنتر (پرورشگاه) تولید و پرورش ملکه

-شامل:
100 عدد سلول ملکه
100 عدد پایه سلول
100 عدد نگهدارنده سلول
50 عدد قفس شاخون
10 عدد قفس معرفی ملکه
1 عدد ملکه گیر
1 عدد دستگاه جنتر

ملکه سنج

5 قفس شاخون طبیعی

4 عدد قاب پیوند با تیرکها

 


622,000 تومان