جنتر تکی پرورشگاه ملکه

جنتر تکی پرورشگاه ملکه

جنتر  تکی  فقط خود جنتر می باشد و سایر متعلقات مربوط به  پرورشگاه ملکه به همراه جنتر ارسال نمیشود

بیشتر برای افزایش و تعداد تخمریزی کاربرد دارد


200,000 تومان