شیر استیل اکستراکتور و صافی عسل

    شیر استیل اکستراکتور و صافی عسل

    شیر اکستراکتور  و صافی عسل استیل درجه یک قطر دهانه 4 سانتی متر


    50,000 تومان