شیر اکستراکتور و صافی عسل آلومینیومی

شیر اکستراکتور و صافی عسل آلومینیومی

45000 تومان

شیر اکستراکتور  و صافی عسل آلومینیومی قطر دهانه  4 سانتی متر