شیر اکستراکتور و صافی عسل آلومینیومی

    شیر اکستراکتور و صافی عسل آلومینیومی

    شیر اکستراکتور  و صافی عسل آلومینیومی قطر دهانه  4 سانتی متر


    45,000 تومان