عكس

موضوعات : اخبار

پيش بيني كوچ بيش از 200هزار كلني زنبور عسل به هرمزگان

معاون بهبود توليدات دامي جهاد كشاورزي هرمزگان گفت : در سال جاري ‌پيش بيني مي شود زنبور داران  200هزاركلني زنبور عسل به استان هرمزگان  مهاجرت نمايند ودر حاجی آباد ،رودان وبندرعباس استقرار می یابند .

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان ابراهيم طغرلي افزود : مهاجرت كلني زنبور هاي عسل به استان هرمزگان از اوايل آذرماه هر سال شروع مي شود وبا زگشت آنها نيز تا ارديبهشت ماه به انجام مي رسد .

وي ادامه داد كوچ كلني هاي  زنبور عسل بسته به ميزان بارندگي وميزان پوشش گل وگياه در هر منطقه صورت مي گيرد وبا توجه به اينكه در سال جاري نيز ميزان بارندگي در هرمزگان مانند سايرنقاط كشور با كمبود مواجه است پيش بيني مي شود كوچ بيش از 200 هزا ركلني زنبور عسل به استان صورت گيرد .

وي با بيان اينكه طرح تغذيه 600 كلني زنبور عسل به عنوان الگويي در استان انجام شده ابراز داشت : تغذيه اين 600كلني زنبور عسل از طريق كيك گرده صورت گرفته وتوزيع ملكه نيز اسفندماه  جاري انجام مي شود .

وي خاطر نشان كرد : ملكه توزيعي در بين زنبور داران  از موسسات تحقيقاتي كشاورزي يا ازبخش خصوصي خريداري مي شود كه اكثر زنبور هاي ملكه از زنبور هاي اصلاح نژاد شده هستند

وي با بيان اينكه پوشش درختان  كنار،بادام كوهي  ومركبات استان براي زنبورهاي عسل بسيار مناسب است بيان داشت :در مواقعي كه پوشش گياهي با نوساناتي مواجه شود زنبور هاي عسل از طريق تغذيه با كيك گرده تقويت مي شوند

وي با ابراز اينكه هم اكنون بيش از 60 زنبور دار در زمينه توليد عسل در استان فعال هستند اضافه كرد :‌تعداد كلني هاي موجود زنبور عسل در استان 7 هزا رو200 كلني مي باشد .

وي ياد آور شد : زنبورداران استان داراي يك تشكل صنفي نيز هستند كه مباحثي مربوط به كوچ ، تغذيه ،‌وتوليد وفروش عسل واقدامات حمايتي مربوط به برطرف شدن بيماري هاي اين حوزه را پيگيري مي كنند.

ادامه مطلب
موضوعات : بیماریها

(((ازمایشهای بیماری و افات زنبورعسل))))

تشخيص آزمايشگاهي لوك آمريكايي

(American foulbrood)

 عامل بيماري پني باسيلوس لاروا(paenibacillus larvae)مي باشد

كه باكتري گرم مثبت ،متحرك،اسپوردارو مقاوم دربرابر شرايط محيطيمي باشد.حساسترين سن ابتلا دوران لاروي بوده ودر زنبوران بالغ هيچ علايميمشاهده نمي شود در واقع اين باكتري در روده مياني لارو جوانه زده وتكثير مييابد.سپس بتدريج به داخل همولنف نفوذ كرده وبا ايجاد باكتريمي باعث مرگلارو مي شود.وجود بوي تعفن و ترشيدگي وفرورفته وسوراخدار بودن سلولهاي حاويشفيره و همچنين وجود تعدادزيادي سلول خالي در كنار سلولهاي حاوي لارو وشفيره سالم از علايم بيماري مي باشند.

1.تست چوب كبريت : چوب كبريت را داخل سلول داراي لارو بيمار برده وآنرا هم ميزنيم سپس چوب كبريت رابه بالا مي كشيم درصورتي كه محتويات بيش از2.5 سانتيمتر كش بيايد مشكوك به لوك آمريكايي مي شويم (در اثر رشد باکتری محتویات بدن لارو افزایش غلظت می یابد)

2.تست لام مرطوب:كه از باقيمانده فلسهاي داخل سلولها استفاده كرده و رنگ آميزي مي كنيم مي توان از همان محتويات در تست چوب كبريت استفاده كرد و پس از تهيه گسترش رنگ آميزي نمود  وشكل رويشي يا اسپورباكتري را مشاهده كرد.

3.تست قطره معلق:كه براي بررسي حركت براوني اسپور استفاده مي شود.در اين روش مقداري از مايعات همگن شده سلولهاي مشكوك را روي لامل گذاشته وپس از فيكس كردن با فوشين به مدت30ثانيه رنگ آميزي مي كنيم سپس روي يك لام يك قطره روغن ريخته و لامل را در همان حالت خيس بطور وارونه روي لام مي گذاريم.در صورتوجود اسپور در قطرات معلق آب مي توان حركت براوني اسپور را مشاهده كرد.

4.كشت باكتريايي:الف)استفاده از لارو و شفيره:تعدادي لارو و شفيره را بطور استريل ازحجرات خارج كرده ودر هاون مي ريزيم بازاي هر 20نمونه 20سي سي آب مقطر استريل اضافه كرده و آنها را مي كوبيم سپس مايع رويي را با توري صاف مي كنيم و مايع باقيمانده را در دور 3000 به مدت15دقيقه سانتريفوژ مي كنيم .مايع رويي را دور ريخته ورسوب باقيمانده را به مدت12دقيقه در بن ماري90درجه قرار مي دهيم.پس از خنك شدن نيم سي سي ازرسوب را در محيطmygpكشت مي دهيم و به مدت 72-18 ساعت انكوبه مي كنيم.درصورت رشد باكتري تست كاتالاز انجام مي دهيم كه كاتالاز آن منفي است.مرحله بعد تهيه گسترش و رنگ آميزي است.در صورتي كه باكتري پس از3-2روز اسپوردار نشد باسيلوس لاروا نيست.

ب)استفاده از موم:مقداري آب مقطراستريل به موم اضافه نموده و آنرا در بشر حرارت مي دهيم تا موم حل شود

پس از خنك شدن با پيپت استريل آنرا سوراخ كرده وموم منجمد را كنار مي زنيم ومايع آنرا تخليه مي كنيم سپس آنرا در دور3000به مدت15دقيقه سانتريفوژ كرده رسوب موجود در ته باقيمانده را12دقيقه در بن ماري90درجه قرار داده و از آن براي كشت استفاده مي كنيم

ج)عسل:1سي سي عسل را به 9سي سي آب مقطر استريل اضافه كرده وپس از حل شدن در دور 3000به مدت15دقيقه سانتريفوژ مي كنيم سپس به ميزان نيم سي سي از رسوب را در محيطmygpكشت مي دهيم

د)گرده:مقداري گرده را در هاون ريخته وكمي آب مقطر استريل اضافه كرده و مي كوبيم.بقيه مراحل مثل روشهاي قبلي مي باشد.

 تشخيص آزمايشگاهي لوك اروپايي

(European foulbrood)

  عامل بيماري استرپتوكوكوس پلوتون بوده كه باكتري كوكسي گرم مثبت فاقد حركت واسپوروحساس در برابر شرايط نامساعد محيطي مي باشد.باكتري به محض ورود به روده لارو تكثير يافته واز غذاي روده لارو استفاده كرده واز جذب غذا در بدن لارو جلوگيري مي كند ودرواقع با ايجاد فقر غذايي درلارو باعث مرگ آن مي شود. در علايم باليني گاهي بوي ترشيدگي از كندو به مشام مي رسد وسرپوش برخي سلولهاي حاوي شفيره فرورفته و سوراخدار است وبقاياي لاروهاي تلف شده در داخل سلولها بصورت فلسي شده مشاهده مي شوند ولي در تست چوب كبريت محتويات كش نمي آيند. در مورد لوك اروپايي روشها همانند لوك آمريكايي است ولي مرحله بن ماري حذف شده و از محيط كشت بيلي استفاده مي شود و از طرفيبراي رشد باكتري نياز به 10%co2مي باشد.باكتري سخت رشد بوده و در رنگ آميزي بصورت كوكسيهاي گرم مثبت رشته اي ديده مي شوند.

 روشهاي تشخيص آزمايشگاهي بيماريهاي انگلي زنبور عسل

 1.روش تشخيص آزمايشگاهي مايتvarroa:

يكي از روشهااستفاده از مايع ظرفشويي و آب داغ مي باشد .در اين روش حداقل 100زنبور راپس از بيهوش كردن در بشر ريخته وچند قطره مايع ظرفشويي و حدود 100سي سي آب داغ اضافه مي كنيم و بشر را به مدت نيم ساعت روي شيكر قرار مي دهيم در اين صورت سطح چسبندگي مايت با بدن زنبور كاهش يافته و در مايع غوطه ور مي شوند و با شمارش تعداد مايتها مي توان درصد آلودگي كندو را تعيين كرد .روش ديگر استفاده از اتر براي بيهوش كردن زنبورهاست كه در اين روش نيز مايتها از بدن زنبور جدا شده و با شمارش آنها مي توان درصد آلودگي كندو را مشخص كرد.البته در هر دو روش از زنبورهاي بالغ و شفيره هاي نر مي توان استفاده كرد

روش تشخيص آزمايشگاهي مايتacarapis woodi

 در اين روش حداقل تعداد 20زنبور را مورد بررسي قرار مي دهيم.بدين صورت كه ابتدا با اسكالپل سر و دو جفت پاهاي قدامي زنبورها را قطع كرده و سپس صفحه كيتيني بين سر و سينه را برش مي دهيم تا عضلات در معرض ديد قرار گيرند.در صورت آلوده بودن زنبور به اين مايت تراشه هاي تنفسي در زير لوپ بصورت كدر مشاهده مي شوند.سپس عضلات سينه را جدا كرده و آنها را بمدت يك شبانه روز در پتاس 10%قرار مي دهيم تا بافتهاي نرم حل شده و فقط تراشه ها باقي بمانند.روز بعد تراشه ها را بوسيله پنس يا سوزن خارج كرده و زير ميكروسكوپ مشاهده مي كنيم.در صورت آلوده بودن زنبور مايت در داخل تراشه ها مشاهده خواهد شد.

در روش سريعتر از قسمت سينه زنبور برش مورب تهيه كرده روي لام گذاشته و چند قطره پتاس 10% روي آن مي ريزيم سپس روي شعله حرارت مي دهيم تا پتا س باعث حل شدن بافتهاي نرم شود.پس از حل شدن لامل را روي آن قرار داده و با بزرگنماييx40وجود انگل را در تراشه ها بررسي مي كنيم.

روش تشخيص آزمايشگاهي انگل نوزما(Nosema Apis):

نمونه برداري از زنبورهاي بالغ بيمارو بطور راندوم از كندوهاي مختلف انجام مي گيرد.ساده ترين روش تشخيص اين بيماري در آزمايشگاه مشاهده پيش معده و روده قدامي زنبوران مبتلا به بيماري است كه در زنبوران سالم اين ناحيه قهوه اي روشن بوده ولي در زنبوران بشدت مبتلا پيش معده سفيدرنگ ومتورم است وچين و شكنجهاي آن از بين رفته است.روش تشخيص دقيق بيماري مشاهده اسپور نوزما در داخل محتويات روده زنبوران بالغ يا لكه هاي مدفوع زنبوران مشكوك به بيماري است.روش كار بدين صورت است كه با استفاده از پنس روده مياني حداقل 25زنبور بيمار را خارج كرده ودر داخل ظرفي ريخته و مقداري سرم فيزيولوژي يا آب مقطر استريل اضافه مي كنيم.سپس آنها را كاملا همگن مي سازيم تا محتويات روده ها در آب مقطرحل شوند.سپس قطره اي از اين محلول را روي لام قرار داده وروي آن لامل قرار مي دهيم و با درشت نماييx40اقدام به مشاهده آنها مي كنيم.در صورت آلودگي زنبورها اسپور هاي نوزما بصورت اجسام تخم مرغي شكلي مشاهده مي شوند.در روش ديگر مي توان با استفاده از تيغ اسكالپل مقداري از مدفوع روي دريچه پرواز را برداشته ودر آب مقطر استريل حل كردو به روش فوق به مشاهده اسپور پرداخت.براي تعيين درصد آلودگي نمونه ها مي توان از لام هموسيتومتر استفاده كرد

بيماريهاي قارچي زنبور عسل

 1.بيماري نوزاد گچي (chalk brood disease)

2.بيماري نوزاد سنگي(ston brood disease)

 روش تشخيص آزمايشگاهي بيماري نوزاد گچي:

عامل بيماري اسكوسفورا آپيس بوده (ascosphora apis) وباعث مرگ نوزادان در سن شفيرگي مي شود.عامل از طريق گوارشي منتقل شده وبا نفوذ به ديواره روده وارد همولنف مي شود سپس به جداره پوست نفوذ كرده ودر اثر رشد قارچ در سطح بدن توده گچي از نوزاد شكل مي گيرد.درازمايشگاه نمونه هاي اخذ شده از اين لاروها را در آب مقطر استريل حل كرده و با استفاده ازآنس يا سواپ در سطح محيط سابورو دكستروز آگار كشت مي دهيم(به محيط ساخته شده سيكلوهگزاميد اضافه مي شود)و به مدت 5-3روز در دماي 25درجه سلسيوس انكوبه مي كنيم رشد قارچ در محيط بصورت توده اي پنبه اي سفيد بوده و با تهيه گسترش آسكهاي آسكوسفورا بصورت توده اي مشاهده مي شوند.

روش تشخيص آزمايشگاهي بيماري نوزاد سنگي

عوامل بيماري آسپرژيلوس فوميگاتوسو آسپرژيلوس فلاووسمي باشند كه شفيره ها را درگير كرده ودر بالغين نيز علايمي ايجاد مي كند نوزادان در اثر رشد قارچ در سطح بدن به ديواره سلول چسبيده وبراحتي جدا نمي شوند و نوزادان تلف شده بصورت سنگ شده در جلوي كندو مشاهده مي شوند كه توده در واقع در اثر رشد قارچ در سطح بدن ايجاد مي شود.پس از انتقال نمونه هاي تلف شده به آزمايشگاه آنها را در آب مقطر استريل يا سرم فيزيولوژي حل كرده و در سطح محيط سابورو دكستروز آگار كشت مي دهيم وبه مدت5-3روز در دماي 25درجه سلسيوس انكوبه مي كنيم .پس از اين مدت توده هاي قارچي در سطح محيط شكل مي گيرند وبا تهيه لام ميكروسكوپي به ماهيت قارچ دست ميابيم.

http://arm1354.blogfa.com/post-5.aspx

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

ستاره باران –رسانه‌هاي دولتي چين اعلام كردند كه يك زن و مرد اهل جنوب غرب اين كشور با ميليون‌ها زنبور عسل زندگي مي‌كنند.

به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش رسانه‌هاي دولتي چين اين زن و مرد اهل منطقه «گوآنگ ژي ژوآنگ» در جنوب غرب اين كشور هستند. اين دو تن با ميليون‌ها زنبور عسل زندگي مي‌كنند.

اين زن و مرد ميانسال در مصاحبه‌اي با خبرگزاري شين‌هوا، اعلام كردند كه از بودن در كنار زنبورهاي عسل بسيار خوشحال هستند و تمام تلاش خود را براي نگهداري از اين زنبورها بكار مي‌گيرند.

.

زنبور

.

زنبور

زنبور

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

نگاهي به افت و خيزهاي زنبورداري؛

نيش و نوش‌هاي زنبورداري در همدان

خبرگزاري فارس: كنجكاوي بشر موجب شده كه به اطرافش و آنچه در زمين و آسمان مي‌گذرد با دقت بيشتري نگاه و سئوال‌هاي زيادي براي خود ايجاد كند و به دنبال كشف رازهاي شگفت‌انگيزي همچون زنبور عسل دنبال كار، تلاش و تحقيق بوده و نيش و نوش‌هاي زنبور‌داري را به جان بخرد.

به گزارش خبرگزاري فارس از همدان، كشور ايران يكي از مناطق مستعد توليد عسل جهان است و همدان نيز به لحاظ شرايط آب و هوايي توانمندي مطلوبي در پرورش زنبور عسل و توليد عسل دارد اما متأسفانه هنوز اين محصول ارزش واقعي خود را بين ساير مواد غذايي به دست نياورده است.
استان همدان با حدود 194 هزار و 93 كيلومتر مربع مساحت، داراي 148 هزار و 395 هزار كلوني زنبور عسل است كه با توليد سالانه بيش از يك هزار و 484 تن عسل، رتبه چهارم را در كشور دارد.
طبق نظر كارشناسان جهاد كشاورزي كاهش 20 درصدي توليد عسل امسال استان معادل 300 تن برآورد شده كه ارزش ريالي اين ميزان خسارت 30 ميليارد ريال ذكر شده است.
سال‌هاي گذشته بخش زنبورداري از خشكسالي آسيب ديد، امسال نيز ورود هواي آلوده به گرد و غبار در كنار مسائلي همچون كمبود نقدينگي و عدم توسعه صنعت بيمه مشكلاتي را براي زنبوردارن به وجود آورده است.
ورود آب و هواي آلوده به گرد و غبار به شدت نگران‌كننده بوده و گفته مي‌شود اين موضوع توليد عسل را به شدت كاهش داده و باعث مسموميت زنبور‌ها شده است.

* توليد عسل، توانمندي فراموش شده همدان

يكي از زنبورداران روستاي برفين همدان با بيان اينكه توانمندي توليدي عسل در استان همدان يكي از توانمندي‌هاي فراموش شده استان است و عسل محصولي است كه هم به عنوان غذا و هم به عنوان دارو كاربرد دارد.
يوسف دارايي‌جهان با ابراز نارضايتي از بي‌توجهي مسئولان گفت: توجه به عسل مقوله‌اي است كه مسئولان رسالت خود را نسبت به اين موضوع انجام ندادند.
وي با بيان اينكه خوبي و بدي عسل به نوع گل جمع‌آوري شده است، افزود: به جز نحوه تشخيص برخي افراد عسل‌شناس، تنها راه تشخيص كيفيت عسل راه آزمايشگاهي است.
زنبوردار روستاي برفين با بيان اينكه دانشگاه بوعلي داراي آزمايشگاهي به منظور بررسي تعدادي از آيتم‌هاي مورد نياز عسل است، افزود: به تازگي دستگاه جديدي در دانشگاه استفاده مي‌شود كه 14 آيتم عسل را بررسي مي‌كند.
اين زنبوردار با اشاره به وجود قند‌هاي طبيعي همچون دكستروز، ساكارز، لئولز، مالتوز و فروكتوز كه در ميوه، نشاسته، چغندر و شير وجود دارد همچنين قندي كه حاصل سوخت و ساز گياه است و از طريق گل ترشح مي‌شود و داراي فرمول لئولوز است، گفت: اين فرمول را آزمايشگاه تشخيص مي‌دهد و با وجود طعم‌دهنده‌هاي فراوان موجود كه براي بهبود عطر، بو و طعم استفاده مي‌شود، تشخيص با حس چشايي مشكل است.
وي افزود: بحث افزودن شكر طبق روال اصولي، در كيفيت عسل دخالت نمي‌كند و حتي موجب رشد و بهبود كيفيت عسل مي‌شود به طور مثال چنانچه به زنبورها شربت زمستاني داده نشود بايد حدود نيمي از عسل براي خوراك زنبور استفاده شود.
دارايي‌جهان با بيان اينكه نهايت عمر زنبور شش ماه است، گفت: زنبوري كه در نهايت پس از شش ماه مي‌ميرد فرقي نمي‌كند كه شكر، قند يا عسل بخورد البته برخي زنبورداران با ديگ خلأ شربت را سفت مي‌كنند و با اضافه كردن اسانس، عسل را به بازار مي‌فرستند.

* دولت براي مشكل گرد و خاك چاره‌ انديشي كند

يكي از پرورش‌دهندگان زنبور عسل استان همدان نيز كه در سال 1388 با توليد 24 تن در سال به عنوان زنبوردار برتر انتخاب شده، اظهار داشت: مشكل گرد و خاك طي دو يا سه سال اخير مشكلات بسياري را براي زنبورداران ايجاد كرده و براي مقابله با اين موضوع كاري از زنبورداران ساخته نيست بلكه دولت بايد براي اين موضوع چاره‌انديشي كند.
محمدتقي جان‌جان كه زنبورداري شغل اصلي اوست و در روستاي‌حسين آباد گيان مشغول فعاليت است، افزود: گرد و غبار چند سال اخير مشكلات زيادي ايجاد كرده و بايد از خروج خاك از منبع اصلي جلوگيري شود زيرا گرد و خاك روي گل و كندو بنشيند مانع از استفاده زنبور از شهد است.

* بروز خسارت 100 درصدي در اثر گرد و غبار

وي با بيان اينكه برخي از زنبورداران از بروز خسارت 100 درصدي در اثر گرد و خاك سخن مي‌گويند، گفت: هنوز نيمي از فصل زنبورداري باقي است اما آنچه مسلم است هواي آلوده به گرد و غبار، توليد عسل را به شدت كاهش مي‌دهد.

* كوچ بي‌رويه زنبورداران استان‌هاي‌ اطراف همدان به نهاوند مشكل ساز شده

اين پرورش دهنده زنبور عسل ميزان توليد كندوهاي زنبورداران را متفاوت و از 2 كيلو تا 15 يا 20 كيلو در سال دانست و گفت: نهاوند با توجه به شرايط آب و هوايي مناسب از نظر زنبورداري داراي شرايط مناسبي است اما كوچ بي‌رويه زنبورداران استان‌هاي ‌اطراف همدان به منظور استفاده از گل گشنيز، مشكل‌ساز شده است.
وي اضافه كرد: كوچ بي رويه زنبورارن تكافوي اين همه را نمي‌دهد و بايد در اين خصوص تصميم‌گيري شود.
جان‌جان تصريح كرد: از نظر جهاد كشاورزي زنبورداران بايد از يكديگر فاصله داشته باشند اما حدود 200 هزار كندو در شهر نهاوند وجود دارد كه كنار هم قرار گرفته و موجب اختلافاتي بين زنبوردارن شده است.
وي با اشاره به روندكاري خود در طول سال گفت: فصل بهار توليد و ازدياد زنبور‌ها و در تابستان عسل‌گيري و توليد عسل انجام مي‌شود، فصل پاييز زمان تغذيه بوده و زمستان نيز كوچ زنبور‌ها به نقاط گرمسير انجام مي‌شود.
اين زنبوردار وجود كنه واروا را از ديگر مشكلات زنبورداران دانست و گفت: اكثر مروجان و زنبوردارن كنه واروا را كه از سال 62 در زنبورستان‌هاي استان وجود داردمي‌شناسند و مبارزه بيولوژيك بر عليه آن و سالم نگاه داشتن زنبور اهميت دارد.

* داروي رايگان در اختيار زنبورداران قرار گيرد

اين زنبوردار نهاوندي با تأكيد بر اينكه تأمين داروي مورد نياز زنبوردارن نبايد از نظر مسئولان دور بماند، تصريح كرد: دولت بايد مقداري از دارو را رايگان در اختيار زنبورداران قرار دهد زيرا همه زنبورداران توان تأمين دارو را ندارند.
وي با بيان اينكه رنگ، غلظت و طعم عسل مشخص‌كننده كيفيت آن است، گفت: برخي افراد سودجو به صورت دستي عسل نامرغوب را وارد بازار مي‌كنند كه زنبوردار دخالتي در آن ندارد و از قيمت ارزان تا گران مي‌فروشند.
جان جان اضافه كرد: شكر دادن به زنبور در فصل سرما از نظر مهندسي راهي براي ازدياد، تكثير و قوي نگهداشتن زنبور در فصلي است كه تعداد گل‌ها كم است.
وي افزود: با مقايسه تغيير قيمت ساير محصولات از ‌جمله گوشت، لبنيات و... طي 30 سال گذشته متوجه مي‌شويم كه قيمت عسل طبيعي گران نيست.
زنبودار نهاوندي با بيان اينكه زنبورداري شغلي پر‌زحمت و كم‌درآمد است، مهمترين درخواست زنبورداران را كمك به تأمين نقدينگي مورد نياز و در اختيار قرار دادن وام‌هاي كم بهره، توجه به آفات و بيماري‌هاي زنبور و تأمين داروي مورد نياز زنبوردار است.
وي خاطرنشان كرد: لازم است تعاوني زنبوردارن فعاليت‌هاي خود را به منظور حمايت از زنبورداران گسترش دهد.

* مصرف مربا و قندهاي مصنوعي بيش از عسل

كارشناسان جهاد كشاورزي استان معتقدند عسل جايگاه واقعي خود را بين مواد غذايي به دست ‌نياورده و هنوز هم مصرف مربا‌ها و قندهاي مصنوعي به اين ماده غذايي ارجحيت دارد.
كمبود نقدينگي و توسعه نيافتن صنعت بيمه از ‌جمله مشكلات زنبوردران استان است و اين موضوع موجب محدود شدن و توقف زنبورداري در استان شده است.
عدم ارائه تسهيلات بانكي به منظور تأمين نقدينگي، كمبود دارو، مشكلات حمل و نقل جابجايي و بيمه و توجه به صنايع بسته بندي عسل و آموزش زنبورداران ضروري است.

رئيس اداره پرورش طيور و زنبور عسل سازمان جهاد كشاورزي استان همدان در همين خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان اظهار داشت: گرد و غبار و گرماي امسال در كنار عوامل ديگر خسارت‌زا شامل خشكسالي، تغيير شرايط اقليمي و سرماي شديد خسارت‌هاي زيادي را به زنبورستان‌هاي همدان تحميل كرد.

محمد نظرپور با بيان اينكه نوسان غيرقابل پيش بيني شرايط آب و هوايي و گرم شدن ناگهاني هوا در كنار گرد و غبار و وجود ريزگردهاي معلق در هوا امسال موجب زيان 20 تا 50 درصدي زنبورستان‌هاي استان همدان شده است، افزود: امسال به پديده گرد و غبار، گرماي شديد نيز افزوده شد و اين موضوع موجب بروز بيماري و تنش در فعاليت كندوهاي عسل در استان شده است.
وي با اشاره به كاهش 10 درصدي توليد موم استان تصريح كرد: گرماي شديد امسال به تنهايي خود موجب كاهش توليد عسل‌هاي استان به ميزان 150 تن به ارزش ريالي 15 ميليارد ريال شده است و با وجود اين عامل خسارت‌زا در استان صندوق بيمه در برابر پديده گرما و گرد و غبار قرارداد و تعهدي ندارد.

* تنها 10 درصد كلوني‌هاي زنبور بيمه هستند

رئيس اداره پرورش طيور و زنبور عسل سازمان جهاد كشاورزي استان همدان بيمه بودن تنها 10 درصد كلوني‌هاي زنبورعسل استان را آمار بسيار پايين دانست و گفت: علت اصلي اين موضوع نبود اعتماد لازم بين صندوق بيمه و زنبوردار است و دادن اعتبار بلاعوض براي جبران خسارت، تمديد زمان بازپرداخت تسهيلات زنبورداران و پرداخت تسهيلات جديد از جمله پيشنهادها براي رفع اين مشكل است.

با توجه به وجود شرايط و ظرفيت‌هاي مناسب پرورش زنبور عسل در استان همدان و همچنين سابقه ديرينه توليد عسل در اين استان و علاقه مردم آن به اين بخش انتظار مي‌رود كه مسئولان حمايت‌هاي بيشتري را از توليدكنندگان عسل استان همدان با ارائه راهكارهاي مناسب داشته باشند.

زنبور عسل از عجايب خلقت و فرآيند توليد عسل يكي از شگفت‌انگيزترين چرخه‌هاي توليد مواد غذايي است و فراتر از آن به عنوان معجزه طبيعت مورد احترام بشر بوده و در جنگ نابرابر بين بشر و زنبور اين بشر بود كه موفق شد تا حد زياد زنبورها را از دل كوه‌ها و جنگل‌ها به محل مورد نظر خود ببرد و به راحتي از اين اندوخته شيرين بهره لازم را ببرد.
لازم است به پاس قدرداني از اين نعمت الهي به منظور افزايش سرانه مصرف عسل و توسعه زنبورداري بيش از پيش تلاش شود.

===============

گزارش از معصومه عليزاده
===============

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

قيمت عسل

افزایش تا 60 درصدی قیمت عسل

سرمایه: براساس آمارهایرسمی، ایران از نظر تولید عسل رتبه یازدهم جهانی را در سال گذشته داشته وسهم عسل آن نسبت به کل جهان 2/2 درصد بود. صادرات عسل ایران نیز سال قبلحدود شش میلیارد تومان بوده است. همچنین تولید عسل در کشور طی سال 1386 بیشاز 36 هزار تن برآورد شد که با در نظر گرفتن متوسط قیمت شش هزار تومانبرای هر کیلو عسل، گردش مالی سالانه بازار عسل در ایران طی سال گذشته بهرقمی حدود 196 میلیارد تومان رسید. گزارش خبرنگار ما به نقل از کارشناسانبازار عسل حاکی است سرمای شدید زمستان پارسال و به دنبال آن خشکسالی نیمهنخست امسال سبب شد تولید عسل در سال جاری با کاهش 60 درصدی مواجه شود.

 از سوی دیگر عواملی همچونافزایش هزینه های جانبی تولید و نرخ دستمزد کارگران، افزایش نرخ باربریو... از جمله مواردی است که باعث افزایش 50 تا60 درصدی قیمت انواع عسل درسال جاری شده است.
نکته قابل تاملی که در این میان وجود دارد اینکه بهدلیل ثبات تقاضا در بازار عسل، حجم گردش مالی این بازار در سال جاری تفاوتچندانی با سال قبل نداشته است چرا که کاهش 60 درصدی تولید با افزایش عرضهعسل های تقلبی و نامرغوب و رشد تا
60
درصدی قیمت ها در این بازار جبران شده است.

عسل های دست ساز در 90 درصد کارخانه های تولیدی

مدیرعاملاتحادیه سراسری زنبورداران در این رابطه گفت: «به دلیل خشکسالی، تولید عسلامسال 60 درصد به نسبت سال گذشته کاهش یافته است
عفت رئیسی سرحدی اظهار داشت: «سال جاری به دلیل خشکسالی، میزان برداشت عسل به یک سوم سال قبل کاهش یافت
ویافزود: «در حال حاضر حدود سه میلیون و 600 هزار کندو در کشور موجود است واز هر کندو تنها پنج کیلو عسل برداشت شده در حالی که سال گذشته از هر کندوحدود 12 تا 13 کیلوگرم عسل به دست می آمد
مدیرعامل اتحادیه سراسریزنبورداران، تولید خارج از سیستم زنبورداری را یکی از بزرگ ترین مشکلاتزنبورداران ذکر کرد و افزود: «متاسفانه 90 درصد کارخانه های تولید عسل ازعسل های دست ساز استفاده می کنند. این عسل ها داخل دیگ و معمولاً به روشهای غیربهداشتی و از شیره سیب زمینی و ذرت و گلوکز تولید می شوند
وی در ادامه گفت: «تولید عسل های تقلبی باعث شده عسل های مرغوب روی دست تولیدکنندگان باقی بماند
رئیسی افزود: «عسل های تقلبی
70
درصد بازار را در اختیار گرفته است و متاسفانه به دلیل پایین بودن قیمتاینگونه عسل ها، مجبور هستیم زیرقیمت تمام شده عسل های خود را بفروشیم تابازار را از دست ندهیم

خشکسالی، عامل کاهش تولید و افزایش قیمت عسل

محمدحسینفتح اللهی یکی از کارشناسان بازار عسل در خصوص وضعیت این بازار اذعانداشت: «خشکسالی امسال عامل تاثیرگذاری در کاهش تولید عسل بوده است. باایجاد چنین وضعیتی شاهد کمبود عسل و به دلیل ثابت بودن میزان تقاضا شاهدافزایش قیمت ها هستیم به همین خاطر در بازار عسل طبیعی با افزایش نزدیک بهدو برابری قیمت مواجه شده ایم.» وی افزود: «کارخانه های تولید کننده عسل دراین میان می توانند با عرضه بیشتر محصولات خود به بازار تاحدی این کمبودرا جبران کرده و تاثیرات مثبتی روی بازار نابسامان عسل بگذارند.»وی درادامه به کاهش صادرات عسل در سال جاری اشاره کرد و گفت: «زنبورداران برایجبران خسارات ناشی از خشکسالی مجبور به تغذیه کمکی شده اند که همین مسالهسبب شده کیفیت عسل کاهش یابد، برهمین اساس این محصول امسال قابلیت صادراترا از دست داده است
یکی از اعضای شرکت تعاونی زنبورداران خوانسار نیزدر این رابطه اظهار داشت: «متاسفانه هیچ نهاد و ارگانی برای کنترل قیمت وکیفیت عسل وجود ندارد و به همین خاطر هر سال وضعیت بدتری را در این بازارنسبت به سال های گذشته شاهد هستیم
وی در مورد میزان واردات عسل نیزخاطرنشان کرد: «واردات عسل به دلیل حمایت از تولیدکنندگان داخلی ممنوع است واین محصول فقط به صورت ترکیبی (با مغز گردو یا مغز بادام) از کشور ترکیهبه میزان ناچیزی وارد کشور می شود

انگبین های تقلبی در بازار

رسولموسویان یکی از زنبورداران شهرستان دماوند در خصوص تقلب های انجام شده دربازار عسل گفت: «در شرایطی که عسل آویشن و گون بهترین نوع عسل تولیدیشهرستان دماوند است افراد سودجو به خاطر عدم شناخت و ناآگاهی مردم اقدام بهتوزیع برخی انواع عسل در بازار با قیمت های پایین کرده اند که به لحاظظاهری هیچ تفاوتی با عسل مرغوب ندارد اما در طعم و مزه تفاوت چشمگیری باعسل مرغوب داشته و عمدتاً از ترکیب چند نوع عسل نامرغوب تولید شده است
یکیاز فروشندگان عسل در تهران نیز در این رابطه به خبرنگار ما گفت: «استقبالبالایی که از عسل می شود، موجب شده عده ای به فکر تولید و فروش عسل هایتقلبی در بازار باشند
محسن عدالتجو افزود: «تقلب در این بازار زیاداست. عده ای سودجو از محلول آب و شکر یا شیره انگور و توت، عسل تهیه کرده وبه جای عسل طبیعی می فروشند که خاصیتی ندارد و حتی موجب بالا رفتن قند خونمی شود
وی تاکید کرد: «نوعی عسل تقلبی با قیمتی حدود کیلویی 1500 تا3000تومان در بازار خرید و فروش می شود که از شیره سیب زمینی تهیه شده استو معمولاً
48
ساعت پس از خرید در ظرف رسوب می کند.» عدالتجو در خصوصافزایش عرضه عسل های تقلبی افزود: «بازار از عسل تقلبی اشباع شده است. ایناقلام تقلبی به گونه ای ساخته می شوند که بعضاً کارشناسان قدیمی این بازارهم قادر به تشخیص نوع مرغوب و طبیعی با محصول تقلبی نبوده و تنها درآزمایشگاه های مربوطه می توان تفاوت بین عسل طبیعی و عسل تقلبی را فهمید

قیمت گذاری در بازار عسل

حسینمرحمت خوانساری یکی از فعالان و فروشندگان عسل در خصوص نحوه قیمت گذاریاین محصول به خبرنگار ما گفت: «بسته به منطقه و پوشش گیاهی آن و نیز میزانتنوع گونه های شهدزا، قیمت گذاری صورت می گیرد
وی ادامه داد: «قیمتعسل در بازار متناسب با هزینه ها، شرایط اقتصادی، کیفیت عسل و عواملی مانندنوع بسته بندی، میزان عرضه و تقاضا و واردات و صادرات نیز تعیین می شودوی در مورد نحوه تشخیص عسل مرغوب از انواع نامرغوب نیز اظهار کرد: «عسلمرغوب از گل های وحشی کوهستان ها تهیه می شود و دارای مزه و طعم خاص گلیاست که زنبور از آن تغذیه کرده است اما عسل غیرطبیعی و ناخالص بیشتر فاقدطعم است و مزه شکر می دهد
وی تاکید کرد: «عسلی که شکرک می زند حتماً خالص است
وییادآور شد: «برخی تولیدکنندگان عسل را به صورت بسته بندی و مستقیم بهفروشگاه ها عرضه کرده و هزینه های حمل ونقل را به قیمت عسل اضافه می کنندخوانساری به بسته بندی عسل اشاره و بیان کرد: «بهترین ظروف بسته بندی ظرفهای شیشه ای 250 و 500 گرمی تا یک کیلوگرمی در اشکال مختلف است چون هم برایماندگاری عسل و هم برای جلب توجه مشتریان مناسب است.» وی افزود: «چون ظروفشیشه ای در کشور خودمان تولید می شود، استفاده از آن هم برای تولیدکننده وهم مصرف کننده مقرون به صرفه است

قیمت انواع عسل در بازارهای مصرف

قیمتعسل بسته به اینکه از کدام منطقه باشد،متفاوت است مثلاً عسل خوانسار قیمتیبین شش تا 15 هزار تومان دارد. عسل باغ های مرکبات شمال نیز به قیمت هاییاز سه تا بیش از 10 هزار تومان به فروش می رسد.
امیرعلی مقدم یکی از عسلفروشان تهرانی در بررسی وضعیت قیمت انواع عسل در بازارهای خرده فروشیتهران ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار ما گفت: «عسل کوهستان های کردستان تاقیمت 20 هزار تومان در هر کیلو به فروش می رسد ضمن اینکه عسل دماوند کیلوییشش تا هشت هزار تومان قیمت دارد و عسل تبریز و اردبیل هم در همین حدودقیمتی به فروش می رسد. قیمت عسل قمصر کاشان نیز کیلویی 15 هزار تومان است
اینفروشنده عسل در مورد ارزان ترین و گران ترین نوع عسل در بازار اظهار داشت: «در حال حاضر ارزان ترین عسل در بازار کیلویی سه هزار تومان و بالاترینقیمت نیز مربوط به عسل های تک گل است که به قیمتی تا 50 هزارتومان عرضه میشود
امیر اجتماعی یکی از فروشندگان مواد غذایی نیز در مورد قیمت عسلهای شرکتی به خبرنگار ما گفت: «قیمت عسل اروم آدا 380 گرمی 2875 تومان،مهرام و بهروز 350 گرمی 1950 تومان، یک ویک
300
گرمی 1500 تومان و فامیلا
320
گرمی 1200 تومان است
ویهمچنین افزود: «قیمت عسل آویشن از 9 تا 11 هزار تومان و عسل تک گلکرمانشاه بین 17 تا 20 هزار تومان عرضه شده و عسل گلستان نیز به قیمت هاییاز 11 تا 13 هزار تومان به فروش می رسد.

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبوردارانایرانبا تاکید بر این که باید زمینه تولید وفرآوری سالمعسلدر کشور فراهم شود، افزود: زمانیمی توانعسلهای تقلبی را در کشور معرفی کرد که علاوه بر فراهم بودن زمینه تولیدسالمعسلبرایتولیدکنندگان، قوانین را نیز به نفعتولیدکنندگانومصرف کنندگانکرد.
عفت رییسی سرحدی تصریح کرد: با افزایشعسلهای تقلبی باید بررسی کرد که به چه دلیل عده ای به دنبال تخلف در این زمینه هستند و برای تولیدعسلهای مرغوب وبهداشتیدر کشور چه حمایتی ازتولیدکنندگان داخلیصورت گرفته است؟
وی با اشاره به این که درباره تولیدعسلدر کشور حمایت هایی برعهده دولت قرار دارد، تصریح کرد: وقتی از این وظایفکوتاهی شود راه برای تخلف عده ای باز می شود بنابراین باید افرادی که ازراه صحیح کار تولید را انجام می دهند، تشویق شوند چراکه با معرفی چندتولیدکننده وعسلهای تقلبی مشکل این بخشی را رفع نخواهد شد.
رییسی با اشاره به این که در حال حاضر عملاتولیدکنندگانعسلهایطبیعیحمایت نمی شوند، ادامه داد: عدم حمایت ازتولیدکنندگانباعث شده آن ها به ناچارعسلهای خود را با قیمت ناچیزی بفروشند که در نتیجه ادامه این روند باعث خواهد شد آنها به سمتتولید ناخالصبروند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبوردارانایرانبا بیان این که در کشور توان صادراتی بسیار بالایی در زمینهعسلوجود دارد، کشورمان را در زمینه تولیدعسلخودکفا دانست و افزود: متاسفانه به دلیل بی توجهی به این صنف و فرسودهبودن تجهیزات این بخش نمی توانیم به شکل مناسبی از پتانسیل های صادراتیعسلوفرآوردههای کشورمان استفاده کنیم.
وی با تاکید بر این کهتولیدکنندگانعسلدر کشورمان ضعیف نیستند، تصریح کرد: متاسفانه به دلیل این که هیچ سرمایه و خون جدیدی در این صنعت تزریق نشده است، در حال حاضرتولیدکنندگانبسیار ناامید شده اند ضمن اینکه برای ورود به بازارهای جهانی مشکلضعف صنایع تبدیلیرا داریم البتهقیمت تمام شده محصولاتما بسیار بالاست و نمی توانیم در بازارهای جهانی رقابت کنیم.
رییسی با اشاره به ایجاد اشتغال و زودبازده بودن صنعت پرورش زنبوعسل و فواید گرده افشانی زنبورعسلاظهار کرد: زنبورداران با گرده افشانی تامین کننده امنیتکشاورزیهستند ولی متاسفانه به نظر می رسد عده ای نمی خواهند در کشور گرده افشانی وجود داشته باشد.

ادامه مطلب
موضوعات : بیماریها

زنبور قرمز یا خرمایی از خانواده Vespidae  و از جنس Vespa  می باشد. این زنبور به رنگ خرمائی و از زنبوران عسل بزرگترند. این حشرات دارای دست و پای بلند و قطعات دهانی جونده قوی و دندانه  دار هستند به طوری که با حرکت افقی آرواره های سر زنبور عسل را از بدنش جدا می کنند.

زنبور قرمز یا خرمایی Vespa orientalis

این زنبوران معمولا لانه خود را در نزدیکی کندو ها ساخته و برای تغذیه و پرورش نوزادان از زنبوران عسل به عنوان مطمئن ترین منبع غذایی آماده استفاده می کنند. بعضی از انواع آنها به زور وارد کندو شده و با مقداری عسل خارج می شوند. اما گاهی زنبوران عسل به طور دسته جمعی به آنها حمله ور شده و با نیش زدن سبب مرگشان می شوند. گرچه آفت درجه دو محسوب می شوند ولی در بعضی نقاط خسارت فابل توجهی به کندو های زنبور عسل وارد کرده و گاهی موجب نابودی آنها می گردند. دو گونه مهم آنها که در  کشور ما وجود داشته و خسارت می زنند عبارتند از Vespa orientalis  و Vespa crabro 

http://aent.persianblog.ir

ادامه مطلب
موضوعات : اخبار

رواج مصرف عسل جنسی در کشورهای عربی!

به تازگی خرید و فروش نوعی عسل، معروف به “عسل جنسی” در کشورهای عربی رواج یافته است.
عسل “السدر” که در کشور یمن تولید می‌شود، یکی از تقویت کننده های جنسی بسیار مؤثر در جهان است.
اخبار رسیده از جهان عرب حاکی از آن است که طی چند وقت اخیر این نوع عسل در بسیاری از کشورهای عربی به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس رواج بیشتری یافته است.
برخی بررسی های انجام شده نشان می‌دهد عسل “السدر” در میان ورزشکاران به ویژه بسیاری از فوتبالیست های جهان عرب نیز رواج یافته و از آن به عنوان تقویت کننده جسمی‌استفاده می‌کنند.
پزشکان می‌گویند : این نوع عسل که در کوه های بسیار مرتفع یمنی بدست می‌آید، علاوه بر فواید جنسی آن، برای بیماران سرطانی نیز بسیار خوب و مفید است.
هر کیلو از این عسل بین ۵۰ تا ۱۵۰ دلار بسته به نوع و کیفیت آن به فروش می‌رسد.


http://www.hezargiah.com

ادامه مطلب