چگونگي پيشگيري و دفع غارت در زنبورستان

موضوعات : بازدید

چگونگي پيشگيري و دفع غارت در زنبورستان

 

همان گونه كه قبلا بيان شد،پديده غارت ذاتي بوده و زنبورها به منظور جمع اوري غذا اقدام به ان ميكنند و هيچ گونه نظر سوء و قصد بدي ندارند.زيرا در ذات انها اعمال بد وجود ندارد.با اين همه مساله غارت باعث انهدام كندوي غارت شده ميشود و خسارت جدي به زنبوردار وارد ميشود كه بايد اين مشاله را جدي گرفت و با اعمال روشها و تمهيداتي كه ذيلا توضيح داده مي شوند از وقوع ان جلوگيري كرد.

1-  همواره سعي شود كندوها در مناطقي كه از لحاظ شهد غني است مستقر گردد.زيرا تا زماني كه شهد گل در طبيعت به وفور يافت ميشود زنبورها هوس غارت به سرشان نمي زند.

2-  زنبورها نبايد بي غذا و گرسنه بمانند.بايد در شرايط كمبود شهد و گرده در طبيعت با مواد جانشين شونده انها را تغذيه نمود.

3-   از ريخت و پاش ذرات موم عسل دار و قطرات عسل و شربت در اطراف كندوها به شدت پرهيز نمود.

4-   در هنگام عسل گيري كار با تعداد نفرات لازم انجام گيرد و فرصت شيوع غارت از زنبورها گرفته شود.

5-   كندوي ضعيف و نامرتب با ادغام و تقويت سروسامان داده شوند.

6-  كندوها را در فاصله يك متري از همديگر قرار داده و از چيدن انها در كنار هم و با پروازهاي تداخلي پرهيز شود ،زيرا اين مسئله ميتواند منشاء غارت باشد.

7-  در مواقع بازديد سعي گردد از شيوع غارت جلوگيري شود و اگر غارت شدت پيدا كرد بايد بازديد را حتي الامكان متوقف ساخت.

8-  تغذيه با شربت قند در مواقعي كه غارت شديد است فقط در صبح زود و قبل از فعاليت زنبورها و يا نزديك غروب و بعد از فعاليت زنبورها انجام گيرد و از دادن شربت قند در وسط روز اجتناب شود.

9-  دريچه ورودي كندوها را در مواقع غارت بسيار تنگ نموده و دريچه ها فقط براي عبور يكزنبور تنظيم شود.ميتوان با قرار دادن چند شن درشت مسير پرواز را به صورت تونل در اورده و براي عبور مستقيم زنبورهاي غارتگر مانع ايجاد كرد.

10- فصل شدت غارت اوايل بهار و اواخر تابستان و پائيز است كه مصادف با ضعف كندوها و كمبود شهد در طبيعت است.

11- براي جلوگيري از غارت در هنگام بازديد كندوها استفاده از قفس ضد غارت راه حل مناسبي است.اين قفس كه از توري پشه اي به ابعاد يك متر عرض و 5/1متر طول و ارتفاع 2متر بوده و از جنس سبك ساخته ميشود قابل جابجايي بوده و اين مكعب مستطيل از طرف پايين و بالا باز است و ميتوان هنگام بازديد ان را بر روي كندو مستقر ساخت و در داخل ان بازديد از كندو را انجام داد.

12- از به كارگيري كندوهاي درز و شكافدار و با دربهاي منفذدار كه مجاري متعددي براي ورود زنبوران غارتگر دارند پرهيز شود.زيرا در چنين مواقعي زنبورهاي غارتگر از اين منافذ به كندو حمله كرده و به راحتي وارد ان ميشوند.

غارت و برداشت عسل  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : جمعه 11 اسفند ماه 1391
  • 7730 بازدید
  • 0 نظر