تاثير اندازه كيك گرده بر زنبورعسل:

موضوعات : بحريني

 

 

 

مصرف كيك گرده با ابعاد بزرگتر در كلني هاي زنبورعسل باعث افزايش توليد در ميزان نوزاد، عسل و مصرف كيك گرده شده است. در اين آزمايش كلني هاي تحت آزمايش با سه نوع كيك گرده كوچك (cm23X100X100 ) متوسط (cm11.5X141X141) و بزرگ (cm5.8X200X200) با وزن يكسان تغذيه شدند (Avni et al. 2009).  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : شنبه 16 مهر ماه 1390
  • 4438 بازدید
  • 0 نظر