بیان ژنتیکی مغز زنبورها

موضوعات : اخبار

مسافرت به مسیرهای دور بیان ژنتیکی مغز زنبورها را تغییر می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه ایلینویز به این دلیل زنبورهای عسل را به عنوان نمونه برای انجام تحقیقات درباره تغییرات ژنهای مسئول مسافت یابی انتخاب کردند چون زبان ارتباطی آنها را می توان رمزگشایی کرده و به زبان انسان تعبیر کرد.
زنبورهای عسل پس از پیدا کردن یک منبع غذایی مناسب برای خبر دادن به سایر زنبورهای گروه خود برای نشان دادن مسیر دقیق از نوعی "حرکت" استفاده می کنند. در صورتیکه زنبورهای عسل یک منبع غذایی نزدیک به کندو را پیدا کرده باشند از "حرکت مدور" استفاده می کنند و اگر منبع غذایی بسیار دور از کندو باشد برای خبر دادن به دوستان خود از "حرکت مارپیچ" بهره می گیرند.

در این تحقیقات، دانشمندان متدی را برای تغییر دادن درک مسافتی یک زنبور عسل توسعه دادند. به طوری که این زنبور برای رسیدن به غذا باید از یک تونل عبور می کرد. اگر تونل عمودی بود زنبور می فهمید که مسافت رسیدن به منبع غذا بیشتر است و اگر تونل افقی بود این الگو نشان می داد که مسیر دستیابی به غذا کوتاه تر است. در پایان این پرواز، محققان حرکت زنبور عسل را برای کشف اینکه زنبور چه برداشتی از مسیر رسیدن به غذا داشته است مشاهده کردند.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "این یک نمونه بسیار خوب است که نشان می دهد شما می توانید درک یک حیوان را به گونه ای دستکاری کنید که بتواند به شما آن چیزی را که فکر می کند بگوید."

در ادامه این تحقیقات، دانشمندان فعالیت ژنهای زنبور را رصد و بیانهای ژنتیکی در مغز زنبور را در زمانی که به مسافت کوتاه و یا مسافت طولانی فکر می کرد با هم مقایسه کردند.

این دانشمندان بر روی دو فضای مغزی لب های بینایی و اجرام قارچی تمرکز کردند. لب های بینایی مسئول پردازش اطلاعات بصری و اجرام قارچی مسئول پردازش اطلاعات حسی مرتبط با یادگیری و حافظه هستند.

براساس گزارش ساینس دیلی، در این آزمایش گروهی از زنبورها با شناسه "زنبورهای S-S" برای رسیدن به غذا به طور مرتب مسافت کوتاه را طی می کردند در حالی که گروه دوم با شناسه "زنبورهای S-L" مسافت کوتاه را طی می کردند و بعد به یک تونل با مسافت طولانی هدایت می شدند.

نتایج این تحقیقات نشان داد بیان ژنتیکی مغزی این دو گروه با یکدیگر متفاوت بود. به طوری که تمام 29 ژن مورد بررسی به روشهای متفاوتی فضاهای مغزی لب بینایی و اجرام قارچی مغز زنبورهای گروه S-L و S-S را کنترل می کردند.

نتایج این تحقیقات ارتباط میان تغییر در بیان ژنتیکی را برای بروز رفتارهای متفاوت سازگار با محیط نشان می دهد.  • نویسنده : mellifera
  • تاریخ : چهارشنبه 1 دي ماه 1389
  • 2877 بازدید
  • 0 نظر